Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení pro výrobu obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání vybraného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Obsluha strojů pro výrobu a dokončování obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, vysvětlit a předvést varianty výroby a dokončování obuvnických kopyt podle vnitřního vybavení kopyta, jeho kování a dle technologického způsobu výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat, z jakých podkladů vycházíme při dodatečných úpravách tvarů obuvnických kopyt Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Volba postupů práce pracovních operací pro výrobu obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat technologické operace při výrobě obuvnických kopyt s ohledem na volbu materiálu (dřevěná, plastová, kovová obuvnická kopyta) Ústní ověření
b Uvést technologické operace výroby plastového vysouvacího obuvnického kopyta a předvést vybranou operaci výroby kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Příprava polotovarů pro výrobu obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předložené materiály používané pro výrobu modelů obuvnických kopyt a pro sériovou výrobu obuvnických kopyt, popsat jejich výhody a nevýhody Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat princip vstřikovacího stroje a nastavení požadovaných parametrů podle výrobního předpisu pro výrobu obuvnických kopyt Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Opracování polotovarů pro výrobu obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace nutné k opracování polotovaru při výrobě plastového obuvnického kopyta Ústní ověření
b Popsat princip hrubovací frézky, upevnit model, nastavit data podle výrobního předpisu, zapnout hrubovací frézky, vyjmout opracovaný blok a vypnout hrubovací frézky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat přípravu a montáž zámků pro lámací a vysouvací kopyta, předvést vybranou pracovní operaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Dohotovení a úprava obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést technologické operace dokončení výroby obuvnických kopyt a předvést vybranou dokončovací operaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést, v jaké části kopyta a jakým způsobem se provádí značení kopyt (velikost, obvodová skupina, datum výroby, výrobce, označení vzoru) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést oplechování půdy kopyta podle výrobního předpisu včetně zbroušení hran plechů v rovině zámků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Balení a expedice hotových obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat hotový model kopyta, přeměřit obvod prstních kloubů, délky stélky, zkontrolovat oplechování a značení podle výrobního předpisu Praktické předvedení
b Zabalit obuvnická kopyta do krabic podle požadavků zákazníka Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-drevozpracujici-#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku výroby obuvnických kopyt.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu výroby obuvnických kopyt.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení pro výrobu obuvnických kopyt, Volba postupů práce pracovních operací pro výrobu obuvnických kopyt, Opracování polotovarů pro výrobu obuvnických kopyt, Dohotovení a úprava obuvnických kopyt, konkrétní pracovní operace na strojích a zařízeních pro výrobu obuvnických kopyt, ke kterým se budou vztahovat zadané úkoly.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení operace, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení úkolů podle jednotlivých kritérií hodnocení.

Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu obuvi nebo výrobu kožedělného zboží a střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obuvnické výroby nebo výroby obuvnických kopyt nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti obuvnické výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zpracování, usní, plastů a pryže nebo v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu obuvi a obuvnických kopyt a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby obuvi a obuvnických kopyt nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti výroby obuvi a obuvnických kopyt.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obuvnickou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby obuvi a obuvnických kopyt nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti výroby obuvi a obuvnických kopyt.
 4. Profesní kvalifikace 32-041-M Modelář obuvnických kopyt nebo 32-042-H Výrobce obuvnických kopyt nebo 32-046-E Dělník při výrobě obuvnických kopyt a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby obuvi a obuvnických kopyt nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti obuvnické výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Místnost pro provedení ústní části zkoušky
 • Provozní dílna odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům s přísunem potřebné energie s příslušným vybavením pro přípravu výroby, přímou výrobu, dokončování a úpravu obuvnických kopyt, která je vybavena následovně: Pásová pila, bruska, kopírovací frézka hrubovací, kopírovací frézka pro jemné frézování, 2 až 3 vřetenová vrtačka, frézka pro zhotovení drážek, vrtačka pro patní zděř, nůžky na plech, razicí a značící zařízení, kontrolní stůl s měřidly a standardy
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Materiály, polotovary, vzorky hotových výrobků (v minimálním počtu 2 – 5 kusů od každého druhu) a další komponenty - bloky z plastů, dřeva
 • Vzorky obuvnických kopyt (v minimálním počtu 8 – 10 ks), kování a plechy, hřebíky a vruty
 • Vzorky stélek kopyt (v minimálním počtu 2 ks), sada šablon stélek kopyt, standardů stélek kopyt, standardů spodních profilů kopyt)
 • Výkresová dokumentace pro výrobu obuvnických kopyt
 • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace) pro výrobu obuvnických kopyt
 • Výrobní předpisy pro výrobu obuvnických kopyt
 • Ruční nářadí: pilník, rašple, kladivo, smirkové plátno, lepicí páska, modelářský nožík, nůžky, tmely.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro konání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 40 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Valašské Klobouky

Střední škola obchodně technická, Zlín