Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Ruční tkadlec
Platnost standardu: Od 28.5.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 28.9.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 28.5.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v typech ručního tkaní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu na tkaní, postup tkaní a zakončení ručního tkaní na rámu Ústní ověření
b Popsat přípravu na tkaní, postup tkaní a zakončení ručního tkaní na kartonu Ústní ověření
c Popsat přípravu na tkaní, postup tkaní a zakončení ručního tkaní na hřebenovém stávku Ústní ověření
d Popsat přípravu ručního tkalcovského stavu pro tkaní Ústní ověření
e Popsat postup tkaní na ručním tkalcovském stavu a jeho obsluhu Ústní ověření
f Vysvětlit zakončení tkaniny na ručním tkalcovském stavu Ústní ověření
g Popsat techniky ručního tkaní: tkaní na karetkách, tkaní na kolíkovém stavu, šikmé tkaní, tkaní na kartonu, tkaní na rámu, na hřebenovém stavu, na stužkovém stavu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování materiálů a technik používaných v ručním tkaní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiálové složení materiálů používaných v ručním tkaní a popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení
b Určit, která příze je vhodná pro tkaní koberců, pro tkaní dekoračních látek; určit, které příze je možné vzájemně kombinovat Praktické předvedení
c Určit a charakterizovat základní vzory technik tkaní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručně tkaných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh tkaniny pro interiér nebo pro oděv nebo pro oděvní doplněk; vytvořit technický výkres; zvolit jeden typ ručního tkaní a jeden typ techniky Praktické předvedení
b Vysvětlit způsob využití navržené tkaniny Ústní ověření
c Vybrat materiály a určit jejich barevnost v návaznosti na výtvarný návrh Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřízení a nastavení ručního tkalcovského stavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stavy s pevným listem a vícelisté stavy Ústní ověření
b Popsat osnovu tkaní a zavést ji do ručního tkalcovského stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat návody do listů podle vazebních tabulek a číst vazební tabulky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypočítat spotřebu materiálu a popsat způsob jejího výpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
e Nastavit na ručním tkalcovském stavu barevné snování a vazby: atlasová, keprová, plátnová a popsat postup nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
f Nastavit na ručním tkalcovském stavu pořadí zvedání listů, včetně určení podvazů listů na pedály a pořadí šlapání; popsat postup nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
g Seřídit ruční tkalcovský stav Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení ručně tkaného výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit tkaninu podle výtvarného návrhu a technického výkresu Praktické předvedení
b Začistit a zakončit jednotlivé části tkaniny (zatažení útků, odstřižení osnovy) Praktické předvedení
c Popsat postup adjustace tkaniny s ohledem na druh výrobku Ústní ověření
d Popsat údržbu utkaného výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava a údržba ručně tkaných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést způsob následné údržby zhotovené tkaniny Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést vhodné postupy oprav a údržby ručně tkaných výrobků s ohledem na druh výrobku v rámci jejich opotřebení běžným používáním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – (https://www.nsp.cz/jednotka-prace/rucni-tkadlec#zdravotni-zpusobilost)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Specifikace pokynů k vybraným kritériím hodnocení

Odborná způsobilost Orientace v typech ručního tkaní:

 • ad kritéria a), b), c), g): Uchazeč plní kritérium s využitím fotografií, které mu předloží zkoušející. Uchazeč popíše tkalcovský stav a přípravu tkaní, včetně určení počtu nití v osnově v závislosti na šířce tkaniny a hustotě. Uchazeč provede jednoduchý výpočet délky osnovy a spotřeby příze.

 • ad kritéria d), e), f): Uchazeč plní kritérium s využitím reálného ručního tkalcovského stavu. Uchazeč čte vazební tabulky : Osnovní návod, vzornici vazby, pořadí zvedání listů, případně určení podvazů listů na pedály a pořadí šlapání.

Odborná způsobilost Určování materiálů a technik používaných v ručním tkaní:

 • ad kritérium a): Zkoušející předloží uchazeči 5 vzorků materiálů: len, vlna, hedvábí, bavlna, umělé příze (PES, Akryl).

