Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 22.8.2023
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Mechanizované zpracování půdy, hnojení a příprava záhonů v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy přípravy půdy orbou (jarní, podzimní), definovat jejich výhody a nevýhody, popsat techniku způsobu provedení orby a kritéria správného provedení Ústní ověření
b Popsat další způsoby přípravy a zpracování půdy, popsat techniku způsobu a kritéria správného provedení (kypření, smykování, válení, vláčení) Ústní ověření
c Popsat způsob aplikace zadaných druhů hnojiv pomocí mechanizačních prostředků Ústní ověření
d Popsat zakládání, ošetřování a aplikaci kompostů a pěstebních substrátů pomocí mechanizačních prostředků Ústní ověření
e Předvést provedení některého ze způsobů mechanizovaného zpracování půdy a aplikaci určených hnojiv Praktické předvedení
f Popsat zásady používání chemických látek a směsí v lesních školkách v souvislosti s provozem mechanizačních prostředků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a ochrana sadebního materiálu v lesní školce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady manipulace s osivem a sadebním materiálem v lesní školce s využitím mechanizace – skladování, stratifikace a setí osiva, hnojení, kypření, podřezávání, školkování, vyzvedávání, třídění, zakládání, krátkodobé i dlouhodobé skladování sadebního materiálu, jeho nakládka, expedice a přeprava Ústní ověření
b Určit základní druhy lesních dřevin Praktické předvedení
c Popsat přípravu a nastavení samostatného či neseného secího stroje a jeho zapojení za traktor Ústní ověření
d Popsat přípravu a nastavení podřezávače a jeho zapojení za traktor Ústní ověření
e Popsat přípravu a nastavení samostatného či neseného školkovacího stroje a jeho zapojení za traktor Ústní ověření
f Popsat přípravu a nastavení samostatného či neseného postřikovače a jeho zapojení za traktor Ústní ověření
g Prakticky předvést přípravu a nastavení samostatného či neseného secího stroje nebo školkovacího stroje nebo podřezávače nebo postřikovače a jeho zapojení za traktor a provést setí, školkování, podřezání nebo postřik Praktické předvedení
h Definovat zásady pro správnou manipulaci, nakládku, expedici a přepravu sadebního materiálu s ohledem na ochranu jeho kvality a životaschopnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s traktory a ostatní mechanizací využívanou ve výrobě sazenic v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pravidelnou kontrolu a údržbu traktoru a popsat provedení nejčastějších drobných oprav Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat obvyklé druhy neseného nářadí za traktorem využívaného v lesních školkách, jejich účel, způsob použití a jejich údržbu (pluhy, obracáky, rotavátory, kypřiče, smyky, válce, secí stroje, školkovací stroje, postřikovače, rozmetadla) Ústní ověření
c Popsat problematiku provozu strojů s ohledem na vlastnosti a použití paliv, maziv a ostatních provozních náplní a zásady hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při jejich používání Ústní ověření
d Popsat a předvést vedení evidence o provozu motorového nebo přípojného vozidla, včetně evidence oprav, kontrol a údržeb Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba obalované sadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přípravy substrátů pro výrobu obalované sadby, včetně desinfekce, a popsat použitou mechanizaci Ústní ověření
b Popsat způsoby výroby obalované sadby (ruční, mechanizovaná – obalovací linky) a druhy použitých obalů Ústní ověření
c Předvést a popsat jednotlivé kroky ruční výroby obalované sadby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zavlažování lesních školek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zavlažování v lesních školkách a předvést přípravu, kontrolu a údržbu vodního zdroje, čerpadel, rozvodů vody a nastavení dávkování a intenzity závlahy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení řidičského oprávnění skupiny T.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Zkouška proběhne v lesní školce, kde je možné ověřit dovednost práce s mechanizačními prostředky, ve vhodné vegetační době pro její vykonání.

 

U kompetence Výroba a ochrana sadebního materiálu v lesní školce v kritériu b) budou předmětem poznávání následující dřeviny, a to jejich semena, semenáčky a sazenice:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín, tis.

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, lípa, olše, topol, vrba.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR

a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Lesy Jedlí, s. r. o.

Ing. Milan Hron

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.