Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologii animace loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit omezení daného typu loutky pro různé herecké situace a charakterové vlastnosti Ústní ověření
b Vysvětlit druhy "stop frame" animace Ústní ověření
c Vysvětlit způsob animace textilu (drapérie) Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit animační metody tekutiny a vodní hladiny Ústní ověření
e Popsat a vysvětlit animační principy ohně a plamene Ústní ověření
f Popsat animační principy a možnosti oživení obličeje a lipsync Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Navrhování rozkladu herecké animační přípravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout rozklad herecké akce do časové osy Praktické předvedení
b Zaznamenat lipsync do Xsheetu podle zvukové stopy nebo psaného textu Praktické předvedení
c Navrhnout rozklad herecké akce v prostoru scény Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava loutky na hereckou animaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní principy konstrukce loutky Ústní ověření
b Definovat různé možnosti upevňování loutky na scéně Ústní ověření
c Vysvětlit základy postprodukce, principy vymazávání pomocných rigů Ústní ověření
d Připravit pomocné upevňování, rigy a šibenice Praktické předvedení
e Předvést speciální situace pohybu loutek (např. výskok bez kontaktu s terénem) Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést možnosti oživení obličeje a lipsync (přesná synchronizace pohybu rtů a zvuku) Praktické předvedení
g Připravit loutku pro pohyb na scéně - různé druhy chůze a běhu Praktické předvedení
h Připravit loutku pro pohyb kamery a pro osvětlení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha snímacího zařízení a editace záznamu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést způsob ovládání snímacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Editovat (zpracovat) nasnímaný záznam a jeho časování Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Vytváření animací s loutkou na scéně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Animovat chůzi loutky na scéně Praktické předvedení
b Animovat běh loutky na scéně Praktické předvedení
c Animovat pantomimické vyjádření emoce loutky na scéně Praktické předvedení
d Animovat souhru dvou loutek Praktické předvedení
e Animovat nelineární chůze čtyřnohého zvířete, a to s porušením a navázáním rytmu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Vysvětlení pojmů pro účely zkoušky:

 

 • stop frame - zastavovací rám, proces natáčení loutek a jiných objektů po jednom snímku chronologicky, kdy jsou postupně posouvány nebo upravovány, což vytváří iluzi živého pohybu při prohlížení zachycených filmových snímků v rychlém sledu

 • lipsync - přesná synchronizace pohybu rtů a zvuku

 • Xsheet - tabulka časování animace

 

Pro ověření všech kompetencí obdrží uchazeč při zahájení vlastního ověřování od autorizované osoby:

 

 • technický scénář v rozsahu 3 záběrů o celkové délce každého záběru od 7 do 10 vteřin, s tématem animace jednoho charakteru (postavy)

 • voiceover (zvukový záznam a jeho výpis)

 • námět na animaci s jednou nebo více postavami (loutkou - loutkami) připravenými k animaci

 • scénu pro animaci

 

Kompetence: Navrhování rozkladu herecké animační přípravy

kritérium a) Uchazeč navrhne rozklad herecké akce do časové osy podle:

 • scénáře

 • hlasového komentáře zaznamenaného písemně

 • nahrané zvukové stopy

 

Při hodnocení práce uchazeče je kladen důraz zejména na

 • dodržení charakteru hry s loutkou dle zadání

 • dodržení technického scénáře a zadání daného zvukovou stopou

 • kvalitu přípravy pro provedení hereckého výkonu

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Animation people, s. r. o.

Alfons Mensdorff-Pouilly (OSVČ)

Marta Kacorová (OSVČ)

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.