Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pěstitel chmele
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování půdy ve chmelnici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat podzimní zpracování půdy ve chmelnici Ústní ověření
b Charakterizovat druhy půdy ve chmelnici Ústní ověření
c Určit stroje a zařízení pro zpracování půdy Praktické předvedení
d Předvést na pluhu nebo kypřiči nastavení hloubky zpracování půdy ve chmelnici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání chmelnic, sázení chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu pozemku před výsadbou chmele Písemné ověření
b Charakterizovat způsoby sázení chmele a vysadit 10 ks chmelových kořenáčů Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat zakládání chmelnic Ústní ověření
d Provést kontrolu technického stavu chmelové konstrukce a závlahy a jejich údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit pojem "LPIS" Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetření chmele za vegetace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat zavedení chmele na chmelnici Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat ovládání plošiny pro zavěšování chmelovodičů Ústní ověření
c Předvést mechanickou likvidaci plevelů ve chmelnicích, provzdušení půdy za vegetace Praktické předvedení
d Vysvětlit omezující podmínky pro mechanický zásah na chmelnici Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hnojení a chemická ochrana chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob používání organických a průmyslových hnojiv ve chmelnici Ústní ověření
b Vysvětlit možnosti přihnojování chmele za pomoci hnojivých roztoků Ústní ověření
c Popsat postup přípravy postřikové jíchy podle zadání a v souladu s etiketou Ústní ověření
d Seřídit rosič chmele pro aktuální výšku porostu a nastavit trysky pro zadanou dávku přípravku a provedené práce popsat Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat likvidaci zbytku postřikové kapaliny v rosiči po aplikaci přípravku a použitých obalů Ústní ověření
f Vysvětlit a předvést údržbu rosiče chmele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha traktoru, zemědělských strojů používaných při pěstování chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu technického stavu traktoru a pracovního stroje z hlediska jejich způsobilosti pro splnění zadaného úkolu Praktické předvedení
b Připojit pracovní stroj k traktoru Praktické předvedení
c Předvést obsluhu traktoru a zemědělského stroje při plnění zadaného technologického úkolu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha stacionárních a pojízdných sklizňových linek chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady provozu česacího zařízení Ústní ověření
b Popsat jednotlivé segmenty česacího zařízení Písemné ověření
c Předvést obsluhu česacího zařízení Praktické předvedení
d Předvést seřízení sklizňové linky podle zadaných parametrů Praktické předvedení
e Popsat zásady sušení chmele a provozu pásové nebo komorové sušárny Ústní ověření
f Popsat zásady balení a certifikace chmele Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba, seřizování a jednoduché opravy techniky pro pěstování chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní údržbu daného mechanizačního prostředku Ústní ověření
b Provést seřízení určeného mechanizačního prostředku nebo zařízení používaného při pěstování chmele Praktické předvedení
c Určit příčinu konkrétní poruchy u mechanizačního prostředku a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést seřízení ořezávače chmele Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/pestitel-chmele).

Uchazeč před zahájením zkoušky autorizované osobě předloží řidičský průkaz skupiny T.

Ověřování kritérií hodnocení bude pokud možno spojováno do navazujících činností vedoucích k ucelenému pracovnímu úkonu. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení se bude přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zvládání operací. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení.

U kompetence Ošetření chmele za vegetace bude u kritéria a) předvedeno zavádění výhonů na chmelovody alespoň u 10 rostlin.

 

U kompetence Hnojení a chemická ochrana chmele bude u kritéria c) k dispozici etiketa příslušného přípravku na ochranu rostlin. Uchazeč nebude pracovat s přípravky na ochranu rostlin, bude předvádět obsluhu rosiče s vodou nebo s použitím náhradního roztoku.

 

U kompetence Obsluha traktorů, zemědělských strojů používaných při pěstování chmele u kritérií a) a c) budou zadané úkoly zaměřené na orbu, kultivační práce v průběhu vegetace, ochranu proti chorobám a škůdcům, hnojení organickými a průmyslovými hnojivy a práce při sklizni.

 

U kompetence Základní údržba, seřizování a jednoduché opravy techniky pro pěstování chmele u kritéria a) bude uchazeč popisovat údržbu zadaného mechanizačního prostředku (pluh, kypřič, brány, plečka, ořezávač, plošina do chmelnice, strhávač štoků, sklizňová linka na chmel).

 

Pro ověřování kritérií, u kterých je požadavek na praktické seřízení a předvedení obsluhy mechanizačních prostředků, budou tyto prostředky ve stavu odpovídajícímu požadavkům bezpečnosti práce.

 

Zkouška se bude konat v době vegetace chmele.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí..

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v zemědělském oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pěstování chmele nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání zaměřeném na pěstování rostlin nebo zemědělskou techniku.

  2. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pěstování chmele nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání zaměřeném na pěstování rostlin nebo zemědělskou techniku.

  3. Vysokoškolské bakalářské nebo magisterské vzdělání se zaměřením na zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pěstování chmele nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání zaměřeném na pěstování rostlin nebo zemědělskou techniku.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny T.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Vlastní pozemek, případně smluvně zajištěné pozemky s chmelovou konstrukcí a s porostem chmele
  • Místnost pro provedení zkoušky vybavenou PC s připojením k internetu
  • Traktor a základní mechanizační prostředky pro zpracování půdy ve chmelnici (pluh, kypřič, brány, plečka), pro ošetření chmelnice za vegetace (ořezávač, rosič chmele, plošina do chmelnice) a pro sklizeň chmele (strhávač štoků, sklizňová linka na chmel)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 9 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 30 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Chmelařský institut s. r. o. Žatec

Hopex Louny s. r. o.