Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s informačními a komunikačními technologiemi v maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést postup práce pomocí výpočetní techniky při spouštění software pro automatické objednávky prodejen Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést prostřednictví softwaru celý proces spojený s automatickými objednávkami prodejen na centrále Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést prostřednictví softwaru celý proces spojený s automatickými objednávkami prodejen na prodejně Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat komunikaci se softwarovou podporou dodavatele projektu Ústní ověření
e Popsat vzdálenou správu automatických objednávek na prodejně nebo ve skladu Písemné a ústní ověření
f Popsat způsob instalace software na nově otevírané prodejně včetně způsobu zavádění dat, evidenci uživatelských práv a připojení na centrálu pro potřebu vzdálené správy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v předpisech týkajících se automatických objednávek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zdroje přístupu k potřebné oborové legislativě Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat základní předpisy obsahující legislativu k trvanlivosti a plnohodnotnosti výrobků a zboží Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíl mezi pojmy "minimální trvanlivost" a "spotřebujte do...." Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v katalogu výrobků a zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob orientace v katalogu výrobků - papírová/elektronická forma Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a popsat základní identifikační údaje vybraného výrobku dle předloženého katalogu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést základní členění výrobků a zboží v katalogu a v software pro automatické objednávky Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat obsah a účel základních, speciálních a akčních ceníků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v základních pojmech automatických objednávek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem "segmentace položek" podle vybraných kriterií (prodej, četnost, zisk, tržby) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojem "signální meze zásob" Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit pojem "zbožové a materiálové toky v systému" Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit pojem "předpověď poptávky" Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit pojem " životní cyklus produktu" Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikace automatických objednávek na centrále

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní strukturu software automatických objednávek Písemné a ústní ověření
b Popsat strukturu dat - produktu, skladu, dodavatele a skupiny Písemné a ústní ověření
c Předvést vstupování dat - produktu, skladu a dodavatele Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat nastavení jednotlivých konstant v programu automatických objednávek Písemné a ústní ověření
e Popsat způsob výpočtu automatické objednávky na základě známých dat Písemné a ústní ověření
f Předvést nastavení objednávkových dnů, velikostí objednávek při akci, preferenčních nákupů, velikosti balení a dělení balení, procenta prvního závozu a dobu trvání akce Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat obsah "návrhu objednávky" Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využití výstupů z automatických objednávek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rychlý report "přehled prodeje a zásob" Písemné a ústní ověření
b Popsat rychlý report "vyhodnocení promoakcí a dodavatelů" Písemné a ústní ověření
c Popsat typické přínosy implementace automatické objednávky pro firmu a prodejnu Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit vliv automatických objednávek na cashflow firmy a prodejny Písemné a ústní ověření
e Popsat možné další výstupní sestavy ze systému automatických objednávek a jejich vyhodnocení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha software automatických objednávek na centrále

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob vytváření manuálů, pracovních postupů a aplikace změn - upgrade - na centrále Písemné a ústní ověření
b Předvést nastavení objednávkových dnů a velikosti objednávek při běžném prodeji, speciálních akcích a preferenčních nákupech Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možnosti komunikace centrály s prodejnami při změně objednávek Písemné a ústní ověření
d Popsat způsob komunikace centrály s dodavatelem software Písemné a ústní ověření
e Předvést postup při vytváření základních, speciálních a akčních ceníků, jejich zavádění do systému a údržbu včetně číselníků dodavatelů a sortimentu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha automatických objednávek na obchodních filiálkách centrálou firmy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést možnosti kontroly a úpravy dokladů, stavu zásob zboží a úprav automatických objednávek vzdálenou správou Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob aplikace změn - upgrade - v software na prodejnách Písemné a ústní ověření
c Popsat způsob a formu zaškolování nového personálu prodejen - pokladní, zástupce vedoucí, vedoucí Písemné a ústní ověření
d Popsat komunikaci mezi prodejnami a oddělením IT a nákupním oddělením centrály Písemné a ústní ověření
e Popsat způsob zavádění software na prodejnách a zaškolování nových funkcionalit software po upgrade, poradenskou činnost centrály při vytváření objednávek a jejich odesílání Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby. Veškeré úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující prostory k vykonání zkoušky, včetně technického a materiálního vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz. nezbytné technické a materiální předpoklady pro provedení zkoušky). Při samotné zkoušce se autorizovaná osoba zaměří na teoretické a praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vyšší odborné vzdělání v oblasti obchodu a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činnosti v oblasti obchodního provozu ve spojitosti s nákupem a prodejem zboží nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oblasti obchodu ve spojitosti s nákupem zboží, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  2. Vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně se zaměřením na management, ekonomiku, obchod a služby a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činnosti v oblasti obchodního provozu ve spojitosti s nákupem a prodejem zboží, nebo jako osoba ve funkci vedoucího obchodního úseku nebo provozu zahrnujícího pracoviště s nákupem a prodejem zboží, nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oblasti obchodu ve spojitosti s nákupem a prodejem zboží, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Součástí materiálně-technického zázemí musí být minimálně:

- Počítač, monitor, tiskárna

- Software obsahující program automatické objednávky, tzv. Forecast

- Tiskopisy potřebné pro realizaci zkoušky

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota, spotřební družstvo

Hromádka - OSVČ, Výroba, obchod a služby

Kaufland, v. o. s.

Automotive Lighting, s. r. o.

Coop, družstvo