Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v organizaci praktického vyučování ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a v práci s pedagogickými dokumenty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro střední odborné vzdělávání a popsat vztah ke vzdělávacímu programu na úrovni školy Ústní ověření
b Vysvětlit úlohu školních vzdělávacích programů (ŠVP), uvést možnosti a význam zapojení zaměstnavatelů do tvorby ŠVP a příklady kapitol, do jejichž tvorby se mohou zaměstnavatelé zapojit Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit vazbu očekávaných kompetencí podle konkrétního ŠVP na pracovní činnosti u zaměstnavatele Ústní ověření
d Popsat formy a organizaci výuky odborného výcviku a odborné praxe na SOŠ a SOU Ústní ověření
e Rozpracovat podle požadovaných kompetencí činnosti do tematického plánu praktické výuky Praktické předvedení
f Ve vazbě na kritérium e) zpracovat přípravu na určené období praktické výuky na provozním pracovišti Praktické předvedení
g Uvést postup při evidenci nepřítomnosti žáka, řešení jednorázové a opakované nepřítomnosti žáka, provést záznam v evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat postup a nezbytné úkony řešení úrazu žáka na pracovišti, provést záznam o úrazu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využívání základních pedagogických dovedností při práci se žáky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit 3 libovolné základní didaktické zásady využívané při praktickém vyučování a na příkladu zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Na modelové situaci aplikovat vhodné výukové metody a vysvětlit organizační formy praktického vyučování Praktické předvedení a ústní ověření
c Na příkladu ukázat způsoby hodnocení praktického vyučování (ověřování výsledků vzdělávání a odborných kompetencí dle ŠVP, metody a kritéria hodnocení, kontrolní práce) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat průběh pracovního dne Ústní ověření
e Vysvětlit výchovnou složku výchovně vzdělávacího procesu při přípravě žáků ve firmě, simulovat příklady působení instruktora na žáky (formou modelových situací) Praktické předvedení a ústní ověření
f Zadat praktický úkol, sledovat žáka při jeho provádění, převzít práci a poskytnout žákovi odpovídající zpětnou vazbu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odborná příprava žáků na pracovišti poskytovatele praktického vyučování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a způsob seznámení žáků s pracovním prostředím zaměstnavatele, organizační strukturou a firemní kulturou Ústní ověření
b Plánovat přípravu žáků u zaměstnavatele - popsat, jak a s kým je plánována konkrétní výuka žáků Písemné ověření
c Uvést, jakými způsoby je vyhodnocována kvalita přípravy žáků u zaměstnavatele Písemné ověření
d Vysvětlit klady a úskalí realizace praktické přípravy v reálném pracovním prostředí, přínosy pro zaměstnavatele a žáky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace psychologických aspektů v kontaktu se žáky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat odpovídající přístupy k práci a metody práce se žáky podle věkových a speciálních vzdělávacích potřeb Ústní ověření
b Navrhnout řešení náročné a neobvyklé výchovné situace (modelová situace - chování a postoje žáků, konfliktní situace, sociálně patologické projevy žáků) Praktické předvedení
c Ukázat způsoby práce se žáky v dané profesi, motivace, efektivní vedení a komunikace v situaci navozené zkoušejícím Praktické předvedení
d Charakterizovat požadavky na osobnost instruktora praktického vyučování a jeho roli v odborném vzdělávání žáků Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v právních předpisech platných v českém vzdělávacím systému a aplikace znalostí související legislativy vztahující se k profesi, na kterou se žák připravuje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní školské a další právní předpisy, upravující práci se žáky (školský zákon, vyhlášky o ukončování studia, o středním vzdělávání, o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, zákoník práce) Písemné ověření
b Uvést povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze smluvního vztahu o zajištění praktického vyučování žáků Písemné ověření
c Charakterizovat kompetence instruktora a spoluúčast při výběru pracoviště, při definování zařazení a ovlivňování režimu žáka na pracovišti a opatření při nedodržování smluvních pravidel Písemné ověření
d Uvést zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny a jejich dodržování Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Uchazeč specifikuje při podání přihlášky ke zkoušce autorizované osobě oblast, ve které působí (např. oblast strojírenství, gastronomie, obchod) a to z důvodu zaměření modelových situací autorizovanou osobou na oblast působení uchazeče.

 

Získání této profesní kvalifikace neopravňuje k výkonu profese učitele.

 

Zkouška probíhá ve zkušební místnosti, školicím středisku a na pracovišti žáků.

 

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba uchazeči zpracování písemné práce - tematického plánu pro odborný výcvik a přípravu na vyučovací jednotku ve vazbě na kompetence. Tematický plán připravený na jeden měsíc bude vycházet z konkrétního ŠVP. Na základě plánovaných činností uvede uchazeč i metody výuky pro osvojování očekávaných výsledků, zpracuje ukázku přípravy na cyklus vyučování na pracovišti. Zpracovanou písemnou práci v rozsahu minimálně 3 stran uchazeč předloží a prezentuje u zkoušky v rámci ověřování kritérií e) a f) kompetence Orientace v organizaci praktického vyučování ve středních odborných školách a v práci s pedagogickými dokumenty. Na její zpracování musí mít uchazeč alespoň 2 týdny.

Autorizovaná osoba dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Kritéria se prověřují formou otázek a řešení modelových situací s uvedením příkladů z praxe či vyplněním příslušné dokumentace. Modelové situace zpracuje autorizovaná osoba. Modelové či navozené reálné situace připraví v souladu s koncepcí zkoušky tak, aby došlo k ověření všech předepsaných kriterií.

 

Pro písemné ověřování, které probíhá formou testu, musí autorizovaná osoba dodržet následující pravidla:

musí mít připraven soubor minimálně 100 otázek zpracovaných podle kritérií hodnocení.

Test, který sestaví autorizovaná osoba náhodným výběrem ze souboru testových otázek, obsahuje 40 - 50 otázek. Při přípravě testu zabezpečí autorizovaná osoba vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla pro přípravu testu:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu, to znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria (oblast legislativy a bezpečnosti práce) ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

  • Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

  • Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

  • Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 75 % otázek.

 

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

  • Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

  • Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která je třeba u zkoušky splnit).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci..

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat požadavek na kvalifikaci učitele odborných předmětů (podle zákona č. 563/2004 Sb.,§ 9 odst.3., o změně některých pozdějších předpisů) a současně musí mít alespoň 5 let praxe jako učitel praktického vyučování nebo učitel odborného výcviku.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkušební místnost bude vybavena:

flip chart nebo tabule, dataprojektor, plátno, notebook nebo PC, sezení vhodné pro možnou práci s materiály, psací potřeby, připojení na internet.

Výtisk vybraných RVP, ŠVP, učební osnovy pro odborný výcvik nebo odbornou praxi, tematický plán, dotazník hodnocení kvality vzdělávání ve firmě, záznam o úrazu.

Příslušné zákony a vyhlášky: z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním a vyšším odborném i jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, z. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění.

Ověření kompetencí formou praktického předvedení probíhá buď ve školních dílnách nebo na pracovišti zaměstnavatele (doložit smlouvou).

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace..

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je v rozmezí 60 až 90 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

SP ČR

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4