Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možná rizika poškození zdraví při práci s chemikáliemi, manipulaci s karosériemi a pobytu v prašném prostředí, zvolit a popsat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky podle zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat a udržovat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat zásady požární ochrany, způsoby skladování a manipulace s nebezpečnými látkami Ústní ověření
d Vyjmenovat a charakterizovat zásady nakládání s odpady Ústní ověření
e Předvést obsluhu a údržbu tlakové myčky v souladu s pracovními postupy a instrukcemi výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čištění interiéru a jeho ošetření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat interiérové materiály a jejich způsoby čištění (plast, kov, textilie, useň, sklo, apod.) Ústní ověření
b Popsat možnosti demontáže interiérových částí Ústní ověření
c Vyhodnotit druh znečištění interiéru a navrhnout vhodný postup vyčištění a ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit způsoby a prostředky pro očištění i ošetření interiéru vozidla podle druhu a charakteru materiálu, při práci dodržovat pracovní postupy a instrukce výrobce pro práci s danými prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyčistit a ošetřit interiér vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čištění, ošetření a renovace interiérové usně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve způsobech čištění a ošetření usně v interiéru vozidel Ústní ověření
b Vyčistit a ošetřit minimálně jedno sedadlo vozidla z usně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsoby renovace poškozených částí interiéru z usně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mytí exteriéru včetně dekontaminace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit druh znečištění exteriéru a navrhnout vhodný postup čištění a ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
b Umýt lak karosérie a okna při slabém znečištění hmyzem, asfaltem, ptačím trusem a mízou ze stromů Praktické předvedení a ústní ověření
c Umýt disky kol, pneumatiky a brzdové třmeny, včetně provedení jejich impregnace a ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby ochrany plastových částí Ústní ověření
e Vyčištit podběhy a podvozek automobilu, nanést ochranné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat způsoby ochrany laku pomoci tekutého sealantu, vosku a keramické ochrany Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mytí motorů a provedení ochranného nástřiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit druh znečištění motorového prostoru a navrhnout vhodný postup mytí a ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
b Umýt a ošetřit motorový prostor Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Renovace laku broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly mezi opravou laku a jeho renovací Ústní ověření
b Popsat a předvést správné technologické postupy broušení a leštění Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit možná nebezpečí při práci s leštičkou a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v druzích autolaků a jejich vlastnostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní rozdíly mezi jednovrstvým, dvouvrstvým a třívrstvým lakováním Ústní ověření
b Popsat rozdíly mezi jedno-komponentním a dvou-komponentním materiálem a způsoby jejich identifikace Ústní ověření
c Popsat druhy bezbarvých krycích laků a jejich vlastnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Popis vad laků způsobených lakováním, užíváním nebo leštěním a jejich odstranění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vady laků, jejich vznik, prevenci a nápravu Ústní ověření
b Vysvětlit důvody vzniku vad laku při špatném broušení a leštění Ústní ověření
c Vysvětlit, kdy lze používat tzv. „kytičky“ a kdy je nutné celoplošné přebroušení Ústní ověření
d Opravit lak, který má "pomerančovou kůru" Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Renovace předních i zadních světlometů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody renovace světlometů Ústní ověření
b Zamaskovat a přebrousit přední i zadní světlomety Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést renovaci předních i zadních světlometů Praktické předvedení a ústní ověření
d Nanést dvou-komponentní bezbarvý krycí lak minimálně na jeden přední světlomet a vysvětlit jeho účel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení ochrany exteriérů a podvozku ochrannými přípravky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody používání ochranných vrstev karoserie a podvozku Ústní ověření
b Nanést a zaleštit ochranné vrstvy karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
c Aplikovat ochranné vrstvy podvozku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

Onemocnění omezující výkon povolání:

Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.

Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.

Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

Pozitivní alergická anamnéza.

Poruchy vidění.

Závrať jakékoliv etiologie.

Duševní poruchy.

Poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon povolání:

Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Záchvatovité a kolapsové stavy.

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

 • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

 • nakládání s nebezpečnými odpady

 • kvalitu odvedené práce

 • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce

 • pečlivost prováděné práce

U odborné kompetence Čištění interiéru a jeho ošetření, kritérium e) uchazeč vyčistí a ošetří minimálně jedno sedadlo, přístrojovou desku, vnitřní část jednoho kusu dveří a část podlahy.

U odborné kompetence Mytí exteriéru včetně dekontaminace, kritérium b), uchazeč dané úkony provede jen na exponovaných znečištěných místech karoserie vozidla, minimálně na čelním okně a minimálně na 0,5 m² karoserie.

U odborné kompetence Renovace laku broušením a leštěním, kritérium b), uchazeč dané úkony provede minimálně na 1 m² karoserie.

U odborné kompetence Popis vad laků způsobených lakováním, užíváním nebo leštěním a jejich odstranění, kritérium d), uchazeč dané úkony provede jen na exponovaných místech karoserie vozidla minimálně na 0,5 m² karoserie.

U odborné kompetence Provedení ochrany exteriérů a podvozku ochrannými přípravky, kritérium b) a c) uchazeč dané úkony provede minimálně na 1 m² karoserie.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v činnostech v oblasti mytí, čištění, ošetřování a renovace povrchů osobních automobilů.

 2. Vyšší odborné vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v činnostech v oblasti mytí, čištění, ošetřování a renovace povrchů osobních automobilů.

 3. Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu a alespoň 5 let odborné praxe v činnostech v oblasti mytí, čištění, ošetřování a renovace povrchů osobních automobilů.

 4. Profesní kvalifikace 23-152-H Pracovník/pracovnice mytí, čištění a renovací interiérů a exteriérů vozidel + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v činnostech v oblasti mytí, čištění, ošetřování a renovace povrchů osobních automobilů.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

 

 • uzavřené prostory pro mytí, čištění a renovaci povrchů osobních automobilů splňujících všechny platné normy a předpisy včetně nakládání s odpady

 • samostatná přípravna (přípravné stání)

 • chemické přípravky a prostředky pro čištění a ošetření povrchů osobních vozidel a jejich interiérů

 • osobní ochranné pracovní prostředky pro aplikaci na podvozek vozidla (např. ochranné brýle, rukavice)

 • chemické prostředky pro mytí a ošetření motoru a motorového prostoru

 • brusné a lešticí materiály na renovaci laku

 • materiálové, technologické a bezpečnostní listy

 • minimálně 1 kompletní vozidlo

 • díl karosérie vozidla s "pomerančovou kůrou"

 • vozidlo s předním a zadním světlometem s poškozeným povrchem

 • znečištěné sedadlo vozidla

 • materiály pro maskování vozidla

 • základní ruční nářadí a pomůcky pro demontáž a montáž drobných částí karoserie

 • ruční elektrické nářadí - vibrační brusky, leštičky, vysavače

 • myčka s vysokotlakým mycím zařízením wap a čističkou odpadních vod, související pracovní postupy a instrukce výrobce

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠ automobilní Brno

UMYEM, s. r. o.