Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 22.8.2023
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Mechanizované zpracování půdy, hnojení a příprava záhonů v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy přípravy půdy orbou (jarní, podzimní), definovat jejich výhody a nevýhody, popsat techniku způsobu provedení orby a kritéria správného provedení Ústní ověření
b Popsat další způsoby přípravy a zpracování půdy, popsat techniku způsobu a kritéria správného provedení (kypření, smykování, válení, vláčení) Ústní ověření
c Popsat způsob aplikace zadaných druhů hnojiv pomocí mechanizačních prostředků Ústní ověření
d Popsat zakládání, ošetřování a aplikaci kompostů a pěstebních substrátů pomocí mechanizačních prostředků Ústní ověření
e Předvést provedení některého ze způsobů mechanizovaného zpracování půdy a aplikaci určených hnojiv Praktické předvedení
f Popsat zásady používání chemických látek a směsí v lesních školkách v souvislosti s provozem mechanizačních prostředků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a ochrana sadebního materiálu v lesní školce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady manipulace s osivem a sadebním materiálem v lesní školce s využitím mechanizace – skladování, stratifikace a setí osiva, hnojení, kypření, podřezávání, školkování, vyzvedávání, třídění, zakládání, krátkodobé i dlouhodobé skladování sadebního materiálu, jeho nakládka, expedice a přeprava Ústní ověření
b Určit základní druhy lesních dřevin Praktické předvedení
c Popsat přípravu a nastavení samostatného či neseného secího stroje a jeho zapojení za traktor Ústní ověření
d Popsat přípravu a nastavení podřezávače a jeho zapojení za traktor Ústní ověření
e Popsat přípravu a nastavení samostatného či neseného školkovacího stroje a jeho zapojení za traktor Ústní ověření
f Popsat přípravu a nastavení samostatného či neseného postřikovače a jeho zapojení za traktor Ústní ověření
g Prakticky předvést přípravu a nastavení samostatného či neseného secího stroje nebo školkovacího stroje nebo podřezávače nebo postřikovače a jeho zapojení za traktor a provést setí, školkování, podřezání nebo postřik Praktické předvedení
h Definovat zásady pro správnou manipulaci, nakládku, expedici a přepravu sadebního materiálu s ohledem na ochranu jeho kvality a životaschopnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s traktory a ostatní mechanizací využívanou ve výrobě sazenic v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pravidelnou kontrolu a údržbu traktoru a popsat provedení nejčastějších drobných oprav Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat obvyklé druhy neseného nářadí za traktorem využívaného v lesních školkách, jejich účel, způsob použití a jejich údržbu (pluhy, obracáky, rotavátory, kypřiče, smyky, válce, secí stroje, školkovací stroje, postřikovače, rozmetadla) Ústní ověření
c Popsat problematiku provozu strojů s ohledem na vlastnosti a použití paliv, maziv a ostatních provozních náplní a zásady hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při jejich používání Ústní ověření
d Popsat a předvést vedení evidence o provozu motorového nebo přípojného vozidla, včetně evidence oprav, kontrol a údržeb Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba obalované sadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přípravy substrátů pro výrobu obalované sadby, včetně desinfekce, a popsat použitou mechanizaci Ústní ověření
b Popsat způsoby výroby obalované sadby (ruční, mechanizovaná – obalovací linky) a druhy použitých obalů Ústní ověření
c Předvést a popsat jednotlivé kroky ruční výroby obalované sadby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zavlažování lesních školek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zavlažování v lesních školkách a předvést přípravu, kontrolu a údržbu vodního zdroje, čerpadel, rozvodů vody a nastavení dávkování a intenzity závlahy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení řidičského oprávnění skupiny T.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Zkouška proběhne v lesní školce, kde je možné ověřit dovednost práce s mechanizačními prostředky, ve vhodné vegetační době pro její vykonání.

 

U kompetence Výroba a ochrana sadebního materiálu v lesní školce v kritériu b) budou předmětem poznávání následující dřeviny, a to jejich semena, semenáčky a sazenice:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín, tis.

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, lípa, olše, topol, vrba.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesnictví nebo zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v lesním hospodářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti lesního hospodářství.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví nebo zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v lesním hospodářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti lesního hospodářství.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví nebo zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v lesním hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesního hospodářství.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • pracoviště (školkařský provoz) umožňující rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro danou činnost
 • traktor
 • alespoň jedno nářadí za traktor na zpracování půdy - pluh, obracák, rotavátor, kypřič, smyk, válec
 • alespoň jedno nářadí za traktor na aplikaci hnojiv - postřikovač, rozmetadlo
 • samostatný či nesený secí stroj nebo školkovací stroj nebo podřezávač nebo postřikovač
 • vodní zdroj, čerpadla a rozvody vody
 • pohonné hmoty a provozní kapaliny
 • osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) předepsané pro výkon jednotlivých činností
 • sazenice, sadbovače
 • chemické látky a přípravky, voda, nádoby, odměrky a váhy na přípravu roztoku, jíchy
 • semena, semenáčky a sazenice k poznávání dřevin
 • záznamy o provozu mechanizace a pracovní záznamy
 • lékárnička
 • dopravní prostředek k přesunu na dané pracoviště

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR

a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Lesy Jedlí, s. r. o.

Ing. Milan Hron

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.