Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Ruční tkadlec
Platnost standardu: Od 28.5.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 28.9.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 28.5.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v typech ručního tkaní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu na tkaní, postup tkaní a zakončení ručního tkaní na rámu Ústní ověření
b Popsat přípravu na tkaní, postup tkaní a zakončení ručního tkaní na kartonu Ústní ověření
c Popsat přípravu na tkaní, postup tkaní a zakončení ručního tkaní na hřebenovém stávku Ústní ověření
d Popsat přípravu ručního tkalcovského stavu pro tkaní Ústní ověření
e Popsat postup tkaní na ručním tkalcovském stavu a jeho obsluhu Ústní ověření
f Vysvětlit zakončení tkaniny na ručním tkalcovském stavu Ústní ověření
g Popsat techniky ručního tkaní: tkaní na karetkách, tkaní na kolíkovém stavu, šikmé tkaní, tkaní na kartonu, tkaní na rámu, na hřebenovém stavu, na stužkovém stavu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování materiálů a technik používaných v ručním tkaní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiálové složení materiálů používaných v ručním tkaní a popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení
b Určit, která příze je vhodná pro tkaní koberců, pro tkaní dekoračních látek; určit, které příze je možné vzájemně kombinovat Praktické předvedení
c Určit a charakterizovat základní vzory technik tkaní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručně tkaných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh tkaniny pro interiér nebo pro oděv nebo pro oděvní doplněk; vytvořit technický výkres; zvolit jeden typ ručního tkaní a jeden typ techniky Praktické předvedení
b Vysvětlit způsob využití navržené tkaniny Ústní ověření
c Vybrat materiály a určit jejich barevnost v návaznosti na výtvarný návrh Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřízení a nastavení ručního tkalcovského stavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stavy s pevným listem a vícelisté stavy Ústní ověření
b Popsat osnovu tkaní a zavést ji do ručního tkalcovského stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat návody do listů podle vazebních tabulek a číst vazební tabulky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypočítat spotřebu materiálu a popsat způsob jejího výpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
e Nastavit na ručním tkalcovském stavu barevné snování a vazby: atlasová, keprová, plátnová a popsat postup nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
f Nastavit na ručním tkalcovském stavu pořadí zvedání listů, včetně určení podvazů listů na pedály a pořadí šlapání; popsat postup nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
g Seřídit ruční tkalcovský stav Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení ručně tkaného výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit tkaninu podle výtvarného návrhu a technického výkresu Praktické předvedení
b Začistit a zakončit jednotlivé části tkaniny (zatažení útků, odstřižení osnovy) Praktické předvedení
c Popsat postup adjustace tkaniny s ohledem na druh výrobku Ústní ověření
d Popsat údržbu utkaného výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava a údržba ručně tkaných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést způsob následné údržby zhotovené tkaniny Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést vhodné postupy oprav a údržby ručně tkaných výrobků s ohledem na druh výrobku v rámci jejich opotřebení běžným používáním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – (https://www.nsp.cz/jednotka-prace/rucni-tkadlec#zdravotni-zpusobilost)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Specifikace pokynů k vybraným kritériím hodnocení

Odborná způsobilost Orientace v typech ručního tkaní:

  • ad kritéria a), b), c), g): Uchazeč plní kritérium s využitím fotografií, které mu předloží zkoušející. Uchazeč popíše tkalcovský stav a přípravu tkaní, včetně určení počtu nití v osnově v závislosti na šířce tkaniny a hustotě. Uchazeč provede jednoduchý výpočet délky osnovy a spotřeby příze.

  • ad kritéria d), e), f): Uchazeč plní kritérium s využitím reálného ručního tkalcovského stavu. Uchazeč čte vazební tabulky : Osnovní návod, vzornici vazby, pořadí zvedání listů, případně určení podvazů listů na pedály a pořadí šlapání.

Odborná způsobilost Určování materiálů a technik používaných v ručním tkaní:

  • ad kritérium a): Zkoušející předloží uchazeči 5 vzorků materiálů: len, vlna, hedvábí, bavlna, umělé příze (PES, Akryl).

  • ad kritérium b) Uchazeč určí a charakterizuje 3 základní vzory: kepr, plátno, ryps). Uchazeč rozpozná kelimové vazby a vzory tvořené osnovou a vysvětlí způsob tkaní těchto vzorů.

Odborná způsobilost Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručně tkaných výrobků:

  • ad kritérium a): Zaměření výtvarného návrhu tkaniny (interiér nebo oděv nebo oděvní doplněk) je uchazeči zadáno zkoušejícím. Typ ručního tkaní a typ techniky si volí uchazeč po dohodě se zkoušejícím. Parametry výtvarného návrhu: kolorovaná kresba max. rozměr A4, ručně vypracovaný technický výkres, max. rozměr A4.

Odborná způsobilost Zhotovení ručně tkaného výrobku: Uchazeč zhotoví výrobek dle výtvarného návrhu a technického výkresu, který zhotovil v rámci odborné způsobilosti Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručně tkaných výrobků. Předmětem hodnocení zhotoveného výrobku je především jeho estetické ztvárnění, správné využití technologických postupů a dokonalost provedení použitých technik.

Odborná způsobilost Seřízení a nastavení ručního tkalcovského stavu: Pro splnění kritérií uchazeč obdrží od zkoušejícího: vzor z ručního stavu vícelistého, vzorek z dalších tkalcovských technik: stužkový stav, kolíkový stav, hřebenový stav, tkaní na rámu nebo na kartonu, tkaní na karetkách, osnovní návod, vzornice vazby, návody do listů podle vazebních tabulek.

  • ad kritérium d): Pro výpočet spotřeby materiálu poskytne zkoušející uchazeči konkrétní zadání obsahující údaje potřebné pro výpočet.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a odborníky z praxe z těchto subjektů:

  • Tkalcovské muzeum z. s.

  • Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha

  • Rudolfinea, o. s. škola, Ostrava, příspěvková organizace

Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.