 • ad kritérium b) Uchazeč určí a charakterizuje 3 základní vzory: kepr, plátno, ryps). Uchazeč rozpozná kelimové vazby a vzory tvořené osnovou a vysvětlí způsob tkaní těchto vzorů.

Odborná způsobilost Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručně tkaných výrobků:

 • ad kritérium a): Zaměření výtvarného návrhu tkaniny (interiér nebo oděv nebo oděvní doplněk) je uchazeči zadáno zkoušejícím. Typ ručního tkaní a typ techniky si volí uchazeč po dohodě se zkoušejícím. Parametry výtvarného návrhu: kolorovaná kresba max. rozměr A4, ručně vypracovaný technický výkres, max. rozměr A4.

Odborná způsobilost Zhotovení ručně tkaného výrobku: Uchazeč zhotoví výrobek dle výtvarného návrhu a technického výkresu, který zhotovil v rámci odborné způsobilosti Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručně tkaných výrobků. Předmětem hodnocení zhotoveného výrobku je především jeho estetické ztvárnění, správné využití technologických postupů a dokonalost provedení použitých technik.

Odborná způsobilost Seřízení a nastavení ručního tkalcovského stavu: Pro splnění kritérií uchazeč obdrží od zkoušejícího: vzor z ručního stavu vícelistého, vzorek z dalších tkalcovských technik: stužkový stav, kolíkový stav, hřebenový stav, tkaní na rámu nebo na kartonu, tkaní na karetkách, osnovní návod, vzornice vazby, návody do listů podle vazebních tabulek.

 • ad kritérium d): Pro výpočet spotřeby materiálu poskytne zkoušející uchazeči konkrétní zadání obsahující údaje potřebné pro výpočet.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

 • „splnil“, nebo

 • „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

 • „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

 • „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na ruční tkaní a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti ručního tkaní nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zahrnující ruční tkaní.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na ruční tkaní a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti ručního tkaní nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zahrnující ruční tkaní.

 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zaměřené na textilní výtvarnictví nebo textilní řemesla, zahrnující rovněž oblast ručního tkaní a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti ručního tkaní nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zahrnující ruční tkaní.

 4. Profesní kvalifikace Ruční tkadlec/tkadlena (82-051-H), střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti ručního tkaní.

 5. Osvědčení o absolvování rekvalifikace Ruční tkadlec vydané do roku 2020, střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti ručního tkaní.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • světlá, prostorná, přiměřeně temperovaná místnost s denním i umělým osvětlením, splňující podmínky BOZP a PO, vybavená lékárničkou a hasicím přístrojem, pracovním stolem a židlemi,

 • psací potřeby (tužka, propisovací tužka, blok, guma),

 • čtvrtky na kreslení,

 • ruční tkalcovský stav,

 • 5 vzorků materiálů: len, vlna, hedvábí, bavlna, umělé příze (PES, akryl),

 • materiál na zhotovení ručně tkaného výrobku, množství a druh materiálu stanovuje výtvarný návrh a technický výkres,

 • vzorník nebo fotografie vzorů v ručním tkalcovství: kelim, kepr, složitější a odvozené vazby (odvozené keprové vazby, oboustranné vzory, dvojité tkaní),

 • vzorník nebo fotografie tkanin zhotovených předtkalcovskými technikami, včetně pomůcek,

 • fotografie typů ručních tkalcovských stavů, rámů, kartonu, hřebenového stávku, stužkového stavu, kolíkového stavu, hřebenového stavu, pro tkaní na rámu nebo na kartonu, na karetkách,

 • osnovní návod,

 • vzornice vazby,

 • návody do listů podle vazebních tabulek.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro provedení zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a odborníky z praxe z těchto subjektů:

 • Tkalcovské muzeum z. s.

 • Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha

 • Rudolfinea, o. s. škola, Ostrava, příspěvková organizace

Hodnoticí standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.