Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Designér výrobků
Platnost standardu: Od 13.7.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech při výrobě bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy pěti předložených bižuterních komponentů a vysvětlit jejich možné použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v předložené dokumentaci a výtvarných podkladech při výrobě bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie; číst technický výkres výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiály využívané při zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie Ústní ověření
b Vyjmenovat technická zařízení používaná při zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie Ústní ověření
c Popsat možné postupy povrchových úprav bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie (při moření, opalování, pískování, broušení, leštění, matování ) Ústní ověření
d Zařadit tři předložené výrobky z hlediska použitého materiálu a technologie Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit a popsat technologický postup pro zhotovení předloženého výrobku a uvést návaznosti jednotlivých pracovních operací při jeho zhotovení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Samostatné zpracování výtvarného návrhu pro ruční zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit podle písemného zadání vlastní výtvarný návrh výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologický postup a techniku zhotovení navrženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit příslušnou technickou dokumentaci navrženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení navrženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zvolenou povrchovou úpravu na navrženém výrobku Ústní ověření
c Zhotovit navržený výrobek nebo jeho maketu podle vlastního výtvarného návrhu a technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat prezentaci navrženého výrobku včetně podmínek provedení a ceny Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob vedení komunikace se zákazníkem; uvést konkrétní okruhy, které je potřeba projednat v případě sériové výroby navrženého výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví a životního prostředí při výrobě bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady BOZP a PO při výrobě navrženého výrobku Ústní ověření
b Vyjmenovat a předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků při výrobě navrženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámený s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace se vyžaduje a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP- https://www.nsp.cz/jednotka-prace/designer-vyrobku).

Tato PK je zaměřena na navrhování  bižuterie (náhrdelníky, náušnice, náramky, prsteny) a módních doplňků (nejedná se o šperk) manžetových knoflíčků, náramků, přívěsků, motýlků. U módních doplňků se při výrobě využívají další materiály jako je kůže, dřevo, perleť, sklo, plast, pryskyřice.

U odborné kompetence Orientace v technických a výtvarných podkladech při výrobě bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie, autorizovaná osoba zadá u kritéria a) pět bižuterních komponentů, na kterých uchazeč určí druhy a uvede jejich možné použití.

U odborné kompetence Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie, autorizovaná osoba zadá u kritéria c) tři druhy výrobků. Předloženými výrobky mohou být např. náhrdelník vyšívaný rokajlem, porcelánová brož, bižuterní náramek tvořený pošívanými filigránovými komponenty, módní doplněk tvořený plastem lehaným do formy, bižuterní doplněk vytvořený tiffany technikou.

U odborné kompetence Samostatné zpracování výtvarného návrhu pro ruční zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie zadá autorizovaná osoba zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace 30 dní před začátkem konání zkoušky. Zadaným výrobkem může být např. bižuterní náhrdelník vytvořený technikou návleku, náhrdelník vyšívaný rokajlem, kovová brož, porcelánová brož, bižuterní náramek tvořený pošívanými filigránovými komponenty, módní doplněk tvořený plastem lehaným do formy, bižuterní doplněk vytvořený tiffany technikou, případně další. Zadáním se rozumí zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace. Uchazeč odevzdá autorizované osobě ve fyzické podobě ručně vypracovaný technický výkres a skicu formátu A3 navrženého výrobku zobrazeného z více pohledů podle uvedeného zadání, nejdéle 7 dní před konáním vlastní zkoušky.

U odborné kompetence Zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie uchazeč zhotoví jeden výrobek podle vlastního návrhu zpracovaného v rámci odborné kompetence Samostatné zpracování výtvarného návrhu pro ruční zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z
bižuterie .

U odborné kompetence Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka zadá autorizovaná osoba zpracování požadavku prezentace navrženého výrobku včetně podmínek provedení, ceny a možnosti sériové výroby 30 dní před začátkem konání zkoušky. Uchazeč odevzdá prezentaci nejdéle 7 dní před konáním vlastní zkoušky.

Při hodnocení zhotoveného výrobku je třeba posuzovat kvalitu a přesnost jeho provedení; při ústním ověřování je třeba posuzovat samostatnost odpovědí a schopnost odpovídat na návodné a doplňující otázky.

Ověřování odborných kompetencí podle toho standardu představuje komplex navazujících činností vedoucích k sériové výrobě a konečné prezentaci navrženého výrobku.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a obuv podle požadavků BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a minerály, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Preciosa, a. s.

PCB, s r. o.

Fabos, s r. o.

SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou