Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Cvičitel horské služby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prokázání fyzické zdatnosti v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uběhnout trať minimálně 10 000 m dlouhou s převýšením minimálně 300 m v časovém limitu stanoveným Metodickým pokynem Horské služby Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Horolezectví v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v horolezeckém materiálu, jeho vlastnostech, druzích, certifikacích a jeho správném použití (lana, jisticí pomůcky, blokanty, úvazky atd.) Ústní ověření
b Vysvětlit pádový faktor včetně vzorce Ústní ověření
c Pracovat s lanem – transport, balení, uzlová technika (kotvicí, spojovací, prusíkovací a manipulační uzly, improvizované úvazy a způsoby navazování na lano) Praktické předvedení
d Předvést zákládání postupového jištění a vytváření jisticího stanoviště ve skalním terénu Praktické předvedení
e Předvést správné způsoby jištění prvolezce, druholezce (zachycení pádu, dynamické jištění) Praktické předvedení
f Předvést způsoby bezpečného slanění s různými slaňovacími pomůckami (slaňovací osma, jistítko, „kyblík“, RIG atd.) a improvizovaný způsob slanění (Dülferův sed) Praktické předvedení
g Předvést výstup po laně za pomocí prusíků a blokantů do výšky min. 8 m Praktické předvedení
h Bezpečně a jistě absolvovat jako prvolezec výstupy IV. stupně obtížnosti podle UIAA (Mezinárodní horolezecká federace) Praktické předvedení
i Bezpečně a jistě ovládat způsoby improvizované záchrany horolezce (Straussovou metoda, metoda HOI atd.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění techniky záchranných prací v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Postupovat podle metodických pokynů při záchranné akci Praktické předvedení
c Popsat zásady provádění letecké záchrany Ústní ověření
d Vybrat vhodné místo pro přistání vrtulníku, popsat a předvést způsob navigace vrtulníku na přistání na základě znalosti základních povelových signálů Praktické předvedení a ústní ověření
e Použít radiové spojení a zabezpečit radioprovoz v systému horské služby v souladu s pravidly radiotelefonního provozu při používání RDS Praktické předvedení
f Zorganizovat záchranné práce, aplikovat zásady techniky záchranných prací, vést skupiny záchranného týmu, organizovat postupy skupin Praktické předvedení a ústní ověření
g Ovládat transportní prostředky – nosítka, rakouský vozík Praktické předvedení
h Vyrobit a použít improvizované transportní prostředky Praktické předvedení
i Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky půllodního uzlu, Tyromontu Praktické předvedení
j Použít Tyromont Wind, EVAK v exponovaném terénu Praktické předvedení
k Vykonat záchranu po pádu prvolezce s využitím Straussovy metody, kladkostroje Praktické předvedení
l Koordinovat záchranné a pátrací akce v horském terénu Praktické předvedení
m Uvést zásady bezpečnosti práce ve výšce a nad volnou hloubkou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orgánové soustavy, jednotlivé orgány a jejich funkci Ústní ověření
b Předvést a popsat celkové vyšetření a monitorování základních životních funkcí Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat fixační a obvazovou techniku, předvést ošetření ran a krvácení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat první pomoc u šokových stavů a bezvědomí, u náhlých stavů interních, chirurgických, neurologických, u náhlých stavů v gynekologii a porodnictví Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést a popsat základní kardiopulmonální resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u traumat (hlava) Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést a popsat první pomoc u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (vis na laně, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem, termická poranění – popáleniny, úžeh, úpal, podchlazení, úraz elektrickým proudem, zásah bleskem) Praktické předvedení a ústní ověření
h Prokázat znalost hygieny a epidemiologie při poskytování první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
i Volit optimální postup ošetření a vést skupinu dle podmínek řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v organizaci horské služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v historii horské služby v ČR Ústní ověření
b Vysvětlit základní dokumenty Horské služby ČR – statut a zakládací listinu, popsat orgány Horské služby ČR Ústní ověření
c Charakterizovat organizaci horské služby v ČR Ústní ověření
d Aplikovat právní předpisy při práci horské služby, definovat právní odpovědnost záchranáře Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat povinnosti a práva záchranáře horské služby Ústní ověření
