Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pěstitel chmele
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování půdy ve chmelnici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat podzimní zpracování půdy ve chmelnici Ústní ověření
b Charakterizovat druhy půdy ve chmelnici Ústní ověření
c Určit stroje a zařízení pro zpracování půdy Praktické předvedení
d Předvést na pluhu nebo kypřiči nastavení hloubky zpracování půdy ve chmelnici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání chmelnic, sázení chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu pozemku před výsadbou chmele Písemné ověření
b Charakterizovat způsoby sázení chmele a vysadit 10 ks chmelových kořenáčů Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat zakládání chmelnic Ústní ověření
d Provést kontrolu technického stavu chmelové konstrukce a závlahy a jejich údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit pojem "LPIS" Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetření chmele za vegetace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat zavedení chmele na chmelnici Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat ovládání plošiny pro zavěšování chmelovodičů Ústní ověření
c Předvést mechanickou likvidaci plevelů ve chmelnicích, provzdušení půdy za vegetace Praktické předvedení
d Vysvětlit omezující podmínky pro mechanický zásah na chmelnici Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hnojení a chemická ochrana chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob používání organických a průmyslových hnojiv ve chmelnici Ústní ověření
b Vysvětlit možnosti přihnojování chmele za pomoci hnojivých roztoků Ústní ověření
c Popsat postup přípravy postřikové jíchy podle zadání a v souladu s etiketou Ústní ověření
d Seřídit rosič chmele pro aktuální výšku porostu a nastavit trysky pro zadanou dávku přípravku a provedené práce popsat Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat likvidaci zbytku postřikové kapaliny v rosiči po aplikaci přípravku a použitých obalů Ústní ověření
f Vysvětlit a předvést údržbu rosiče chmele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha traktoru, zemědělských strojů používaných při pěstování chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu technického stavu traktoru a pracovního stroje z hlediska jejich způsobilosti pro splnění zadaného úkolu Praktické předvedení
b Připojit pracovní stroj k traktoru Praktické předvedení
c Předvést obsluhu traktoru a zemědělského stroje při plnění zadaného technologického úkolu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha stacionárních a pojízdných sklizňových linek chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady provozu česacího zařízení Ústní ověření
b Popsat jednotlivé segmenty česacího zařízení Písemné ověření
c Předvést obsluhu česacího zařízení Praktické předvedení
d Předvést seřízení sklizňové linky podle zadaných parametrů Praktické předvedení
e Popsat zásady sušení chmele a provozu pásové nebo komorové sušárny Ústní ověření
f Popsat zásady balení a certifikace chmele Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba, seřizování a jednoduché opravy techniky pro pěstování chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní údržbu daného mechanizačního prostředku Ústní ověření
b Provést seřízení určeného mechanizačního prostředku nebo zařízení používaného při pěstování chmele Praktické předvedení
c Určit příčinu konkrétní poruchy u mechanizačního prostředku a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést seřízení ořezávače chmele Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/pestitel-chmele).

Uchazeč před zahájením zkoušky autorizované osobě předloží řidičský průkaz skupiny T.

Ověřování kritérií hodnocení bude pokud možno spojováno do navazujících činností vedoucích k ucelenému pracovnímu úkonu. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení se bude přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zvládání operací. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení.

U kompetence Ošetření chmele za vegetace bude u kritéria a) předvedeno zavádění výhonů na chmelovody alespoň u 10 rostlin.

 

U kompetence Hnojení a chemická ochrana chmele bude u kritéria c) k dispozici etiketa příslušného přípravku na ochranu rostlin. Uchazeč nebude pracovat s přípravky na ochranu rostlin, bude předvádět obsluhu rosiče s vodou nebo s použitím náhradního roztoku.

 

U kompetence Obsluha traktorů, zemědělských strojů používaných při pěstování chmele u kritérií a) a c) budou zadané úkoly zaměřené na orbu, kultivační práce v průběhu vegetace, ochranu proti chorobám a škůdcům, hnojení organickými a průmyslovými hnojivy a práce při sklizni.

 

U kompetence Základní údržba, seřizování a jednoduché opravy techniky pro pěstování chmele u kritéria a) bude uchazeč popisovat údržbu zadaného mechanizačního prostředku (pluh, kypřič, brány, plečka, ořezávač, plošina do chmelnice, strhávač štoků, sklizňová linka na chmel).

 

Pro ověřování kritérií, u kterých je požadavek na praktické seřízení a předvedení obsluhy mechanizačních prostředků, budou tyto prostředky ve stavu odpovídajícímu požadavkům bezpečnosti práce.

 

Zkouška se bude konat v době vegetace chmele.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Chmelařský institut s. r. o. Žatec

Hopex Louny s. r. o.