Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Operátor turbíny
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, požární řád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních Ústní ověření
b Vysvětlit první pomoc při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
c Popsat zajištění požární prevence (poplachové směrnice, únikové cesty) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technologiích nakládání s odpady a znečištěním, produkovaným v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologiích nakládání s odpady v teplárně Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Orientovat se v technologiích nakládání s odpady v elektrárně Ústní vysvětlení v reálném provozu
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v základech termodynamiky a mechaniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit TS diagram, IS diagram, charakterizovat základní fyzikální zákony termomechaniky (tlak, teplota, entalpie, entropie) Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat krouticí moment (odstředivá síla, chvění) Ústní ověření
c Charakterizovat účinnost a teplárenský součinitel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technologii strojovny elektrárny a teplárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve zjednodušeném schématu strojovny elektrárny Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve zjednodušeném schématu strojovny teplárny Praktické předvedení a ústní ověření
c Dle schématu popsat funkci jednotlivých technologických prvků a jejich vzájemné souvislosti a provázanosti Ústní vysvětlení v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v turbosoustrojí a jeho konstrukční části

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dle technologického schématu popsat a vysvětlit funkce a konstrukci parní turbíny Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Vysvětlit rozdíly mezi turbínami elektrárenskými, teplárenskými, protitlaké - kondenzační, podle tlaku na lopatkách - přetlakové, rovnotlaké, a-kolo-c-kolo, ucpávková pára Ústní vysvětlení v reálném provozu
c Vysvětlit základní funkce generátoru (základní parametry vinutí, buzení, rotor, stator, princip přeměny mechanické energie na elektrickou) Ústní vysvětlení v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v principech nízkotlaké a vysokotlaké regenerace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na předloženém schématu nízkotlakou regeneraci Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Vysvětlit na předloženém schématu vysokotlakou regeneraci Ústní vysvětlení v reálném provozu
c Zkontrolovat měřidla, displeje a další ukazatele pro zajištění správných chodů celků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v principech a druzích tepelných výměníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip a funkci vývěvy na technologickém schématu konkrétního provozu Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Vysvětlit princip a funkci protitlakého výměníku na technologickém schématu konkrétního provozu Ústní vysvětlení v reálném provozu
c Vysvětlit princip chlazení technologií strojovny konkrétního provozu Ústní vysvětlení v reálném provozu
d Popsat trasy páry a jejích kondenzátů na technologickém schématu konkrétního provozu Ústní vysvětlení v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v principech olejového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém olejového hospodářství na technologickém schématu konkrétního provozu Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Zkontrolovat měřidla, displeje a další přístroje pro zajištění správných chodů olejových systémů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést běžnou údržbu systému olejového hospodářství Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v principech provozu turbosoustrojí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit souvislosti spojené se zatížením generátoru (výkonové charakteristiky) Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Vysvětlit funkci a vysvětlit pojem koncový stupeň turbíny Ústní vysvětlení v reálném provozu
c Charakterizovat regulační rozsahy turbíny Ústní vysvětlení v reálném provozu
d Charakterizovat optimální provozní stavy turbíny Ústní vysvětlení v reálném provozu
e Charakterizovat provozní dokumentaci a její obsah, pravidla evidence provozních dat a provést záznam do evidence provozních dat. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v činnostech při mimořádných stavech provozu výroby energií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat mimořádné stavy turbosoustrojí a navrhnout jejich řešení v konkrétním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout s ohledem na reálné podmínky provozu postup spouštění turbosoustrojí ze studeného a teplého stavu na plný výkon Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat pro konkrétní provoz možné zdroje energie pro mimořádné situace provozu (teplota, tlak, chvění, otáčky, teplota oleje, tlak oleje, tlak regulační kapaliny) a charakterizovat další možné zdroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat možné způsoby ochran turbosoustrojí Ústní vysvětlení v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zkoušení a kontroly funkce turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat měřidla, displeje a další přístroje pro zajištění správných chodů výměníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat měřidla, displeje a další ukazatele pro zajištění správného chodu turbíny Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyzkoušet a zkontrolovat funkci turbosoustrojí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení, obsluha turboústrojí, tepelných výměníků v souladu se stanovenými dispečerskými plány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řídit obsluhu tepelných výměníků v souladu s dispečerskými plány Praktické předvedení a ústní ověření
b Řídit obsluhu turbosoustrojí v souladu s dispečerskými plány Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění běžné údržby turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést běžnou údržbu tepelných výměníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést běžnou údržbu turbosoustrojí a pomocných zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102876).

 

Způsob ověřování kompetencí formou praktického předvedení a ústního ověření probíhá s použitím podrobných technologických výkresů, příslušných schémat či jiných reálných písemných podkladů. Dokumentace musí být dostatečně podrobná, aby uchazeč mohl detailně a přesně popsat řešenou problematiku.

 

Praktické předvedení a ústní ověření probíhá přímo v reálném provozu nad konkrétními technologiemi.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Plzeňská teplárenská, a. s.

Plzeňská energetika, a. s.