Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Technik odvodňovacích soustav
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci se zaměřením na meliorační stavby a opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní termíny, související s melioracemi (z oblasti oborů hydrologie, meteorologie, hydropedologie, meliorací, vodního hospodářství a vodního stavitelství, ekologie) Ústní ověření
b Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon; vysvětlit pojmy povrchové a podzemní vody, povodeň, sucho, nakládání s vodami, vodní tok, vodní dílo; podrobně vysvětlit § 56 Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a vyhlášku č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků Ústní ověření
c Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon; vysvětlit pojmy územní plán, územní řízení, stavební řízení, speciální (vodoprávní) stavební řízení; stavba, terénní úprava; rámcově vysvětlit vyhlášku č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a vyhlášku č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa Ústní ověření
d Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Ústní ověření
e Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon; vysvětlit pojmy funkce lesa, meliorace a hrazení bystřin v lesích Ústní ověření
f Vysvětlit pojmy odpad, zemina a sediment podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; a popsat nakládání s nimi podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu Ústní ověření
g Vysvětlit pojem sediment podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech; podrobněji vysvětlit zásady stanovené vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě Ústní ověření
h Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (základní pojmy, zásady a povinnosti) Ústní ověření
i Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; vysvětlit pojmy územní systém ekologické stability, významný krajinný prvek, dřevina rostoucí mimo les, ekosystém Ústní ověření
j Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech; vysvětlit pojem plán společných zařízení Ústní ověření
k Číst a orientovat se v projektové dokumentaci melioračních staveb a opatření Praktické předvedení a ústní ověření
l Vysvětlit historické souvislosti a vyjmenovat zdroje možných informací o melioračních stavbách a opatřeních Ústní ověření
m Popsat vztahy vlastnictví a užívání jednotlivých částí meliorační stavby a následné dopady na provoz nebo návrhy a realizace stavebních úprav Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit předmět zjišťovaných přestupků v oblasti vodního hospodářství Ústní ověření
b Popsat způsoby zjišťování a oznamování přestupků specifikovaných ve vodním zákoně č. 254/2001 Sb., na zájmovém území Ústní ověření
c Uvést pravomoci jednotlivých stupňů státní správy na úseku vodního hospodářství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací odvodňovacích soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a obsah pasportizace odvodňovací soustavy Ústní ověření
b Vypracovat jednoduché schéma odvodňovací soustavy a náčrt objektu podle zadání autorizované osoby Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postupy získávání podkladů pro řešené území Ústní ověření
d Stanovit časovou potřebu činností při pravidelné údržbě odvodňovací soustavy z konkrétní situace Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat příklady závad a poruch na odvodňovací soustavě a vysvětlit způsoby jejich odstranění Ústní ověření
f Vyjmenovat důvody vyžadující rekonstrukci nebo modernizaci odvodňovací soustavy Ústní ověření
g Vysvětlit důvody pro eliminaci účinnosti nebo zrušení odvodňovací soustavy včetně důsledků ve sféře majetkoprávní Ústní ověření
h Vysvětlit možnosti využití drenážních vod Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Jednání s investory a správními orgány v rámci melioračních staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat širší vazby melioračních staveb v krajině Ústní ověření
b Vyjmenovat příklady možných střetů cizích stavebních záměrů s vodním dílem nebo zařízením a stanovit podmínky pro realizaci staveb Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob kontroly provádění a přejímky prací při stavební činnosti cizích investorů Ústní ověření
d Vysvětlit důležitost jednání se správními orgány ve věcech stavebních, vodoprávních, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody Ústní ověření
e Posoudit projekt komplexní pozemkové úpravy a příslušného plánu společných zařízení z hlediska potřeby melioračních staveb (provozovaných i potenciálních) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat kapacitu koryta podle zadání (Chézyho rovnice) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pojem M-denní a N-letá voda Ústní ověření
c Popsat měrné křivky nádrže a vysvětlit jejich použití Ústní ověření
d Vysvětlit vliv parametru K (nasycená hydraulická vodivost) na funkci odvodňovacího prvku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti odvodnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat potenciální zájemce o poskytnutí informací a poradenství v oblasti meliorací Ústní ověření
b Vyjmenovat odborné instituce, které se zabývají melioracemi Ústní ověření
c Navrhnout řešení dané situace nad konkrétním projektem střetu navrhované stavby s meliorační stavbou nebo opatřením (křížení podzemního vedení nebo výstavba komunikace nebo výstavba rodinných domů) a popsat řešení průsaku odpadních vod (hnojiště nebo žumpy nebo siláže) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat povinnosti vlastníka různých částí odvodňovacích systémů (POZ a HOZ) a mechanismy přenesení povinností na správce či uživatele stavby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro meliorace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat příklady veřejně přístupných informačních systémů a vysvětlit jejich význam Ústní ověření
b Zjistit potřebné informace o povodí, pozemku, stavbě, nakládání s vodami, způsobu hospodaření a omezeních pro zadanou obec nebo katastrální území Praktické předvedení
c Zjistit potřebné hydrologické, klimatické a meteorologické informace a vysvětlit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat informační zdroje o vláhově deficitních oblastech a erozní ohroženosti pozemků Ústní ověření
e Zjistit aktuální dotační tituly, podporující rozvoj a využívání meliorací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění kontrolní činnosti na odvodňovacích soustavách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ukazatele poruch funkčnosti odvodňovací soustavy na ploše pozemku Ústní ověření
b Předvést a zdůvodnit kontrolu funkčnosti podrobného odvodňovacího zařízení podle pokynů autorizované osoby (drenážních výustí, šachtic, pramenních jímek, záchytných příkopů nebo jiných objektů na drenážním detailu) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a zdůvodnit kontrolu funkčnosti hlavních odvodňovacích zařízení podle pokynů autorizované osoby (otevřených nebo krytých odvodňovacích kanálů, propustků, opevnění a břehových porostů) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a zdůvodnit kontrolu způsobu hospodaření na odvodněném pozemku s důrazem na vodní režim půd (na funkci drenážního systému a na infiltrační schopnost povrchu půd) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a zdůvodnit kontrolu nakládání s vodami (vypouštění srážkových nebo odpadních vod do vod drenážních) a průsaku cizích vod Ústní ověření
f Popsat a zdůvodnit kontrolu množství a jakosti drenážní vody; zvláštní pozornost u odvodnění liniových staveb, skládek a obdobných zařízení Ústní ověření
g Popsat a zdůvodnit kontrolu a přejímku oprav odvodňovacích vodních děl a zařízení Ústní ověření
h Popsat činnosti při provádění technického dozoru stavebníka při výstavbě, rekonstrukci nebo modernizaci odvodňovacích soustav Ústní ověření
i Zdůvodnit potřebu a rozsah vedení dokumentace provozu a údržby odvodňovacích vodních děl a zařízení Ústní ověření
j Popsat řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí týkajících se odvodňovacích soustav Ústní ověření
k Vyjmenovat příklady mechanizačních prostředků používaných pro realizaci (stavbu), rekonstrukci a opravu (čištění) odvodňovacích zařízení a vysvětlit jejich činnost. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba informuje uchazeče, že k výkonu povolání je potřebné řidičské oprávnění skupiny B.

