Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení pravidel, zásad dodržování bezpečnosti práce na pracovišti a souvisejících předpisů Ústní ověření
b Popsat nebezpečné prostory při vrtání a opravách sond, povolené a zakázané práce (vyhláška č. 239/1998 Sb.) Ústní ověření
c Popsat způsob zajištění bezpečnosti práce při zapouštění a tažení přístrojů a zařízení (protierupční opatření) Ústní ověření
d Popsat způsob předání a převzetí pracoviště, zodpovědnost předáka (podle vyhlášky č. 239/1998 Sb.) Ústní ověření
e Předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukci vrtů, sond a prvků výstroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obvyklou konstrukci sond (vrtání, pažení, cementace, perforace) Ústní ověření
b Vysvětlit význam podpovrchového bezpečnostního ventilu, proplachovací objímky a usazovacích vsuvek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba technologických a pracovních postupů v oboru vrtání, těžba ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem hydrostatický tlak, porovnat s pojmem ložiskový tlak Ústní ověření
b Vypočítat hodnotu hydrostatického tlaku při provádění opravy sondy v zadané hloubce a daném složení pracovní kapaliny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v popisu soupravy pro provádění výzkumu vrtných sond

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy souprav pro provádění výzkumu sond Ústní ověření
b Vyjmenovat základní komponenty soupravy Ústní ověření
c Popsat funkci jednotlivých komponentů i celé soupravy Ústní ověření
d Objasnit důvody pro používání různých typů a průměrů nosného drátu/lanka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha hydraulických vrátků měřicích a slickline souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Názorně předvést obsluhu vrátku při zapouštění a tažení hlubinných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést demontáž a následnou instalaci pracovních bubnů vrátku Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést vrátek a systém hloubkoměru do přepravní polohy, zajištění vrátku před odjezdem soupravy z pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pravidla pro vymotání starého a namotání nového drátu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v popisu prvků povrchového těsnícího zařízení vrtných sond

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a vyjmenovat hlavní prvky těsnicí (lubrikační) hlavy Ústní ověření
b Popsat funkci a vyjmenovat hlavní prvky tlakových nástavců (lubrikátorů) Ústní ověření
c Popsat funkci a vyjmenovat hlavní prvky drátového protierupčního preventru (BOP) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání měřicích přístrojů pro práci ve vrtných sondách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip činnosti hlubinného manometru s popisem hlavních komponent; Popsat a předvést způsob údržby a přípravy na měření Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit princip činnosti a popsat hlavní komponenty hlubinného vzorkovače Ústní ověření
c Předvést přípravu hlubinného vzorkovače před použitím a vysvětlit způsob vypouštění odebraných vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání měřicích přístrojů pro měření na ústí vrtných sond

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob práce s manometry určenými k měření tlaků na ústí Ústní ověření
b Popsat funkci měřicího přístroje na měření hladiny kapaliny v mezikruží (sonolog); Popsat a předvést způsob údržby, přípravy na měření a postup při měření Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat funkci přístroje na měření účinnosti hlubinných čerpadel (dynamograf); Popsat a předvést způsob údržby, přípravy na měření a postup při měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání pracovního nářadí při výzkumu vrtů a sond

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel přesouvače proplachovacích objímek (Shifting tool), předvést způsob použití a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat účel Lock mandrelů X/XN, předvést způsob použití a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel spouštěče a vytahovače (Running tool, Pulling tool), předvést způsob použití a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat účel mechanického perforátoru, způsob použití a údržbu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha softwaru hlubinných manometrů, sonagolu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přenosu a archivace naměřených dat z hlubinných manometrů Ústní ověření
b Předvést obsluhu softwaru hlubinných manometrů Praktické předvedení
c Předvést obsluhu softwaru sonologu Praktické předvedení
d Připravit na provedení záměru hladiny, archivace naměřených dat Praktické předvedení
e Převést přenos dat z hloubkoměrů měřicích vozidel do počítače Praktické předvedení
f Zadat sekvenci měření a přenést naměřená data do počítače Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Interpretace naměřených hodnot tlaku, teploty, hladiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Synchronizovat naměřená data z hlubinného manometru a z hloubkoměru Praktické předvedení a ústní ověření
b Interpretovat hodnoty tlaku a teploty naměřené hlubinným manometrem Praktické předvedení a ústní ověření
c Interpretovat úroveň hladiny kapaliny v mezikruží změřené sonologem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat dokumentaci pro údržbu, kontrolu a kalibraci hlubinných manometrů Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat dokumentaci pro údržbu a kontrolu měřicích vrátků Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat dokumentaci týkající se evidence nebezpečných odpadů Ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat dokumentaci pro:
Vázací prostředky
Zdvihací zařízení
Tlakové nádoby
Osobní ochranné pracovní pomůcky
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyzkumu-vrtu-a-#zdravotni-zpusobilost).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství, elektrotechnika, geotechnika, alespoň 5 let odborné praxe v oblasti těžby ropy a zemního plynu.
 2. Vysokoškolské vzdělání v oboru strojírenství, elektrotechnika, geotechnika, alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech oblasti těžby ropy a zemního plynu.

 

Autorizovaná osoba musí být držitelem oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, a to podle věty první § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah oprávnění se uvádí dle písm. uvedeného (uvedených) v § 2 a/nebo § 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • měřicí souprava vybavená potřebným zařízením pro provádění běžných činností v sondách s použitím drátu nebo lanka
 • hlubinný manometr
 • hlubinný vzorkovač
 • sonolog
 • Lock mandrell
 • vytahovač a zapouštěč
 • přesouvač proplachovacích objímek (Shifting tool)
 • mechanický perforátor
 • sestava povrchového těsnicího zařízení
 • výpočetní technika s programovým vybavením pro obsluhu měřicích přístrojů, zaznamenávání a zpracování výsledků měření

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.