f Pracovat s elektronickou knihou služeb (např. zadávání služeb, úrazů, počasí, výzev) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizační a koordinační činnosti na stanici horské služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplatňovat metodický pokyn při organizování a koordinaci činnosti horské služby Praktické předvedení a ústní ověření
b Koordinovat záchranné a pátrací akce v dané oblasti Praktické předvedení
c Vést záchrannou akci za pomoci záchranných družstev Praktické předvedení
d Plnit úkoly dispečera Praktické předvedení
e Zajišťovat spolupráci s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a dalšími institucemi Praktické předvedení a ústní ověření
f Identifikovat druh záchranné akce, vést předepsanou dokumentaci (vyplnit protokol o záchranné akci) Praktické předvedení
g Sledovat statistiku úrazovosti, provádět rozbor úrazovosti a navrhovat opatření Praktické předvedení
h Poskytnout informace o povětrnostních a sněhových podmínkách Praktické předvedení
i Poskytnout informace o bezpečném pohybu na horách Praktické předvedení
j Zajišťovat vzdělávací aktivity a aktivity k zajištění fyzické kondice Praktické předvedení
k Popsat druhy záchranných akcí Ústní ověření
l Stanovit podle metodických pokynů postup při záchranné akci Praktické předvedení
m Popsat vazby na složky integrovaného záchranného systému při záchranné akci Ústní ověření
n Popsat osvětlovací a signalizační techniku horské služby Ústní ověření
o Vysvětlit a popsat základní pojmy o radiospojení v horské službě – druhy stanic, radiokomunikační řád, pravidla komunikace včetně obsluhy záznamů v knize služeb – polohy + hovory Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v topografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit základní topografické pojmy Ústní ověření
b Číst v topografických mapách (mapy, legenda, měřítko, souřadnicový systém) Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit azimut v terénu a jít podle azimutu Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se v terénu, předvést znalost místopisu oblasti Praktické předvedení a ústní ověření
e Orientovat mapu a stanovit azimut na mapě a z mapy pomocí buzoly Praktické předvedení
f Určit svoji polohu v terénu dle mapy, terénních tvarů a předmětů Praktické předvedení
g Stanovit zeměpisné a kilometrové souřadnice známého bodu na mapě Praktické předvedení
h Stanovit bod na mapě prostřednictvím známých zeměpisných i kilometrových souřadnic Praktické předvedení
i Určit nadmořskou výšku bodů na mapách Praktické předvedení
j Určit vzdálenost terénních a místopisných bodů v terénu Praktické předvedení
k Určit světové strany pomocí technických pomůcek a bez pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
l Pracovat s elektronickými mapovými aplikacemi Praktické předvedení
m Pracovat s aplikacemi používanými horskou službou Praktické předvedení
n Pracovat se satelitním navigačním systémem, používat různé systémy souřadnic, zanesení bodů do satelitního navigačního systému, určit polohu Praktické předvedení
o Přenést záznamy ze satelitního navigačního systému do PC a vyhodnotit trasy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prokázání fyzické zdatnosti v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Absolvovat etapu minimálně 6000 m na skialpinistických lyžích s minimálním převýšením 450 m v časovém limitu stanoveným Metodickým pokynem Horské služby Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Horolezectví v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v materiálu pro zimní horolezectví, jeho vlastnostech, druzích, certifikacích a jeho správném použití /lana, cepíny, stoupací železa atd./ Ústní ověření
b Vysvětlit rázovou vlnu a tzv. kladkový efekt Ústní ověření
c Předvést práci s lanem – transport, balení, uzlová technika /kotvicí, spojovací, prusíkovací a manipulační uzly/ Praktické předvedení
d Předvést vytváření postupového jištění a jisticího stanoviště v zimních podmínkách
/sněhový svah, led/
Praktické předvedení
e Předvést správné způsoby jištění na sněhu a ledu Praktické předvedení
f Bezpečně a jistě se pohybovat v exponovaném terénu (svah o sklonu min. 45°) Praktické předvedení
g Předvést brzdění cepínem Praktické předvedení
h Absolvovat jako prvolezec výstup v ledu, sněhu, kombinovaném terénu za pomoci stoupacích želez a cepínů Praktické předvedení
i Předvést bezpečný pohyb po ledovci a záchranu z ledovcové trhliny Praktické předvedení
