Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Třídění čalounických a dekoratérských materiálů a odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit výrobní druhotné suroviny (odpady) potahových, dekoračních a technických textilií různých druhů, prošívaných souborů (proševů), koženek a usní Praktické předvedení a ústní ověření
b Roztřídit podle surovin výrobní odpady čalounických a dekoratérských kypřicích materiálů přírodního a syntetického původu Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit výrobní odpady měkkých pěnových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Z roztříděných měkkých polyuretanových pěn vybrat vhodné pro výrobu pojené polyuretanové pěny Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP, PO a havarijní prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Určování a třídění recyklovatelných a nerecyklovatelných odpadů z čalounické a dekoratérské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit vzorky různých materiálů a provozních odpadů používaných v čalounické a dekoratérské výrobě, včetně materiálů znečištěných lepidly nebo oleji Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit, které materiály jsou vhodné pro recyklaci řezáním a trháním Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznat kovové zbytky jehel, špendlíků, drátů, průmyslových spojovačů, provázků, balicí fólie a lepenky Praktické předvedení a ústní ověření
d Z vytříděných druhotných surovin z kritérií hodnocení a) - c) oddělit odpady nevhodné k recyklaci nebo nevhodné pro výrobu pojené polyuretanové pěny Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout způsob likvidace vytříděných surovin nevhodných k recyklaci Ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO a havarijní prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro recyklaci a balení odpadů z čalounické a dekoratérské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výrobu recyklátu vzniklého řezáním nebo trháním druhotných surovin z čalounické a dekoratérské výroby Ústní ověření
b Zkontrolovat, vhodně nastavit a provést obsluhu recyklačního stroje a celého zařízení pro řezání nebo trhání recyklovatelných druhotných surovin z čalounické a dekoratérské výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a vhodně nastavit balicí/vázací stroj pro balení/vázání vytříděných zbytků měkkých polyuretanových pěn určených k expedici do výrobny pojených polyuretanových pěn Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat a vhodně nastavit zařízení pro vážení baleného recyklátu určeného k prodeji Praktické předvedení a ústní ověření
e Po ukončení práce vyčistit stroje a zařízení a uklidit pracoviště Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP, PO a havarijní prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola, skladování, balení a značení recyklovaných druhotných surovin vyrobených z odpadů z čalounické a dekoratérské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady skladování čalounických a dekoratérských druhotných surovin a jejich recyklátu Ústní ověření
b Zkontrolovat, zabalit a zvážit recyklát, uzavřít obaly a označit je podle platných právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP, PO a havarijní prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zaznamenávání technických údajů v recyklaci odpadů z čalounické výroby a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do příslušného formuláře množství vytříděných odpadů měkkých polyuretanových pěn určených pro výrobu pojené polyuretanové pěny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat do příslušného formuláře množství recyklátu vzniklého řezáním nebo trháním Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat do příslušného formuláře údaje o nerecyklovatelných odpadech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na rozpoznání a třídění výrobních a provozních druhotných surovin a odpadů vzniklých při čalounění a výrobě dekorací, zejména s ohledem na správné určení materiálů, které nesmí být vloženy do trhacího nebo řezacího stroje.

Autorizovaná osoba posoudí uchazečem provedené rozlišení odpadů vhodných pro recyklování nebo k výrobě pojené polyuretanové pěny a odpadů nevhodných pro recyklování včetně jejich navržené likvidace.

Autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje uchazeče při nastavení strojů a zařízení a jejich bezpečnostních prvků a při jejich obsluze podle výrobní technické dokumentace v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy.

Autorizovaná osoba hodnotí způsob a provedení balení (svázání) odpadů vybraných měkkých polyuretanových pěn pro expedici do výrobny pojené polyuretanové pěny.

Autorizovaná osoba hodnotí schopnost uchazeče bezpečně manipulovat s materiály, stroji a veškerým zařízením, včetně dodržování zásad BOZP a PO.

Autorizovaná osoba pro zajištění ověřování odborných kompetencí připraví:

 • pro kompetenci Třídění čalounických a dekoratérských materiálů a odpadů neznečištěné a neoznačené čalounické a dekoratérské pěnové a textilní (včetně kypřicích) materiály, koženky a usně v dostatečné velikosti umožňující rozpoznání;

 • pro kompetence Určování a třídění recyklovatelných a nerecyklovatelných odpadů z čalounické a dekoratérské výroby a Kontrola, skladování, balení a značení recyklovaných druhotných surovin vyrobených z odpadů z čalounické a dekoratérské výroby neoznačené vzorky čalounických a dekoratérských materiálů znečištěné lepidly, olejem nebo jinou látkou, odpady vyskytující se ve výrobě čalounění a v dekoratérství - zbytky zlomených jehel, špendlíků, průmyslových spojovačů, kovových drátů, švy textilií s částmi kovových nebo plastových zdrhovadel, stuhové uzávěry, zbytky jiných spojovacích a zdobicích materiálů, obalových materiálů včetně lepicí pásky, provázků, tvrdých částí měkké polyuretanové pěny nebo pěnové pryže, zbytky ořezů přetoků tvarovek z polyuretanové pěny nebo z pěnové pryže, kůry z blokové polyuretanové pěny, zbytky tuhých nebo polotuhých plastů, paspulí, výplní do paspulí. Uchazeč v rámci splnění kritérií hodnocení musí poznat, které materiály a odpady nesmí vložit do řezacího nebo trhacího stroje;

 • pro kompetenci Zaznamenávání technických údajů v recyklaci odpadů z čalounické výroby a dekoratérství příslušné formuláře pro zaznamenávání technických údajů.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu nebo řešení.

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a pracovní obuví.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník nebo krejčí a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby při zhotovování čalouněného nábytku nebo interiérového a exteriérového vybavení nebo šití bytového textilu nebo prefabrikace a zpracování měkkých polyuretanových pěn nebo výroby matracových jader nebo čalounických a matracových dílců nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti čalounické nebo textilní a oděvní výroby.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské nebo textilní a oděvní výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby při zhotovování čalouněného nábytku nebo interiérového a exteriérového vybavení nebo šití bytového textilu nebo prefabrikace a zpracování měkkých polyuretanových pěn nebo výroby matracových jader nebo čalounických a matracových dílců nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti čalounické nebo textilní a oděvní výroby.

 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské nebo textilní a oděvní výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby při zhotovování čalouněného nábytku nebo interiérového a exteriérového vybavení nebo šití bytového textilu nebo prefabrikace a zpracování měkkých polyuretanových pěn nebo výroby matracových jader nebo čalounických a matracových dílců nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti čalounické nebo textilní a oděvní výroby.

 4. Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské nebo textilní a oděvní výroby při zhotovování čalouněného nábytku nebo interiérového a exteriérového vybavení nebo šití bytového textilu nebo prefabrikace a zpracování měkkých polyuretanových pěn nebo výroby matracových jader nebo čalounických a matracových dílců nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oblasti čalounické nebo textilní a oděvní výroby.

 5. Profesní kvalifikace 33-074-E Dělník/dělnice pro recyklaci textilních a měkkých pěnových materiálů a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby při zhotovování čalouněného nábytku nebo interiérového a exteriérového vybavení nebo šití bytového textilu nebo prefabrikace a zpracování měkkých polyuretanových pěn nebo výroby matracových jader nebo čalounických a matracových dílců.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu musí mít autorizovaná osoba k dispozici zkušební místnost odpovídající hygienickým a bezpečnostním předpisům a dále uvedené vybavení čalounické, dekoratérské a prefabrikační dílny se skladovacím prostorem:

 • recyklační stroj na řezání nebo trhání druhotných čalounických a dekoratérských surovin

 • stroj nebo zařízení na balení vytříděných odpadů měkkých polyuretanových pěn

 • stroj nebo zařízení na balení recyklátu

 • váhy na vážení recyklátu

 • pracovní stůl na třídění odpadu a zapisování technických údajů do formulářů

 • technické zadání výroby (požadavky na jednodruhový nebo vícedruhový recyklát)

 • čalounické a dekoratérské neznečištěné a neoznačené výrobní odpady ve velikosti umožňující druhové rozlišení:

  • potahové textilie všech druhů včetně povrstvených (koženky), různé druhy usní

  • kypřicí materiály přírodního a syntetického původu různých druhů: pěnová pryž - ořezy z tvarovek, pěnová pryž - odpady z desek, měkká polyuretanová pěna - tvrdé okraje (kůra) bloků a přetoky/ořezy z tvarovek, čalounická měkká polyuretanová pěna všech druhů, různých objemových hmotností a tvrdostí

  • kusy proševů, šitých dílců, paspulí, výplně do paspulí, stuh, prýmků, kovových a plastových odpadů z čalounické a dekoratérské výroby, včetně odstřihů švů se zdobnými a uzavíracími prvky

  • čalounické a dekoratérské materiály znečistěné lepidlem a olejem, zlomené jehly, úlomky nožů, špendlíky nebo jejich části, drátky, průmyslové spojovače (sponky), kusy balicích materiálů, papíru, lepicí pásky, kusy provázků

 • formuláře pro zaznamenávání technických údajů

 • psací potřeby

 • osobní ochranné pracovní prostředky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.

2G-spol. s r. o. - přikrývky a polštáře

Ing. Miroslav Chvosta, OSVČ

ROBEX-DK s. r. o.