Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Samostatný technik technolog kožedělné a obuvnické výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro kožedělný průmysl podle zadání, zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace Praktické předvedení
b Dohledat potřebné informace vztahující se k normám kvality pomocí IT technologií Praktické předvedení
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy o reklamačním řízení Ústní ověření
d Popsat složení předloženého výrobku, na základě technických podkladů pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit technickou a materiálovou dokumentaci pro výrobu s ohledem na správnost použití konkrétních materiálů, surovin a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit technologický postup z hlediska používaných materiálů, zaujmout stanovisko a hledat možná řešení úspor změnou používaného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout u předložených materiálů jejich správné skladování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technickou dokumentaci s ohledem na danou kožedělnou výrobu a navrhnout marketingovou kampaň vycházející z technických podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu a specifikovat jejich přednosti, které lze využít v obchodní činnosti Ústní ověření
c Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech a normách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologické vybavení pro zadanou výrobní technologií výroby kožedělného výrobku s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkonstruovat šablonu stélky kopyta podle konstrukční sítě zadaného velikostního čísla a šířkové skupiny obuvi Praktické předvedení
c Zvolit a popsat vhodný technologický postup pro výrobu předloženého vzorku galanterního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout způsob řízení technologického úseku svrškové šicí dílny kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožedělných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat obsah technické dokumentace pro různé typy vysekávacích hydraulických strojů v závislosti na použitých materiálech Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob vedení technické dokumentace ve vrchové a spodkové dílně, uvést zásady vedení dokumentace podle zadaných požadavků včetně požadavků BOZP Ústní ověření
c Zvolit vhodný postup práce na základě technologické dokumentace s ohledem na BOZP pro kožedělnou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit návrh výrobního zařízení spodkové dílny pro kožedělnou výrobu podle zadaných požadavků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné výrobní zařízení pro kožedělnou výrobu na základě technologických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
c Porovnat mechanické a automatizované strojní zařízení pro kožedělnou výrobu v závislosti na čase, ceně, produktivitě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení technologického úseku kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit vzorový technologický postup podle zadaných požadavků pro danou oblast kožedělné výroby s ohledem na BOZP a s využitím inovativních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout energetickou a časovou optimalizaci technologických postupů podle zadaných požadavků v úseku kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout technologickou inovaci v úseku kožedělné výroby na základě zadaného strojního vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat ve výrobním procesu dodržování technologického postupu pro konkrétní výrobek, včetně dodržování zásad BOZP a PO, vyhodnotit zjištěné výsledky, zaujmout stanovisko k případným zjištěným nedostatkům a s využitím lidských zdrojů zajistit nápravu Praktické předvedení
b Vyhodnotit technologický postup u nekvalitně provedeného výrobku, zaujmout stanovisko k příčině nedostatku a při simulované situaci provést rozbor technologického postupu s podřízenými pracovníky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu dodržování technologického a pracovního postupu u stěžejních pracovních operací pro konkrétní výrobek, vyhodnotit výsledek s navržením vhodného řešení v případě zjištěných závad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění technických zkoušek nové technologie v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé technické zkoušky včetně jejich postupu u vybraných obuvnických materiálů nebo polotovarů Ústní ověření
b Popsat způsob provedení při ověřování funkčnosti nové technologie v kožedělné výrobě v závislosti na čase, kvalitě výrobků a pracnosti Ústní ověření
c Navrhnout nové technologie pro kožedělnou výrobu včetně požadavků na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=6297).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

U odborné kompetence Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu kožedělné výroby, kritérium hodnocení c), zadá autorizovaná osoba konkrétní vzorek galanterního výrobku (např. peněženky, zavazadla, batohu, kabelky a dalších), a to podle zaměření výroby a konkrétního místa konání zkoušky. Autorizovaná osoba připraví u odborné kompetence Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení b), jednu modelovou situaci v návaznosti na ověřování odborné kompetence.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií hodnocení. Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačných formulací a využívání odborných znalostí pro řešení úkolů.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu výroby obuvi a kožedělných výrobků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leon OrthoShoes, s. r. o.

ORTO plus, s. r. o.