j Předvést techniku vedení na krátkém laně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění techniky záchranných prací v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Vybudovat jisticí stanoviště – pavouk a jeho varianty Praktické provedení
c Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky – půllodní uzel, pákování, kladkostroj atd. Praktické předvedení a ústní ověření
d Ovládat transportní prostředky – kanadské sáně, akia člun, nosítka Praktické předvedení
e Stanovit podle metodických pokynů postup při záchranné akci Praktické předvedení a ústní ověření
f Organizovat skupiny záchranářů, včetně kontroly provedení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést zajištění bezpečnosti na místě nehody Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést přivolání odborné pomoci, komunikaci s operačním střediskem záchranné služby, komunikaci s posádkou vrtulníku záchranné služby Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat vyproštění, polohování a transport zraněného Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat první pomoc u traumat (končetiny, hrudník, břicho, páteř, polytrauma) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů u dětí Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (termická poranění - podchlazení, omrzliny, laviny) Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u intoxikací, u náhlých stavů v psychiatrii Praktické předvedení a ústní ověření
h Prokázat znalost právní odpovědnosti a etiky při poskytování první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v meteorologii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z meteorologie Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit základní meteorologické prvky a jevy Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit základní pojmy předpovědi počasí Ústní ověření
d Popsat specifika počasí na horách Ústní ověření
e Uvést zdroje informací pro předpověď počasí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést jízdu na lyžích v pluhu Praktické předvedení
b Předvést bruslení na lyžích Praktické předvedení
c Předvést tzv. odšlapování Praktické předvedení
d Předvést dynamickou jízdu v krátkém a dlouhém oblouku Praktické předvedení
e Předvést plynulou a bezpečnou jízdu na lyžích v neupraveném terénu Praktické předvedení
f Sjet na lyžích terénní vlnu Praktické předvedení
g Předvést bezpečnou jízdu na lyžích s transportním prostředkem – prázdným i s figurantem Praktické předvedení
h Vystupovat a sjíždět v neupraveném terénu na skialpinistických lyžích Praktické předvedení
i Bezpečně se pohybovat na lyžích v exponovaném terénu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Záchranné práce v lavinách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní rozdělení lavin a princip jejich uvolnění Ústní ověření
b Popsat vznik sněhu, druhy sněhu, přeměnu sněhu Ústní ověření
c Popsat podmínky pro vznik lavin – sklon a orientace svahu, povrch terénu, srážky, teplota, vítr, sluneční svit Ústní ověření
d Vysvětlit lavinovou prevenci – struktura, stupně lavinového nebezpečí, pohyb v lavinovém terénu, sněhový profil, testy sněhové stability Ústní ověření
e Vysvětlit pojmy: kamarádská pomoc – bezpečnostní vybavení, jeho použití, pravděpodobnost přežití, první pomoc Ústní ověření
f Popsat lavinovou záchrannou akci – organizace, sondování, použití psa Ústní ověření
g Předvést a popsat základy měření – sněhový profil, provedení testu sněhové stability Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést práci s lavinovým vyhledávačem, sondování Praktické předvedení a ústní ověření
i Organizovat družstva při záchranné lavinové akci, včetně zajištění bezpečnosti záchranářů
v lavinovém terénu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základy pedagogiky v praxi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Osvojené poznatky a praktické dovednosti předávat dalším osobám – forma prezentace, metodického vystoupení, instruktáže, výklad, vysvětlení, praktické předvedení Praktické předvedení
b Používat názorné pomůcky a přednáškovou techniku (PC, dataprojektor, zpětný projektor) Praktické předvedení
c Připravit instruktáž na jedno nebo více ze zadaných témat Praktické předvedení
d Odpovídat na dotazy věcně správně a pohotově Praktické předvedení
e Sledovat novinky v horské záchranné činnosti a postupně je implementovat do praxe Ústní ověření
f Pracovat s nehomogenní skupinou, včetně řešení základních týmových problémů a nenadálých situací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a bezpečností práce ve výškách a nad volnou hloubkou (VH), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením. (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/cvicitel-horske-sluzby#zdravotni-zpusobilost).

