Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení pro výrobu obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání vybraného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Obsluha strojů pro výrobu a dokončování obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, vysvětlit a předvést varianty výroby a dokončování obuvnických kopyt podle vnitřního vybavení kopyta, jeho kování a dle technologického způsobu výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat, z jakých podkladů vycházíme při dodatečných úpravách tvarů obuvnických kopyt Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Volba postupů práce pracovních operací pro výrobu obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat technologické operace při výrobě obuvnických kopyt s ohledem na volbu materiálu (dřevěná, plastová, kovová obuvnická kopyta) Ústní ověření
b Uvést technologické operace výroby plastového vysouvacího obuvnického kopyta a předvést vybranou operaci výroby kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Příprava polotovarů pro výrobu obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předložené materiály používané pro výrobu modelů obuvnických kopyt a pro sériovou výrobu obuvnických kopyt, popsat jejich výhody a nevýhody Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat princip vstřikovacího stroje a nastavení požadovaných parametrů podle výrobního předpisu pro výrobu obuvnických kopyt Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Opracování polotovarů pro výrobu obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace nutné k opracování polotovaru při výrobě plastového obuvnického kopyta Ústní ověření
b Popsat princip hrubovací frézky, upevnit model, nastavit data podle výrobního předpisu, zapnout hrubovací frézky, vyjmout opracovaný blok a vypnout hrubovací frézky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat přípravu a montáž zámků pro lámací a vysouvací kopyta, předvést vybranou pracovní operaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Dohotovení a úprava obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést technologické operace dokončení výroby obuvnických kopyt a předvést vybranou dokončovací operaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést, v jaké části kopyta a jakým způsobem se provádí značení kopyt (velikost, obvodová skupina, datum výroby, výrobce, označení vzoru) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést oplechování půdy kopyta podle výrobního předpisu včetně zbroušení hran plechů v rovině zámků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Balení a expedice hotových obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat hotový model kopyta, přeměřit obvod prstních kloubů, délky stélky, zkontrolovat oplechování a značení podle výrobního předpisu Praktické předvedení
b Zabalit obuvnická kopyta do krabic podle požadavků zákazníka Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-drevozpracujici-#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku výroby obuvnických kopyt.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu výroby obuvnických kopyt.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení pro výrobu obuvnických kopyt, Volba postupů práce pracovních operací pro výrobu obuvnických kopyt, Opracování polotovarů pro výrobu obuvnických kopyt, Dohotovení a úprava obuvnických kopyt, konkrétní pracovní operace na strojích a zařízeních pro výrobu obuvnických kopyt, ke kterým se budou vztahovat zadané úkoly.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení operace, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení úkolů podle jednotlivých kritérií hodnocení.

Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Valašské Klobouky

Střední škola obchodně technická, Zlín