Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Učitel odborného výcviku střední školy
Platnost standardu: Od 12.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Projektování hromadné, skupinové i individuální výuky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat konkrétní školní vzdělávací program (ŠVP) v kontextu příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) Ústní ověření
b Využívat relevantní normy a organizační předpisy školy Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat kurikulární dokumenty a jejich vzájemné vztahy Praktické předvedení a ústní ověření
d Formulovat adekvátně výchovně vzdělávací cíle Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit výsledky učení žáků a způsoby jejich ověření Praktické předvedení a ústní ověření
f Volit různé výchovně vzdělávací postupy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Plánování výuky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat postupy pedagogického projektování Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat stávající podmínky pro výuku, navrhnout jejich uzpůsobení Praktické předvedení a ústní ověření
c Volit vhodné výukové postupy (formy, metody, techniky) a postupy hodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
d Volit vhodně učební úlohy Praktické předvedení a ústní ověření
e Volit vhodné materiální didaktické prostředky (didaktická technika, učební pomůcky včetně žákovských, výukové prostory a jejich vybavení) Praktické předvedení a ústní ověření
f Volit odpovídající metodické pomůcky a učební textové, hypertextové a multimediální pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Realizace a reflexe výuky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést výuku adekvátně a efektivně ji organizovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Vést výuku s ohledem na žákovo pojetí učiva (práce s prekonceptem, miskonceptem a naivní teorií) Praktické předvedení a ústní ověření
c Průběžně hodnotit učení žáků, zjišťovat výsledky učení žáků a hodnotit/klasifikovat výsledky učení Praktické předvedení a ústní ověření
d Při vedení výuky využívat odpovídající pedagogickou komunikaci a řídit sociální komunikaci žáků Praktické předvedení a ústní ověření
e Spoluutvářet vhodné klima skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
f Reflektovat výuku, její průběh i dosažené výsledky, a to na základě pedagogické reflexe a sebereflexe Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vytváření vhodných podmínek pro učení všech žáků ve vyučování (včetně zapojení asistenta pedagoga)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Akceptovat při vyučování diverzitu žáků a pracovat s heterogenní skupinou Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s vysokými očekáváními ohledně výsledků učení všech žáků – vést každého žáka k dosahování osobního maxima Praktické předvedení a ústní ověření
c Vést výuku na principu spolupráce a vzájemné akceptace všech aktérů vzdělávacího procesu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapojovat všechny žáky do pro ně smysluplných činností při vyučování, a to podle jejich možností a předpokladů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvářet kvalitní příležitosti k učení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace oborově didaktických kompetencí při přípravě, realizaci a reflexi pedagogických procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat cíle výuky oboru, předmětu Ústní ověření
b Připravit, provádět a reflektovat výuku daného předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
c Využívat při přípravě na výuku i při výuce žákovo pojetí učiva Praktické předvedení a ústní ověření
d Didakticky zprostředkovat učivo (metodická analýza učiva) Praktické předvedení a ústní ověření
e Využívat ve výuce efektivně digitální (multimediální a interaktivní) a odborné prostředky (stroje, nástroje, zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
f Pracovat při výuce svého předmětu individuálně nebo týmově s heterogenní skupinou žáků a diferencovaně podporovat učení žáků podle jejich individuálních potřeb (včetně žáků se SVP a žáků nadaných) Praktické předvedení a ústní ověření
g Využívat při výuce i přípravě na ni metodických postupů pro utváření specifických znalostí a dovedností daného předmětu. Praktické předvedení a ústní ověření
h Hodnotit učení žáků, zjišťovat různými způsoby výsledky učení žáků, stanovit kritéria pro hodnocení výsledků učení žáků, klasifikovat výsledky učení žáků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Podílení se na pedagogických procesech celé školy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Využívat vhodné výchovné postupy při práci se žákem i třídou/skupinou, spolupracovat se školním poradenským pracovištěm Praktické předvedení a ústní ověření
b Reflektovat výchovný dopad svého chování a jednání na žáky Praktické předvedení a ústní ověření
c Podílet se cílevědomě na osobnostně sociálním a hodnotovém formování žáka, řešit výchovné konflikty Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat sociální dynamiku třídy k utváření pozitivních vztahů a prosociálního chování žáků Ústní ověření
e Podílet se na utváření životního plánu žáka Praktické předvedení a ústní ověření
f Podílet se na vytváření, zavádění, využívání a kontrole dodržování pravidel života školy Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit vizi školy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Komunikace s rodiči (zákonnými zástupci), zaměstnavateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rodičům (zákonným zástupcům), zaměstnavatelům pojetí výuky svého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
b Komunikovat individuálně i se skupinou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Získání této profesní kvalifikace za současného splnění dalších podmínek stanovených v § 9 odst. 4 písm. b) nebo c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v aktuálním znění umožňuje výkon činnosti učitele odborného výcviku.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba uchazeči zpracování portfolia. Na zpracování portfolia musí mít účastník nejméně 3 týdny, odevzdat jej musí nejméně 2 týdny před zahájením zkoušky.

