Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Ruční tkadlec
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v typech ručního tkaní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu na tkaní, postup tkaní a zakončení ručního tkaní na rámu na základě předložené fotografie Ústní ověření
b Popsat přípravu na tkaní, postup tkaní a zakončení ručního tkaní na kartonu na základě předložené fotografie Ústní ověření
c Popsat přípravu na tkaní, postup tkaní a zakončení ručního tkaní na hřebenovém stávku na základě předložené fotografie Ústní ověření
d Vysvětlit přípravu ručního tkalcovského stavu pro tkaní na základě předložené fotografie Ústní ověření
e Vysvětlit průběh tkaní a obsluhu ručního tkalcovského stavu na základě předložené fotografie Ústní ověření
f Vysvětlit zakončení tkaniny na ručním tkalcovském stavu na základě předložené fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování materiálů a technik používaných v ručním tkaní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiálové složení vzorků předložených materiálů a popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení
b Určit a charakterizovat základní vzory od každé techniky ručního tkaní Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručně tkaných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh tkaniny pro interiér, oděv nebo oděvní doplněk. Vybrat jeden typ ručního tkaní a jeden typ techniky Praktické předvedení
b Vysvětlit způsob využití navržené tkaniny Ústní ověření
c Vybrat materiály a určit jejich barevnost v návaznosti na výtvarný návrh Praktické předvedení
d Vypracovat technický výkres tkaniny s použitím alespoň tří vzorů vybraného typu techniky v poměru 1:1, max. velikosti formátu A4 Praktické předvedení
e Připravit pomůcky a nástroje pro zhotovení tkaniny dle technického výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení ručně tkaného výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit tkaninu podle výtvarného návrhu a technického výkresu Praktické předvedení
b Začistit a zakončit jednotlivé části tkaniny (zatažení útků, odstřižení osnovy) Praktické předvedení
c Popsat postup adjustace tkaniny s ohledem na druh výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava a údržba ručně tkaných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob následné údržby zhotovené tkaniny Ústní ověření
b Popsat vhodné postupy oprav a údržby ručně tkaných výrobků s ohledem na druh výrobku v rámci jejich opotřebení běžným používáním Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč si ke zkoušce přinese osobní pracovní pomůcky (nůžky, tkací jehly, tkací rám rozměru A3, hřebenový stávek, tvrdý papírový karton, kovovou vidličku, háček, velkou šicí jehlu, kreslicí potřeby na zhotovení návrhu).

Během ověřování odborné způsobilosti Orientace v typech ručního tkaní autorizovaná osoba předloží ke každému kritériu fotografii příslušného způsobu tkaní.

V rámci ověřování odborné způsobilosti Určování materiálů a technik používaných v ručním tkaní autorizovaná osoba určí, co bude předmětem praktického předvedení a ústního ověření u zkoušky. Při ověřování kritéria hodnocení a) uchazeč určí materiálové složení 5 vzorků předložených materiálů a popíše jejich vlastnosti. Při ověřování kritéria hodnocení b) uchazeč určí a charakterizuje 3 základní vzory od každé techniky ručního tkaní. Celkově se jedná o určování ze 7 vzorků nití – (len, bavlna, hedvábí, vlna, ovčí rouno, lýko, příze PES), 3 vzorků techniky kelimu, 3 vzorků techniky vazebné a 3 vzorků techniky vázané.

V rámci ověřování odborné způsobilosti Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručně tkaných výrobků si uchazeč zvolí v návaznosti na výtvarný návrh jeden typ ručního tkaní a jeden typ techniky po dohodě se zkoušejícím.

 

Při ověřování následujících kompetencí vytvoří uchazeč ručně tkaný výrobek dle vlastního návrhu (kolorovaná kresba A4, ručně vypracovaný technický výkres A4) zvolenými technikami v souladu s požadavky autorizované osoby.

Předmětem hodnocení zhotoveného výrobku je především jeho estetické ztvárnění, správné využití technologických postupů a dokonalost provedení použitých technik.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha

Rudolfinea, o. s.