Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Třídění čalounických a dekoratérských materiálů a odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit výrobní druhotné suroviny (odpady) potahových, dekoračních a technických textilií různých druhů, prošívaných souborů (proševů), koženek a usní Praktické předvedení a ústní ověření
b Roztřídit podle surovin výrobní odpady čalounických a dekoratérských kypřicích materiálů přírodního a syntetického původu Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit výrobní odpady měkkých pěnových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Z roztříděných měkkých polyuretanových pěn vybrat vhodné pro výrobu pojené polyuretanové pěny Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP, PO a havarijní prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Určování a třídění recyklovatelných a nerecyklovatelných odpadů z čalounické a dekoratérské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit vzorky různých materiálů a provozních odpadů používaných v čalounické a dekoratérské výrobě, včetně materiálů znečištěných lepidly nebo oleji Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit, které materiály jsou vhodné pro recyklaci řezáním a trháním Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznat kovové zbytky jehel, špendlíků, drátů, průmyslových spojovačů, provázků, balicí fólie a lepenky Praktické předvedení a ústní ověření
d Z vytříděných druhotných surovin z kritérií hodnocení a) - c) oddělit odpady nevhodné k recyklaci nebo nevhodné pro výrobu pojené polyuretanové pěny Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout způsob likvidace vytříděných surovin nevhodných k recyklaci Ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO a havarijní prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro recyklaci a balení odpadů z čalounické a dekoratérské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výrobu recyklátu vzniklého řezáním nebo trháním druhotných surovin z čalounické a dekoratérské výroby Ústní ověření
b Zkontrolovat, vhodně nastavit a provést obsluhu recyklačního stroje a celého zařízení pro řezání nebo trhání recyklovatelných druhotných surovin z čalounické a dekoratérské výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a vhodně nastavit balicí/vázací stroj pro balení/vázání vytříděných zbytků měkkých polyuretanových pěn určených k expedici do výrobny pojených polyuretanových pěn Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat a vhodně nastavit zařízení pro vážení baleného recyklátu určeného k prodeji Praktické předvedení a ústní ověření
e Po ukončení práce vyčistit stroje a zařízení a uklidit pracoviště Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP, PO a havarijní prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola, skladování, balení a značení recyklovaných druhotných surovin vyrobených z odpadů z čalounické a dekoratérské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady skladování čalounických a dekoratérských druhotných surovin a jejich recyklátu Ústní ověření
b Zkontrolovat, zabalit a zvážit recyklát, uzavřít obaly a označit je podle platných právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP, PO a havarijní prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zaznamenávání technických údajů v recyklaci odpadů z čalounické výroby a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do příslušného formuláře množství vytříděných odpadů měkkých polyuretanových pěn určených pro výrobu pojené polyuretanové pěny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat do příslušného formuláře množství recyklátu vzniklého řezáním nebo trháním Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat do příslušného formuláře údaje o nerecyklovatelných odpadech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na rozpoznání a třídění výrobních a provozních druhotných surovin a odpadů vzniklých při čalounění a výrobě dekorací, zejména s ohledem na správné určení materiálů, které nesmí být vloženy do trhacího nebo řezacího stroje.

Autorizovaná osoba posoudí uchazečem provedené rozlišení odpadů vhodných pro recyklování nebo k výrobě pojené polyuretanové pěny a odpadů nevhodných pro recyklování včetně jejich navržené likvidace.

Autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje uchazeče při nastavení strojů a zařízení a jejich bezpečnostních prvků a při jejich obsluze podle výrobní technické dokumentace v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy.

Autorizovaná osoba hodnotí způsob a provedení balení (svázání) odpadů vybraných měkkých polyuretanových pěn pro expedici do výrobny pojené polyuretanové pěny.

Autorizovaná osoba hodnotí schopnost uchazeče bezpečně manipulovat s materiály, stroji a veškerým zařízením, včetně dodržování zásad BOZP a PO.

Autorizovaná osoba pro zajištění ověřování odborných kompetencí připraví:

  • pro kompetenci Třídění čalounických a dekoratérských materiálů a odpadů neznečištěné a neoznačené čalounické a dekoratérské pěnové a textilní (včetně kypřicích) materiály, koženky a usně v dostatečné velikosti umožňující rozpoznání;

  • pro kompetence Určování a třídění recyklovatelných a nerecyklovatelných odpadů z čalounické a dekoratérské výroby a Kontrola, skladování, balení a značení recyklovaných druhotných surovin vyrobených z odpadů z čalounické a dekoratérské výroby neoznačené vzorky čalounických a dekoratérských materiálů znečištěné lepidly, olejem nebo jinou látkou, odpady vyskytující se ve výrobě čalounění a v dekoratérství - zbytky zlomených jehel, špendlíků, průmyslových spojovačů, kovových drátů, švy textilií s částmi kovových nebo plastových zdrhovadel, stuhové uzávěry, zbytky jiných spojovacích a zdobicích materiálů, obalových materiálů včetně lepicí pásky, provázků, tvrdých částí měkké polyuretanové pěny nebo pěnové pryže, zbytky ořezů přetoků tvarovek z polyuretanové pěny nebo z pěnové pryže, kůry z blokové polyuretanové pěny, zbytky tuhých nebo polotuhých plastů, paspulí, výplní do paspulí. Uchazeč v rámci splnění kritérií hodnocení musí poznat, které materiály a odpady nesmí vložit do řezacího nebo trhacího stroje;

  • pro kompetenci Zaznamenávání technických údajů v recyklaci odpadů z čalounické výroby a dekoratérství příslušné formuláře pro zaznamenávání technických údajů.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu nebo řešení.

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a pracovní obuví.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.

2G-spol. s r. o. - přikrývky a polštáře

Ing. Miroslav Chvosta, OSVČ

ROBEX-DK s. r. o.