 

Zdravotní způsobilost se prokazuje předložením ergometrického vyšetření se zátěží W170 od sportovního lékaře (nebo internisty). Doklad o zdravotní způsobilosti nesmí být starší 12 měsíců.

Autorizovaná osoba připraví k ověřování kompetencí Provádění techniky záchranných prací v letním období – kritéria a), f) a Provádění záchranných prací v zimním období – kritéria a), f) modelové situace. Minimální počet modelových situací je 5.

Ověřování kritérií m) a n) kompetence Orientace v topografii se děje na PC či notebooku a elektronických navigačních zařízeních pro práci s mapovými podklady ve vlastnictví autorizované osoby.

Ověřování kritérií a) a c) kompetence Základy pedagogiky v praxi se děje formou krátké instruktáže v rozsahu 20 minut. Téma instruktáže bude uchazeči zadáno 20 dní před konáním zkoušky.

Úkolem zkoušeného v roli cvičitele je předávat dalším osobám poznatky a praktické dovednosti z oblasti činnosti horské služby a souvisejících oborů.

Při ověřování odborných způsobilostí, u kterých je nezbytná přítomnost třetí osoby, je přítomen figurant. Figurantem může být i zkoušející. Pokud má být vytvořena skupina složená z figurantů, musí se jednat o skupinu složenou z jedinců různého věku a pohlaví.

 

Ke zkoušce může přistoupit ten, kdo splní požadavky stanovené Metodickým pokynem Horské služby ČR. Metodický pokyn zašle autorizovaná osoba uchazeči současně s pozvánkou ke zkoušce.

 

Uchazeč se ke zkoušce dostaví vybaven vlastní výstrojí a výzbrojí:

 • Letní období: odpovídající sportovní oblečení, pevná horská obuv, horolezecký materiál letní, mapy, buzola, GPS, čelová svítilna, obvazový materiál, lékárnička záchranáře horské služby.

 • Zimní období: odpovídající sportovní oblečení, pevná horská obuv, horolezecký materiál zimní, mapy, buzola, GPS, čelová svítilna, lavinová sonda, vyhledávač, lopata, sjezdová výstroj a výzbroj, skialpinistická výstroj a výzbroj, obvazový materiál, lékárnička záchranáře horské služby.

 

Vyloučení veřejnosti

Povaha zkoušky umožňuje za níže uvedených okolností vyloučit veřejnost. Autorizovaná osoba tuto informaci uvede v pozvánce ke konání zkoušky

 • místa nepřístupná veřejnosti – klidová území národních parků ( bývalá I. zóna NP) dle Návštěvních řádů NP

 • místa, kde se provádí vyhledávání v lavinách (laviniště)

 • místa, kde se provádí vyhledávání v horském terénu (rokle, sutě, polomy a jiná místa, kde hrozí nebezpečí úrazu)

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Pokud alespoň jeden člen zkušební komise nemá zároveň vzdělání požadované k výkonu lékařského nebo nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu, musí autorizovaná osoba zajistit, aby byla při ověřování odborných způsobilostí Poskytování zdravotní pomoci v letním období a Poskytování zdravotní pomoci v zimním období přítomna osoba s tímto vzděláním, která není členem zkušební komise a má jen poradní hlas.

 

Lékařský zdravotnický pracovník musí mít odbornou způsobilost pro výkon povolání lékaře. Nelékařský zdravotnický pracovník musí mít odbornou způsobilost pro výkon povolání praktické sestry nebo všeobecné (zdravotní) sestry a/nebo dětské sestry nebo zdravotnického záchranáře bez odborného dohledu nebo akreditovaný rekvalifikační kurz "Člen první pomoci". Lékařský i nelékařský zdravotnický pracovník musí splňovat alespoň 5 let výkonu praxe ve zdravotnictví.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jeden z následujících požadavků:

 

 1. Profesní kvalifikace 65-019-M Instruktor/instruktorka horské služby a alespoň 5 let odborné praxe u Horské služby, o. p. s.

 2. Instruktor horské služby a alespoň 5 let odborné praxe u Horské služby, o. p. s.

 3. Cvičitel horské služby a alespoň 5 let odborné praxe u Horské služby, o. p. s.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

 • Metodický pokyn Horské služby

 • prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovující hygienickým standardům pro výukové prostory

 • zkušební místnost

 • PC s přístupem na internet vybavené pro práci s elektronickou knihou

 • elektronické navigační zařízeni po práci s mapovými podklady

 • materiálně-technické zabezpečení v rozsahu používaného vybavení Horské služby ČR, o. p. s. – transportní prostředky, fixační materiál, oxymetr, glukometr, tonometr, resuscitační model, AED, oxygenoterapie, pomůcky k zajištění dýchacích cest, vysílačka

 • zpětný projektor

Autorizovaná osoba musí zajistit vhodné venkovní prostory pro konání zkoušky, zejména pak běžeckou trať, skálu pro lezení; trať pro lyžování.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 40 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO a VH.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů dle charakteru úkonů a sezóny.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ozbrojené složky, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.