U zkoušení zákonů a vyhlášek není nutná jejich podrobná znalost. Jde o to, aby uchazeč měl přehled, které zákony a vyhlášky se vztahují k melioračním stavbám, a aby věděl, co je náplní jednotlivých zákonů. Podrobně je třeba vysvětlit pouze to, co je přímo uvedeno v hodnoticím standardu. V rámci přípravy na zkoušku může uchazeč nahlédnout do příslušných zákonů a vyhlášek.

Pro praktické předvedení je třeba, aby autorizovaná osoba měla připraveny alespoň dvě varianty podkladů a příkladů pro přezkoušení, z nichž vybere jednu.

Kompetenci Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci se zaměřením na meliorační stavby a opatření, kritérium k) zkouší autorizovaná osoba uchazeče prakticky s použitím projektové dokumentace odvodňovací stavby.

Kompetenci Plánování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací odvodňovacích soustav, kritérium b) a d) zkouší autorizovaná osoba uchazeče s použitím "Projektové dokumentace" (PD), v kritériu b) uchazeč načrtne objekt - návrh odvodnění na situaci 1:1 000, zaústění drenáží do toku.

Kompetenci Jednání s investory a správními orgány v rámci melioračních staveb, kritérium b) zkouší autorizovaná osoba uchazeče prakticky s použitím "Územně plánovací dokumentace" ÚPD, kritérium e) zkouší autorizovaná osoba uchazeče s použitím projektu "Komplexní pozemková úprava" (KPÚ).

Kompetence Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů, kritérium a) připraví autorizovaná osoba (AOs) podklady pro výpočet Chézyho rovnice, kritérium c) AOs připraví měrnou křivku.

Kompetence Poskytování poradenství v oblasti závlah, kritérium c) AOs připraví situaci projektu obsahující střet navrhované stavby s meliorační stavbou nebo opatřením (křížení podzemního vedení nebo výstavba komunikace nebo výstavba rodinných domů).

Kompetence Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro meliorace, kritérium b), c) a e) uchazeč předvede vyhledání požadovaných informací v příslušných veřejně přístupných informačních systémech.

Kompetenci Provádění kontrolní činnosti na odvodňovacích soustavách, kritérium b), c) a d) zkouší autorizovaná osoba uchazeče prakticky s použitím "Projektové dokumentace" (PD) a přímo na vybraném odvodňovaném pozemku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

POPR spol. s r. o., Hradec Králové

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Praha