Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Vrtač
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické a výkresové dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technických, bezpečnostních, provozních předpisech a dokumentaci relevantní informace týkající se povinností pracovníků při vrtání důlních vrtů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat podle technologického předpisu technologií vrtání důlních vrtů (způsob provedení jednotlivých činností při ustavení vrtného stroje, vrtání a ukončení vrtání) Ústní ověření
c Popsat druhy vývrtů a jejich užití: zavlažovací,vrtné testy, odvodňovací, odlehčovací, geologické technologie, degazační a speciální Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha vrtné soupravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vrtnou soupravu rotačně-řeznou, přiklepnou, rotačně-přiklepnou, ruční vrtací kladivo Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění vrtných prací v dole Ústní ověření
c Popsat bezpečnost práce při vrtání důlních vrtů Ústní ověření
d Připravit vrtné zařízení Praktické předvedení
e Ustavit a ukotvit vrtnou soupravu Praktické předvedení
f Nastavit parametry vrtání (rotace a přítlak) vrtného zařízení dle druhu vrtu a předvést obsluhu vrtného zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba vrtného stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úkony denního ošetření a běžné údržby vrtného zařízení podle pokynů na obsluhu a údržbu strojních a elektrických zařízení Praktické předvedení
b Zkontrolovat technický stav vrtného zařízení a jeho ukotvení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění indikace a detekce důlního ovzduší na důlních pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřovat průběžně během směny stav ovzduší na pracovišti osazenými kalibrovanými čidly na plyny, depresními čidly na větrání, specializovanými čidly, přenosnými optickými a elektronickými přístroji Praktické předvedení
b Zkontrolovat úroveň škodlivin na pracovišti, porovnat ji s povolenými limity Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provozu vrtného zařízení a jeho výkonech, celkový čas provozu vrtné soupravy Praktické předvedení
b Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provedené obsluze, opravách a údržbě vrtného zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=27&id_jp=30436).

 

Další podmínky stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VŠB – TU Ostrava, Ostrava-Poruba

OKD, a. s., Karviná Doly

Gemec – Union, a. s., Jivka 187