Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro slaboproud
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a projektovou dokumentaci zadanou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v projektech a výkresech inženýrských sítí Praktické předvedení a ústní ověření
3

Volba vhodného pracovního postupu pro práce pod napětím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný pracovní postup pro práce pod napětím (z metodiky pracovních postupů podle práce zadané autorizovanou osobou) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
3

Zajištění pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zabezpečit pracoviště před vstupem nepovolaných osob (zábrany, výstražná páska) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
3

Příprava a kontrola pracovních a ochranných pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a zkontrolovat stav pracovního nářadí a pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit a zkontrolovat stav ochranných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provedení prací pod napětím nízkého napětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Postavit a zajistit žebřík Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit potřebný materiál Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapojit vodiče v pojistkové skříni Praktické předvedení a ústní ověření
d Ukotvit kabel na objektu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zaizolovat pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
f Napnout a ukotvit kabel na opěrném bodu Praktické předvedení a ústní ověření
g Připojit vodiče na páteřní rozvod nízkého napětí Praktické předvedení a ústní ověření
h Zkontrolovat napětí a sled fází v různých místech instalace (např. pojistkové skříni nebo zásuvce) Praktické předvedení a ústní ověření
i Odstranit izolační a ochranné pomůcky použité pro zaizolování pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola stavu použitých ochranných osobních pomůcek a nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stav použitých ochranných osobních pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat stav použitého nářadí a pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit použité ochranné pomůcky a pracovní nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
d Uložit ochranné pomůcky a pracovní nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zrušení zajištěného pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit technické prostředky určené k zabezpečení pracoviště před vstupem nepovolaných osob Praktické předvedení a ústní ověření
b Uklidit odpad po provedené práci Praktické předvedení a ústní ověření
c Oznámit výsledek práce a ukončení práce odpovědnému pracovníkovi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-silno#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Zkouška může být organizována a prováděna na reálném zařízení. V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP. Požadavky na BOZP zahrnují i problematiku práce ve výškách.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56

Elektrotechnický cech Plzeňského regionu

Elektroservis, Jan Sládek a spol.