Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pěstitel chmele
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování půdy ve chmelnici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat podzimní zpracování půdy ve chmelnici Ústní ověření
b Charakterizovat druhy půdy ve chmelnici Ústní ověření
c Rozpoznat nástroje a zařízení pro zpracování půdy Praktické předvedení
d Předvést na pluhu nebo kypřiči nastavení hloubky zpracování půdy ve chmelnici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání chmelnic, sázení chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu pozemku před výsadbou chmele Písemné ověření
b Charakterizovat dva způsoby sázení chmele a vysadit minimálně 10 ks chmelových kořenáčů Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat zakládání chmelnic Ústní ověření
d Popsat kontrolu technického stavu chmelové konstrukce a závlahy a jejich údržbu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetření chmele za vegetace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat zavedení chmele na chmelnici Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat ovládání plošiny pro zavěšování chmelovodičů Ústní ověření
c Vysvětlit mechanickou likvidaci plevelů ve chmelnicích, provzdušení půdy za vegetace Ústní ověření
d Vysvětlit omezující podmínky pro mechanický zásah na chmelnici Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hnojení a chemická ochrana chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob používání organických a průmyslových hnojiv ve chmelnici Ústní ověření
b Vysvětlit možnosti přihnojování chmele za pomoci hnojivých roztoků Ústní ověření
c Připravit postřikovou jíchu dle zadání Praktické předvedení
d Seřídit postřikovač pro aktuální výšku porostu a nastavit trysky pro zadanou dávku přípravku Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat likvidaci zbytku postřikové kapaliny v postřikovači po aplikaci přípravku Ústní ověření
f Vysvětlit a předvést údržbu postřikovače Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha traktoru, zemědělských strojů používaných při pěstování chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu technického stavu traktoru a pracovního stroje z hlediska jejich způsobilosti pro splnění zadaného úkolu Praktické předvedení
b Připojit zemědělský stroj pro ošetření chmele k traktoru Praktické předvedení
c Předvést obsluhu traktoru a zemědělského stroje při plnění zadaného technologického úkolu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha stacionárních a pojízdných sklizňových linek chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady provozu česacího zařízení Ústní ověření
b Popsat jednotlivé segmenty česacího zařízení Písemné ověření
c Předvést obsluhu česacího zařízení Praktické předvedení
d Předvést seřízení sklizňové linky podle zadaných parametrů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba, seřizování a jednoduché opravy techniky pro pěstování chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní údržbu daného mechanizačního prostředku Ústní ověření
b Provést seřízení určeného mechanizačního prostředku nebo zařízení používaného při pěstování chmele Praktické předvedení
c Určit příčinu konkrétní poruchy u mechanizačního prostředku a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést seřízení ořezávače chmele Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč před zahájením zkoušky autorizované osobě předloží řidičský průkaz skupiny T.

 

Ověřování kritérií hodnocení bude pokud možno spojováno do navazujících činností vedoucích k ucelenému pracovnímu úkonu. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení bude přihlíženo především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zvládání operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení.

 

U kompetence „Zakládání chmelnic, sázení chmele“ budou k prověření kritéria b) k dispozici sazenice chmele a příslušné vybavení pro sázení chmele.

 

U kompetence "Ošetření chmele za vegetace" bude u kritéria a) předvedeno zavádění výhonů na chmelovody alespoň u 10 rostlin.

 

U kompetence „Hnojení a chemická ochrana chmele“ budou u kritéria c) k dispozici přípravky pro přípravu postřikové jíchy a ochranné pomůcky dle návodu na příslušném přípravku na ochranu rostlin.

 

U kompetence "Obsluha traktorů, zemědělských strojů používaných při pěstování chmele" u kritérií a) a c) budou zadané úkoly zaměřeny na podzimní orbu, kultivační práce v průběhu vegetace, ochranu proti chorobám a škůdcům, hnojení organickými a průmyslovými hnojivy a práce při sklizni.

 

U kompetence "Základní údržba, seřizování a jednoduché opravy techniky pro pěstování chmele" u kritéria a) bude uchazeč popisovat údržbu zadaného mechanizačního prostředku (pluh, kypřič, brány, plečka, ořezávač, plošina do chmelnice, strhávač štoků, sklizňová linka na chmel).

 

Pro ověřování kritérií, u kterých je požadavek na praktické seřízení a předvedení obsluhy mechanizačních prostředků, budou tyto prostředky ve stavu odpovídajícím požadavkům bezpečnosti práce.

 

Zkouška se bude konat v době vegetace chmele.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Statek Měcholupy, spol. s r. o.

Svaz pěstitelů chmele ČR

Česká zemědělská univerzita v Praze

Hopex Louny, spol. s r. o.