Portfolio nemusí reprezentovat reálnou profesní historii a zkušenost uchazeče, protože zkoušku může absolvovat i uchazeč bez předchozí pedagogické praxe. Portfolio uchazeče není předmětem hodnocení u zkoušky.

Závazné součásti portfolia a jejich vazby na odborné způsobilosti/kritéria:

Odborná způsobilost Projektování hromadné, skupinové a individuální výuky:

 • ad kritérium a): Součástí portfolia budou komentáře uchazeče ke školnímu vzdělávacímu programu školy. Komentáře budou obsahovat: a) příklady konkretizace vzdělávacích cílů uvedených v RVP do ŠVP a b) popis způsobu implementace principů a požadavků společného vzdělávání.

 • ad kritérium b): Součástí portfolia budou: a) alespoň dva dokumenty střední školy, které se týkají bezpečnosti žáků; b) popis využití těchto dokumentů školy v pedagogické činnosti učitele v rozsahu min. 1 normostrany.

 • ad kritérium c): Součástí portfolia bude a) popis struktury pedagogických plánů různé úrovně, se kterými škola pracuje b) dokument zachycující jejich vzájemné vztahy (nadřazenost x podřazenost, závaznost; ŠVP; časově tematický plán; přípravy na výuku). Požadavky b) jsou součástí ad a).

 • ad kritérium d): Součástí portfolia bude a) výčet výchovně vzdělávacích cílů a jejich posouzení z hlediska konzistentnosti, kontrolovatelnosti, reálnosti (splnitelnosti). Výběr výchovně vzdělávacích cílů z ŠVP bude proveden pro vyučovaný předmět.

 • ad kritérium e): Součástí portfolia bude dokument obsahující:

  • výsledky učení pro předmět, který vyučuje, obsažené v ŠVP školy

  • vlastní návrh výsledků učení pro vyučovaný předmět;

  • vlastní návrh metod pro jejich ověřování;

  • vlastní návrh kritérií pro jejich hodnocení (na základě čeho uchazeč klasifikuje).

 • Ad kritérium f): Součástí portfolia bude příprava/přípravy na 2 výukové jednotky, které budou předmětem náslechů. Obě výukové jednotky budou v rozsahu 4 vyučovacích hodin (1 hodina odborného výcviku = 60 minut). Přípravy budou obsahovat zejména výukové postupy, učební úlohy, postupy hodnocení výsledků učení žáků, materiální didaktické prostředky, pomůcky, atd.

Odborná způsobilost Plánování výuky:

 • ad kritérium a): Součástí portfolia bude písemně zpracovaná pedagogická reflexe postupu plánování výuky uchazečem a popis plánování práce školy, jako celku.

 • ad kritéria b) až f): Součástí portfolia bude příprava/přípravy na 2 výukové jednotky, které budou předmětem náslechů. Obě výukové jednotky budou v rozsahu 4 vyučovacích hodin (1 hodina odborného výcviku = 60 minut). Přípravy budou obsahovat zejména výukové postupy, učební úlohy, postupy hodnocení výsledků učení žáků, materiální didaktické prostředky, pomůcky, atd.

Odborné způsobilosti Realizace a reflexe výuky, Vytváření vhodných podmínek pro učení všech žáků ve vyučování (včetně zapojení asistenta pedagoga), Aplikace oborově didaktických kompetencí při přípravě, realizaci a reflexi pedagogických procesů:

 • Pro všechna kritéria uvedených odborných způsobilostí bude součástí portfolia příprava/přípravy na 2 výukové jednotky, které budou předmětem náslechů. Obě výukové jednotky budou v rozsahu 4 vyučovacích hodin (1 hodina odborného výcviku = 60 minut). Přípravy budou obsahovat zejména výukové postupy, učební úlohy, postupy hodnocení výsledků učení žáků, materiální didaktické prostředky, pomůcky, atd.


Odborná způsobilost Podílení se na pedagogických procesech celé školy:

 • ad kritérium a): Součástí portfolia bude dokument s reflexí v oblasti hodnotové výchovy - k čemu uchazeč vede své žáky a jak při tom postupuje.

 • ad kritérium b): Součástí portfolia bude popis reálné výchovné situace z praxe uchazeče (resp. fiktivní výchovné situace u uchazeče bez učitelské praxe) a reflexe dopadu chování uchazeče na žáky.

