Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Samostatný technik technolog kožedělné a obuvnické výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro kožedělný průmysl podle zadání, zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace Praktické předvedení
b Dohledat potřebné informace vztahující se k normám kvality pomocí IT technologií Praktické předvedení
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy o reklamačním řízení Ústní ověření
d Popsat složení předloženého výrobku, na základě technických podkladů pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit technickou a materiálovou dokumentaci pro výrobu s ohledem na správnost použití konkrétních materiálů, surovin a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit technologický postup z hlediska používaných materiálů, zaujmout stanovisko a hledat možná řešení úspor změnou používaného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout u předložených materiálů jejich správné skladování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technickou dokumentaci s ohledem na danou kožedělnou výrobu a navrhnout marketingovou kampaň vycházející z technických podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu a specifikovat jejich přednosti, které lze využít v obchodní činnosti Ústní ověření
c Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech a normách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologické vybavení pro zadanou výrobní technologií výroby kožedělného výrobku s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkonstruovat šablonu stélky kopyta podle konstrukční sítě zadaného velikostního čísla a šířkové skupiny obuvi Praktické předvedení
c Zvolit a popsat vhodný technologický postup pro výrobu předloženého vzorku galanterního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout způsob řízení technologického úseku svrškové šicí dílny kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožedělných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat obsah technické dokumentace pro různé typy vysekávacích hydraulických strojů v závislosti na použitých materiálech Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob vedení technické dokumentace ve vrchové a spodkové dílně, uvést zásady vedení dokumentace podle zadaných požadavků včetně požadavků BOZP Ústní ověření
c Zvolit vhodný postup práce na základě technologické dokumentace s ohledem na BOZP pro kožedělnou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit návrh výrobního zařízení spodkové dílny pro kožedělnou výrobu podle zadaných požadavků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné výrobní zařízení pro kožedělnou výrobu na základě technologických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
c Porovnat mechanické a automatizované strojní zařízení pro kožedělnou výrobu v závislosti na čase, ceně, produktivitě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení technologického úseku kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit vzorový technologický postup podle zadaných požadavků pro danou oblast kožedělné výroby s ohledem na BOZP a s využitím inovativních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout energetickou a časovou optimalizaci technologických postupů podle zadaných požadavků v úseku kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout technologickou inovaci v úseku kožedělné výroby na základě zadaného strojního vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat ve výrobním procesu dodržování technologického postupu pro konkrétní výrobek, včetně dodržování zásad BOZP a PO, vyhodnotit zjištěné výsledky, zaujmout stanovisko k případným zjištěným nedostatkům a s využitím lidských zdrojů zajistit nápravu Praktické předvedení
b Vyhodnotit technologický postup u nekvalitně provedeného výrobku, zaujmout stanovisko k příčině nedostatku a při simulované situaci provést rozbor technologického postupu s podřízenými pracovníky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu dodržování technologického a pracovního postupu u stěžejních pracovních operací pro konkrétní výrobek, vyhodnotit výsledek s navržením vhodného řešení v případě zjištěných závad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění technických zkoušek nové technologie v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé technické zkoušky včetně jejich postupu u vybraných obuvnických materiálů nebo polotovarů Ústní ověření
b Popsat způsob provedení při ověřování funkčnosti nové technologie v kožedělné výrobě v závislosti na čase, kvalitě výrobků a pracnosti Ústní ověření
c Navrhnout nové technologie pro kožedělnou výrobu včetně požadavků na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=6297).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

U odborné kompetence Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu kožedělné výroby, kritérium hodnocení c), zadá autorizovaná osoba konkrétní vzorek galanterního výrobku (např. peněženky, zavazadla, batohu, kabelky a dalších), a to podle zaměření výroby a konkrétního místa konání zkoušky. Autorizovaná osoba připraví u odborné kompetence Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení b), jednu modelovou situaci v návaznosti na ověřování odborné kompetence.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií hodnocení. Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačných formulací a využívání odborných znalostí pro řešení úkolů.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu výroby obuvi a kožedělných výrobků.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vysokoškolské vzdělání na bakalářské úrovni se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
  2. Vysokoškolské vzdělání na magisterské úrovni se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s instalovaným kancelářským SW a tiskárnou, papír, psací potřeby, tabule
  • Výkresová dokumentace pro výrobu obuvnických a kožedělných výrobků
  • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace) pro výrobu obuvnických a kožedělných výrobků
  • Materiály, polotovary, šablony a další komponenty (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého druhu)
  • Vzorky hotových obuvnických a kožedělných výrobků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého druhu)
  • Obuvnická nebo galanterní provozní dílna s příslušným vybavením pro přípravu výroby, přímou výrobu a dohotovování výrobků (ruční nástroje, šicí a spodkové stroje apod.) odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, přísun potřebné energie

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace (např. nájemní smlouvu, smlouvu o užívání, prohlášení o zapůjčení apod.) včetně dokladu typu smlouvy o smlouvě budoucí dávajícího předpoklad dlouhodobějšího disponování s příslušným vybavením.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leon OrthoShoes, s. r. o.

ORTO plus, s. r. o.