Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možná rizika poškození zdraví při práci s chemikáliemi, manipulaci s karosériemi a pobytu v prašném prostředí, zvolit a popsat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky podle zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat a udržovat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat zásady požární ochrany, způsoby skladování a manipulace s nebezpečnými látkami Ústní ověření
d Vyjmenovat a charakterizovat zásady nakládání s odpady Ústní ověření
e Předvést obsluhu a údržbu tlakové myčky v souladu s pracovními postupy a instrukcemi výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čištění interiéru a jeho ošetření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat interiérové materiály a jejich způsoby čištění (plast, kov, textilie, useň, sklo, apod.) Ústní ověření
b Popsat možnosti demontáže interiérových částí Ústní ověření
c Vyhodnotit druh znečištění interiéru a navrhnout vhodný postup vyčištění a ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit způsoby a prostředky pro očištění i ošetření interiéru vozidla podle druhu a charakteru materiálu, při práci dodržovat pracovní postupy a instrukce výrobce pro práci s danými prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyčistit a ošetřit interiér vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čištění, ošetření a renovace interiérové usně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve způsobech čištění a ošetření usně v interiéru vozidel Ústní ověření
b Vyčistit a ošetřit minimálně jedno sedadlo vozidla z usně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsoby renovace poškozených částí interiéru z usně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mytí exteriéru včetně dekontaminace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit druh znečištění exteriéru a navrhnout vhodný postup čištění a ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
b Umýt lak karosérie a okna při slabém znečištění hmyzem, asfaltem, ptačím trusem a mízou ze stromů Praktické předvedení a ústní ověření
c Umýt disky kol, pneumatiky a brzdové třmeny, včetně provedení jejich impregnace a ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby ochrany plastových částí Ústní ověření
e Vyčištit podběhy a podvozek automobilu, nanést ochranné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat způsoby ochrany laku pomoci tekutého sealantu, vosku a keramické ochrany Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mytí motorů a provedení ochranného nástřiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit druh znečištění motorového prostoru a navrhnout vhodný postup mytí a ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
b Umýt a ošetřit motorový prostor Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Renovace laku broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly mezi opravou laku a jeho renovací Ústní ověření
b Popsat a předvést správné technologické postupy broušení a leštění Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit možná nebezpečí při práci s leštičkou a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v druzích autolaků a jejich vlastnostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní rozdíly mezi jednovrstvým, dvouvrstvým a třívrstvým lakováním Ústní ověření
b Popsat rozdíly mezi jedno-komponentním a dvou-komponentním materiálem a způsoby jejich identifikace Ústní ověření
c Popsat druhy bezbarvých krycích laků a jejich vlastnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Popis vad laků způsobených lakováním, užíváním nebo leštěním a jejich odstranění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vady laků, jejich vznik, prevenci a nápravu Ústní ověření
b Vysvětlit důvody vzniku vad laku při špatném broušení a leštění Ústní ověření
c Vysvětlit, kdy lze používat tzv. „kytičky“ a kdy je nutné celoplošné přebroušení Ústní ověření
d Opravit lak, který má "pomerančovou kůru" Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Renovace předních i zadních světlometů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody renovace světlometů Ústní ověření
b Zamaskovat a přebrousit přední i zadní světlomety Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést renovaci předních i zadních světlometů Praktické předvedení a ústní ověření
d Nanést dvou-komponentní bezbarvý krycí lak minimálně na jeden přední světlomet a vysvětlit jeho účel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení ochrany exteriérů a podvozku ochrannými přípravky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody používání ochranných vrstev karoserie a podvozku Ústní ověření
b Nanést a zaleštit ochranné vrstvy karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
c Aplikovat ochranné vrstvy podvozku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

Onemocnění omezující výkon povolání:

Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.

Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.

Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

Pozitivní alergická anamnéza.

Poruchy vidění.

Závrať jakékoliv etiologie.

Duševní poruchy.

Poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon povolání:

Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Záchvatovité a kolapsové stavy.

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce

  • pečlivost prováděné práce

U odborné kompetence Čištění interiéru a jeho ošetření, kritérium e) uchazeč vyčistí a ošetří minimálně jedno sedadlo, přístrojovou desku, vnitřní část jednoho kusu dveří a část podlahy.

U odborné kompetence Mytí exteriéru včetně dekontaminace, kritérium b), uchazeč dané úkony provede jen na exponovaných znečištěných místech karoserie vozidla, minimálně na čelním okně a minimálně na 0,5 m² karoserie.

U odborné kompetence Renovace laku broušením a leštěním, kritérium b), uchazeč dané úkony provede minimálně na 1 m² karoserie.

U odborné kompetence Popis vad laků způsobených lakováním, užíváním nebo leštěním a jejich odstranění, kritérium d), uchazeč dané úkony provede jen na exponovaných místech karoserie vozidla minimálně na 0,5 m² karoserie.

U odborné kompetence Provedení ochrany exteriérů a podvozku ochrannými přípravky, kritérium b) a c) uchazeč dané úkony provede minimálně na 1 m² karoserie.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠ automobilní Brno

UMYEM, s. r. o.