 • ad kritérium c): Součástí portfolia bude popis reálného výchovného konfliktu z praxe uchazeče (resp. fiktivního výchovného konfliktu u uchazeče bez učitelské praxe) a možnosti jeho řešení.

 • ad kritérium e): Součástí portfolia bude popis a reflexe reálného příkladu z praxe uchazeče (respektive fiktivního příkladu z praxe u uchazeče bez učitelské praxe) - jak v roli vyučujícího uchazeč ovlivnil životní nebo profesní směřování žáka – např. nebezpečí předčasného odchodu ze vzdělávání.

 • ad kritérium f): Součástí kritéria bude popis vytváření pravidel života školy (popř. pro skupinu žáků ve výuce předmětu).

 • ad kritérium g): Součástí portfolia bude popis vize školy (na základě různých materiálů školy – např. výroční zpráva, koncepce školy, evaluace školy, webové stránky apod.), priority školy.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k provedení zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Zkouška probíhá ve zkušební místnosti a na pracovišti žáků. Pokud je uchazeč v době konání zkoušky zaměstnán jako učitel střední školy, má právo na to, aby se náslechová část zkoušky konala na pracovišti žáků této střední školy a s využitím dokumentů této školy. V takovém případě uvede uchazeč do přihlášky ke zkoušce název střední školy. Pokud uchazeč nevyužije práva na konání náslechové části zkoušky na pracovišti žáků školy, ve které je zaměstnán, určí pracoviště žáků autorizovaná osoba v souladu s oborem vzdělání, který uchazeč uvedl v přihlášce ke zkoušce.

Modelové organizační schéma zkoušky:

 • náslech č. 1 a rozbor výuky: 5 - 6 hodin

 • náslech č. 2 a rozbor výuky: 5 - 6 hodin

 • ověřování ostatních kritérií: 3 - 4 hodiny

Způsoby ověření a jejich specifické formy:

 • praktické předvedení a ústní ověření:

  • praktické předvedení a ústní ověření formou obhajoby portfolia,

  • praktické převedení a ústní ověření formou náslechu a rozboru výuky,

 • praktické předvedení:

  • praktické předvedení formou řešení modelových situací:

 • ústní ověření.

Ad Praktické předvedení a ústní ověření formou obhajoby portfolia: Autorizovaná osoba vede s uchazečem rozhovor nad portfoliem; v rozhovoru uchazeč s využitím znalostí pedagogické a psychologické teorie zdůvodní a obhájí své postupy, svůj výběr atd. Týká se následujících kritérií:

 • odborná způsobilost Projektování hromadné, skupinové a individuální výuky - kritéria b) - f);

 • odborná způsobilost Plánování výuky - kritéria a) - f);

 • odborná způsobilost Podílení se na pedagogických procesech celé školy - kritéria b), c), e), f), g).

 

Ad Praktické předvedení a ústní ověření formou náslechu a rozboru výuky: Autorizovaná osoba uskuteční 2 náslechy ve výuce realizované uchazečem s využitím příprav obsažených v portfoliu. Každý z náslechů bude v rozsahu 4 vyučovacích hodin (1 hodina odborného výcviku = 60 minut). Po každém náslechu následuje rozbor výuky vedený autorizovanou osobou. Uchazeč při rozboru vysvětlí a zdůvodní s oporou v pedagogické a psychologické teorii postupy, které při výuce uplatnil. Týká se následujících odborných způsobilostí a kritérií:

 • odborná způsobilost Realizace a reflexe výuky: kritéria a) - f);

 • odborná způsobilost Vytváření vhodných podmínek pro učení všech žáků ve vyučování (včetně zapojení asistenta pedagoga): kritéria a) - e);

 • odborná způsobilost Aplikace oborově didaktických kompetencí při přípravě, realizaci a reflexi pedagogických procesů: kritéria b) - h);

 • odborná způsobilost Podílení se na pedagogických procesech celé školy: kritérium a).

Ad Praktické předvedení formou řešení modelových situací: Autorizovaná osoba připraví pro uchazeče 3 modelové situace v písemné podobě, z nichž každá vytvoří podmínky pro ověření kritérií a) i b) odborné způsobilosti Komunikace s rodiči (zákonnými zástupci), zaměstnavateli. Uchazeč si vylosuje jednu modelovou situaci a předvede její praktické řešení.

Ad Ústní ověřování: Ústní ověřování se provádí formou zkušebního rozhovoru. Otázky pro rozhovor připraví autorizovaná osoba předem v písemné podobě.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a odborníky z praxe z těchto subjektů:

 • Národní pedagogický institut České republiky

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.