Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Operátor turbíny
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, požární řád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních Ústní ověření
b Vysvětlit první pomoc při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
c Popsat zajištění požární prevence (poplachové směrnice, únikové cesty) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technologiích nakládání s odpady a znečištěním, produkovaným v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologiích nakládání s odpady v teplárně Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Orientovat se v technologiích nakládání s odpady v elektrárně Ústní vysvětlení v reálném provozu
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v základech termodynamiky a mechaniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit TS diagram, IS diagram, charakterizovat základní fyzikální zákony termomechaniky (tlak, teplota, entalpie, entropie) Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat krouticí moment (odstředivá síla, chvění) Ústní ověření
c Charakterizovat účinnost a teplárenský součinitel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technologii strojovny elektrárny a teplárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve zjednodušeném schématu strojovny elektrárny Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve zjednodušeném schématu strojovny teplárny Praktické předvedení a ústní ověření
c Dle schématu popsat funkci jednotlivých technologických prvků a jejich vzájemné souvislosti a provázanosti Ústní vysvětlení v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v turbosoustrojí a jeho konstrukční části

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dle technologického schématu popsat a vysvětlit funkce a konstrukci parní turbíny Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Vysvětlit rozdíly mezi turbínami elektrárenskými, teplárenskými, protitlaké - kondenzační, podle tlaku na lopatkách - přetlakové, rovnotlaké, a-kolo-c-kolo, ucpávková pára Ústní vysvětlení v reálném provozu
c Vysvětlit základní funkce generátoru (základní parametry vinutí, buzení, rotor, stator, princip přeměny mechanické energie na elektrickou) Ústní vysvětlení v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v principech nízkotlaké a vysokotlaké regenerace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na předloženém schématu nízkotlakou regeneraci Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Vysvětlit na předloženém schématu vysokotlakou regeneraci Ústní vysvětlení v reálném provozu
c Zkontrolovat měřidla, displeje a další ukazatele pro zajištění správných chodů celků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v principech a druzích tepelných výměníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip a funkci vývěvy na technologickém schématu konkrétního provozu Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Vysvětlit princip a funkci protitlakého výměníku na technologickém schématu konkrétního provozu Ústní vysvětlení v reálném provozu
c Vysvětlit princip chlazení technologií strojovny konkrétního provozu Ústní vysvětlení v reálném provozu
d Popsat trasy páry a jejích kondenzátů na technologickém schématu konkrétního provozu Ústní vysvětlení v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v principech olejového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém olejového hospodářství na technologickém schématu konkrétního provozu Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Zkontrolovat měřidla, displeje a další přístroje pro zajištění správných chodů olejových systémů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést běžnou údržbu systému olejového hospodářství Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v principech provozu turbosoustrojí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit souvislosti spojené se zatížením generátoru (výkonové charakteristiky) Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Vysvětlit funkci a vysvětlit pojem koncový stupeň turbíny Ústní vysvětlení v reálném provozu
c Charakterizovat regulační rozsahy turbíny Ústní vysvětlení v reálném provozu
d Charakterizovat optimální provozní stavy turbíny Ústní vysvětlení v reálném provozu
e Charakterizovat provozní dokumentaci a její obsah, pravidla evidence provozních dat a provést záznam do evidence provozních dat. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v činnostech při mimořádných stavech provozu výroby energií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat mimořádné stavy turbosoustrojí a navrhnout jejich řešení v konkrétním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout s ohledem na reálné podmínky provozu postup spouštění turbosoustrojí ze studeného a teplého stavu na plný výkon Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat pro konkrétní provoz možné zdroje energie pro mimořádné situace provozu (teplota, tlak, chvění, otáčky, teplota oleje, tlak oleje, tlak regulační kapaliny) a charakterizovat další možné zdroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat možné způsoby ochran turbosoustrojí Ústní vysvětlení v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zkoušení a kontroly funkce turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat měřidla, displeje a další přístroje pro zajištění správných chodů výměníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat měřidla, displeje a další ukazatele pro zajištění správného chodu turbíny Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyzkoušet a zkontrolovat funkci turbosoustrojí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení, obsluha turboústrojí, tepelných výměníků v souladu se stanovenými dispečerskými plány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řídit obsluhu tepelných výměníků v souladu s dispečerskými plány Praktické předvedení a ústní ověření
b Řídit obsluhu turbosoustrojí v souladu s dispečerskými plány Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění běžné údržby turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést běžnou údržbu tepelných výměníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést běžnou údržbu turbosoustrojí a pomocných zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102876).

 

Způsob ověřování kompetencí formou praktického předvedení a ústního ověření probíhá s použitím podrobných technologických výkresů, příslušných schémat či jiných reálných písemných podkladů. Dokumentace musí být dostatečně podrobná, aby uchazeč mohl detailně a přesně popsat řešenou problematiku.

 

Praktické předvedení a ústní ověření probíhá přímo v reálném provozu nad konkrétními technologiemi.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedná autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti odvětví Výroba a rozvod elektřiny a tepla.

  2. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti odvětví Výroba a rozvod elektřiny a tepla.

  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti odvětví Výroba a rozvod elektřiny a tepla.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

 

Prostorové dispozice

  • Provoz teplárny nebo elektrárny

 

Technické podklady

  • technická dokumentace, montážní výkresy, technologická schémata (strojovna elektrárny a teplárny, montážní výkresy turbosoustrojí, technologická schémata nízkotlaké a vysokotlaké regenerace, technologická schémata tepelných výměníků, technologická schémata a montážní výkresy olejového hospodářství), provozní směrnice

Technické podklady musí být k dispozici buď v listinné podobě v dostatečném počtu potřebném pro zkoušku nebo v elektronické podobě v off line formě pro okamžité použití uchazečem.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Plzeňská teplárenská, a. s.

Plzeňská energetika, a. s.