Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Designer výrobků
Platnost standardu: Od 13.7.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech při výrobě bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy pěti předložených bižuterních komponentů a vysvětlit jejich možné použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v předložené dokumentaci a výtvarných podkladech při výrobě bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie; číst technický výkres výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiály využívané při zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie Ústní ověření
b Vyjmenovat technická zařízení používaná při zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie Ústní ověření
c Popsat možné postupy povrchových úprav bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie (při moření, opalování, pískování, broušení, leštění, matování ) Ústní ověření
d Zařadit tři předložené výrobky z hlediska použitého materiálu a technologie Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit a popsat technologický postup pro zhotovení předloženého výrobku a uvést návaznosti jednotlivých pracovních operací při jeho zhotovení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Samostatné zpracování výtvarného návrhu pro ruční zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit podle písemného zadání vlastní výtvarný návrh výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologický postup a techniku zhotovení navrženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit příslušnou technickou dokumentaci navrženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení navrženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zvolenou povrchovou úpravu na navrženém výrobku Ústní ověření
c Zhotovit navržený výrobek nebo jeho maketu podle vlastního výtvarného návrhu a technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat prezentaci navrženého výrobku včetně podmínek provedení a ceny Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob vedení komunikace se zákazníkem; uvést konkrétní okruhy, které je potřeba projednat v případě sériové výroby navrženého výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví a životního prostředí při výrobě bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady BOZP a PO při výrobě navrženého výrobku Ústní ověření
b Vyjmenovat a předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků při výrobě navrženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámený s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace se vyžaduje a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP- https://www.nsp.cz/jednotka-prace/designer-vyrobku).

Tato PK je zaměřena na navrhování  bižuterie (náhrdelníky, náušnice, náramky, prsteny) a módních doplňků (nejedná se o šperk) manžetových knoflíčků, náramků, přívěsků, motýlků. U módních doplňků se při výrobě využívají další materiály jako je kůže, dřevo, perleť, sklo, plast, pryskyřice.

U odborné kompetence Orientace v technických a výtvarných podkladech při výrobě bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie, autorizovaná osoba zadá u kritéria a) pět bižuterních komponentů, na kterých uchazeč určí druhy a uvede jejich možné použití.

U odborné kompetence Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie, autorizovaná osoba zadá u kritéria c) tři druhy výrobků. Předloženými výrobky mohou být např. náhrdelník vyšívaný rokajlem, porcelánová brož, bižuterní náramek tvořený pošívanými filigránovými komponenty, módní doplněk tvořený plastem lehaným do formy, bižuterní doplněk vytvořený tiffany technikou.

U odborné kompetence Samostatné zpracování výtvarného návrhu pro ruční zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie zadá autorizovaná osoba zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace 30 dní před začátkem konání zkoušky. Zadaným výrobkem může být např. bižuterní náhrdelník vytvořený technikou návleku, náhrdelník vyšívaný rokajlem, kovová brož, porcelánová brož, bižuterní náramek tvořený pošívanými filigránovými komponenty, módní doplněk tvořený plastem lehaným do formy, bižuterní doplněk vytvořený tiffany technikou, případně další. Zadáním se rozumí zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace. Uchazeč odevzdá autorizované osobě ve fyzické podobě ručně vypracovaný technický výkres a skicu formátu A3 navrženého výrobku zobrazeného z více pohledů podle uvedeného zadání, nejdéle 7 dní před konáním vlastní zkoušky.

U odborné kompetence Zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie uchazeč zhotoví jeden výrobek podle vlastního návrhu zpracovaného v rámci odborné kompetence Samostatné zpracování výtvarného návrhu pro ruční zhotovování bižuterních výrobků a módních doplňků z
bižuterie .

U odborné kompetence Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka zadá autorizovaná osoba zpracování požadavku prezentace navrženého výrobku včetně podmínek provedení, ceny a možnosti sériové výroby 30 dní před začátkem konání zkoušky. Uchazeč odevzdá prezentaci nejdéle 7 dní před konáním vlastní zkoušky.

Při hodnocení zhotoveného výrobku je třeba posuzovat kvalitu a přesnost jeho provedení; při ústním ověřování je třeba posuzovat samostatnost odpovědí a schopnost odpovídat na návodné a doplňující otázky.

Ověřování odborných kompetencí podle toho standardu představuje komplex navazujících činností vedoucích k sériové výrobě a konečné prezentaci navrženého výrobku.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a obuv podle požadavků BOZP.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na výtvarný obor nebo tvorbu a vzorování bižuterie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslné bižuterní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti výtvarného nebo uměleckořemeslného oboru tvorba a vzorování bižuterie.

 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti výtvarného nebo uměleckořemeslného zpracování bižuterie nebo módního doplňku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslné bižuterní tvorby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti výtvarného nebo uměleckořemeslného oboru tvorba a vzorování bižuterie.

 3. Vysokoškolské vzdělání zaměřené na výtvarné nebo uměleckořemeslné zpracování bižuterie nebo módního doplňku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslné bižuterní tvorby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti výtvarného nebo uměleckořemeslného oboru tvorba a vzorování bižuterie.

 4. Profesní kvalifikace 82-058-M Designér/designérka bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslné bižuterní výroby.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Zkušební místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky

 • Výpočetní technika s připojením k internetu vybavená operačním systémem, textovým a tabulkovým editorem, programem pro tvorbu prezentací a tiskárnou

 • Papír, tužky, tabule nebo flipchart

 • Technická dokumentace konkrétního výrobku včetně návrhu/návrhů a výkresu/výkresů

 • Vzorky 5 výrobků případně jejich fotodokumentace např: náhrdelník vyšívaný rokajlem, porcelánová brož, bižuterní náramek tvořený pošívanými filigránovými komponenty, módní doplněk tvořený plastem lehaným do formy, bižuterní doplněk vytvořený tiffany technikou, a to podle zaměření a místa konání zkoušky

Materiál a pomůcky pro zhotovení výrobku podle zaměření a místa konání zkoušky

 • Materiál pro práci s kovem: pilka, mikrovrtačka, microfrézka, leštička kovů

 • Měkké pájení: elektrická pájka, plynová kulma, mikropájky  

 • Tiffany technika: elektrická pájka, řezačka, rozlamovací kleště, diamantové řezáky, hladinářský brus, kuličský brus, diamantová bruska

 • Pásová bruska, pískovačka skla

 • Vinuté perle - kahany na vinuté perle

 • Bižuterní komponenty: brožový můstek, karabinka, ketlovací nýty, ketlovací jehly, náušnicové háčky, spojovací kroužky, kaplíky  

 • Šicí stroj, overlock

 • Vzorky materiálů: kůže, dřevo, plast, pryskyřice, uzavírací prostředky (v minimálním množství 2 vzorků - maximálně 5 vzorků) 

 • Zažehlovací lis na hotfix kameny

 • Osobní ochranné pracovní prostředky (ochranné brýle, pracovní rukavice).

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.  

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a minerály, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

doplnit podílející se subjekty v PS

Preciosa, a. s.

PCB, s r. o.

Fabos, s r. o.

SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou