Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Cvičitel horské služby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prokázání fyzické zdatnosti v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uběhnout trať minimálně 10 000 m dlouhou s převýšením minimálně 300 m v časovém limitu stanoveným Metodickým pokynem Horské služby Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Horolezectví v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v horolezeckém materiálu, jeho vlastnostech, druzích, certifikacích a jeho správném použití (lana, jisticí pomůcky, blokanty, úvazky atd.) Ústní ověření
b Vysvětlit pádový faktor včetně vzorce Ústní ověření
c Pracovat s lanem – transport, balení, uzlová technika (kotvicí, spojovací, prusíkovací a manipulační uzly, improvizované úvazy a způsoby navazování na lano) Praktické předvedení
d Předvést zákládání postupového jištění a vytváření jisticího stanoviště ve skalním terénu Praktické předvedení
e Předvést správné způsoby jištění prvolezce, druholezce (zachycení pádu, dynamické jištění) Praktické předvedení
f Předvést způsoby bezpečného slanění s různými slaňovacími pomůckami (slaňovací osma, jistítko, „kyblík“, RIG atd.) a improvizovaný způsob slanění (Dülferův sed) Praktické předvedení
g Předvést výstup po laně za pomocí prusíků a blokantů do výšky min. 8 m Praktické předvedení
h Bezpečně a jistě absolvovat jako prvolezec výstupy IV. stupně obtížnosti podle UIAA (Mezinárodní horolezecká federace) Praktické předvedení
i Bezpečně a jistě ovládat způsoby improvizované záchrany horolezce (Straussovou metoda, metoda HOI atd.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění techniky záchranných prací v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Postupovat podle metodických pokynů při záchranné akci Praktické předvedení
c Popsat zásady provádění letecké záchrany Ústní ověření
d Vybrat vhodné místo pro přistání vrtulníku, popsat a předvést způsob navigace vrtulníku na přistání na základě znalosti základních povelových signálů Praktické předvedení a ústní ověření
e Použít radiové spojení a zabezpečit radioprovoz v systému horské služby v souladu s pravidly radiotelefonního provozu při používání RDS Praktické předvedení
f Zorganizovat záchranné práce, aplikovat zásady techniky záchranných prací, vést skupiny záchranného týmu, organizovat postupy skupin Praktické předvedení a ústní ověření
g Ovládat transportní prostředky – nosítka, rakouský vozík Praktické předvedení
h Vyrobit a použít improvizované transportní prostředky Praktické předvedení
i Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky půllodního uzlu, Tyromontu Praktické předvedení
j Použít Tyromont Wind, EVAK v exponovaném terénu Praktické předvedení
k Vykonat záchranu po pádu prvolezce s využitím Straussovy metody, kladkostroje Praktické předvedení
l Koordinovat záchranné a pátrací akce v horském terénu Praktické předvedení
m Uvést zásady bezpečnosti práce ve výšce a nad volnou hloubkou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orgánové soustavy, jednotlivé orgány a jejich funkci Ústní ověření
b Předvést a popsat celkové vyšetření a monitorování základních životních funkcí Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat fixační a obvazovou techniku, předvést ošetření ran a krvácení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat první pomoc u šokových stavů a bezvědomí, u náhlých stavů interních, chirurgických, neurologických, u náhlých stavů v gynekologii a porodnictví Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést a popsat základní kardiopulmonální resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u traumat (hlava) Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést a popsat první pomoc u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (vis na laně, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem, termická poranění – popáleniny, úžeh, úpal, podchlazení, úraz elektrickým proudem, zásah bleskem) Praktické předvedení a ústní ověření
h Prokázat znalost hygieny a epidemiologie při poskytování první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
i Volit optimální postup ošetření a vést skupinu dle podmínek řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v organizaci horské služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v historii horské služby v ČR Ústní ověření
b Vysvětlit základní dokumenty Horské služby ČR – statut a zakládací listinu, popsat orgány Horské služby ČR Ústní ověření
c Charakterizovat organizaci horské služby v ČR Ústní ověření
d Aplikovat právní předpisy při práci horské služby, definovat právní odpovědnost záchranáře Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat povinnosti a práva záchranáře horské služby Ústní ověření
f Pracovat s elektronickou knihou služeb (např. zadávání služeb, úrazů, počasí, výzev) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizační a koordinační činnosti na stanici horské služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplatňovat metodický pokyn při organizování a koordinaci činnosti horské služby Praktické předvedení a ústní ověření
b Koordinovat záchranné a pátrací akce v dané oblasti Praktické předvedení
c Vést záchrannou akci za pomoci záchranných družstev Praktické předvedení
d Plnit úkoly dispečera Praktické předvedení
e Zajišťovat spolupráci s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a dalšími institucemi Praktické předvedení a ústní ověření
f Identifikovat druh záchranné akce, vést předepsanou dokumentaci (vyplnit protokol o záchranné akci) Praktické předvedení
g Sledovat statistiku úrazovosti, provádět rozbor úrazovosti a navrhovat opatření Praktické předvedení
h Poskytnout informace o povětrnostních a sněhových podmínkách Praktické předvedení
i Poskytnout informace o bezpečném pohybu na horách Praktické předvedení
j Zajišťovat vzdělávací aktivity a aktivity k zajištění fyzické kondice Praktické předvedení
k Popsat druhy záchranných akcí Ústní ověření
l Stanovit podle metodických pokynů postup při záchranné akci Praktické předvedení
m Popsat vazby na složky integrovaného záchranného systému při záchranné akci Ústní ověření
n Popsat osvětlovací a signalizační techniku horské služby Ústní ověření
o Vysvětlit a popsat základní pojmy o radiospojení v horské službě – druhy stanic, radiokomunikační řád, pravidla komunikace včetně obsluhy záznamů v knize služeb – polohy + hovory Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v topografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit základní topografické pojmy Ústní ověření
b Číst v topografických mapách (mapy, legenda, měřítko, souřadnicový systém) Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit azimut v terénu a jít podle azimutu Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se v terénu, předvést znalost místopisu oblasti Praktické předvedení a ústní ověření
e Orientovat mapu a stanovit azimut na mapě a z mapy pomocí buzoly Praktické předvedení
f Určit svoji polohu v terénu dle mapy, terénních tvarů a předmětů Praktické předvedení
g Stanovit zeměpisné a kilometrové souřadnice známého bodu na mapě Praktické předvedení
h Stanovit bod na mapě prostřednictvím známých zeměpisných i kilometrových souřadnic Praktické předvedení
i Určit nadmořskou výšku bodů na mapách Praktické předvedení
j Určit vzdálenost terénních a místopisných bodů v terénu Praktické předvedení
k Určit světové strany pomocí technických pomůcek a bez pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
l Pracovat s elektronickými mapovými aplikacemi Praktické předvedení
m Pracovat s aplikacemi používanými horskou službou Praktické předvedení
n Pracovat se satelitním navigačním systémem, používat různé systémy souřadnic, zanesení bodů do satelitního navigačního systému, určit polohu Praktické předvedení
o Přenést záznamy ze satelitního navigačního systému do PC a vyhodnotit trasy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prokázání fyzické zdatnosti v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Absolvovat etapu minimálně 6000 m na skialpinistických lyžích s minimálním převýšením 450 m v časovém limitu stanoveným Metodickým pokynem Horské služby Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Horolezectví v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v materiálu pro zimní horolezectví, jeho vlastnostech, druzích, certifikacích a jeho správném použití /lana, cepíny, stoupací železa atd./ Ústní ověření
b Vysvětlit rázovou vlnu a tzv. kladkový efekt Ústní ověření
c Předvést práci s lanem – transport, balení, uzlová technika /kotvicí, spojovací, prusíkovací a manipulační uzly/ Praktické předvedení
d Předvést vytváření postupového jištění a jisticího stanoviště v zimních podmínkách
/sněhový svah, led/
Praktické předvedení
e Předvést správné způsoby jištění na sněhu a ledu Praktické předvedení
f Bezpečně a jistě se pohybovat v exponovaném terénu (svah o sklonu min. 45°) Praktické předvedení
g Předvést brzdění cepínem Praktické předvedení
h Absolvovat jako prvolezec výstup v ledu, sněhu, kombinovaném terénu za pomoci stoupacích želez a cepínů Praktické předvedení
i Předvést bezpečný pohyb po ledovci a záchranu z ledovcové trhliny Praktické předvedení
j Předvést techniku vedení na krátkém laně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění techniky záchranných prací v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Vybudovat jisticí stanoviště – pavouk a jeho varianty Praktické provedení
c Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky – půllodní uzel, pákování, kladkostroj atd. Praktické předvedení a ústní ověření
d Ovládat transportní prostředky – kanadské sáně, akia člun, nosítka Praktické předvedení
e Stanovit podle metodických pokynů postup při záchranné akci Praktické předvedení a ústní ověření
f Organizovat skupiny záchranářů, včetně kontroly provedení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést zajištění bezpečnosti na místě nehody Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést přivolání odborné pomoci, komunikaci s operačním střediskem záchranné služby, komunikaci s posádkou vrtulníku záchranné služby Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat vyproštění, polohování a transport zraněného Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat první pomoc u traumat (končetiny, hrudník, břicho, páteř, polytrauma) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů u dětí Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (termická poranění - podchlazení, omrzliny, laviny) Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u intoxikací, u náhlých stavů v psychiatrii Praktické předvedení a ústní ověření
h Prokázat znalost právní odpovědnosti a etiky při poskytování první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v meteorologii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z meteorologie Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit základní meteorologické prvky a jevy Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit základní pojmy předpovědi počasí Ústní ověření
d Popsat specifika počasí na horách Ústní ověření
e Uvést zdroje informací pro předpověď počasí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést jízdu na lyžích v pluhu Praktické předvedení
b Předvést bruslení na lyžích Praktické předvedení
c Předvést tzv. odšlapování Praktické předvedení
d Předvést dynamickou jízdu v krátkém a dlouhém oblouku Praktické předvedení
e Předvést plynulou a bezpečnou jízdu na lyžích v neupraveném terénu Praktické předvedení
f Sjet na lyžích terénní vlnu Praktické předvedení
g Předvést bezpečnou jízdu na lyžích s transportním prostředkem – prázdným i s figurantem Praktické předvedení
h Vystupovat a sjíždět v neupraveném terénu na skialpinistických lyžích Praktické předvedení
i Bezpečně se pohybovat na lyžích v exponovaném terénu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Záchranné práce v lavinách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní rozdělení lavin a princip jejich uvolnění Ústní ověření
b Popsat vznik sněhu, druhy sněhu, přeměnu sněhu Ústní ověření
c Popsat podmínky pro vznik lavin – sklon a orientace svahu, povrch terénu, srážky, teplota, vítr, sluneční svit Ústní ověření
d Vysvětlit lavinovou prevenci – struktura, stupně lavinového nebezpečí, pohyb v lavinovém terénu, sněhový profil, testy sněhové stability Ústní ověření
e Vysvětlit pojmy: kamarádská pomoc – bezpečnostní vybavení, jeho použití, pravděpodobnost přežití, první pomoc Ústní ověření
f Popsat lavinovou záchrannou akci – organizace, sondování, použití psa Ústní ověření
g Předvést a popsat základy měření – sněhový profil, provedení testu sněhové stability Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést práci s lavinovým vyhledávačem, sondování Praktické předvedení a ústní ověření
i Organizovat družstva při záchranné lavinové akci, včetně zajištění bezpečnosti záchranářů
v lavinovém terénu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základy pedagogiky v praxi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Osvojené poznatky a praktické dovednosti předávat dalším osobám – forma prezentace, metodického vystoupení, instruktáže, výklad, vysvětlení, praktické předvedení Praktické předvedení
b Používat názorné pomůcky a přednáškovou techniku (PC, dataprojektor, zpětný projektor) Praktické předvedení
c Připravit instruktáž na jedno nebo více ze zadaných témat Praktické předvedení
d Odpovídat na dotazy věcně správně a pohotově Praktické předvedení
e Sledovat novinky v horské záchranné činnosti a postupně je implementovat do praxe Ústní ověření
f Pracovat s nehomogenní skupinou, včetně řešení základních týmových problémů a nenadálých situací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a bezpečností práce ve výškách a nad volnou hloubkou (VH), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením. (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/cvicitel-horske-sluzby#zdravotni-zpusobilost).

 

Zdravotní způsobilost se prokazuje předložením ergometrického vyšetření se zátěží W170 od sportovního lékaře (nebo internisty). Doklad o zdravotní způsobilosti nesmí být starší 12 měsíců.

Autorizovaná osoba připraví k ověřování kompetencí Provádění techniky záchranných prací v letním období – kritéria a), f) a Provádění záchranných prací v zimním období – kritéria a), f) modelové situace. Minimální počet modelových situací je 5.

Ověřování kritérií m) a n) kompetence Orientace v topografii se děje na PC či notebooku a elektronických navigačních zařízeních pro práci s mapovými podklady ve vlastnictví autorizované osoby.

Ověřování kritérií a) a c) kompetence Základy pedagogiky v praxi se děje formou krátké instruktáže v rozsahu 20 minut. Téma instruktáže bude uchazeči zadáno 20 dní před konáním zkoušky.

Úkolem zkoušeného v roli cvičitele je předávat dalším osobám poznatky a praktické dovednosti z oblasti činnosti horské služby a souvisejících oborů.

Při ověřování odborných způsobilostí, u kterých je nezbytná přítomnost třetí osoby, je přítomen figurant. Figurantem může být i zkoušející. Pokud má být vytvořena skupina složená z figurantů, musí se jednat o skupinu složenou z jedinců různého věku a pohlaví.

 

Ke zkoušce může přistoupit ten, kdo splní požadavky stanovené Metodickým pokynem Horské služby ČR. Metodický pokyn zašle autorizovaná osoba uchazeči současně s pozvánkou ke zkoušce.

 

Uchazeč se ke zkoušce dostaví vybaven vlastní výstrojí a výzbrojí:

  • Letní období: odpovídající sportovní oblečení, pevná horská obuv, horolezecký materiál letní, mapy, buzola, GPS, čelová svítilna, obvazový materiál, lékárnička záchranáře horské služby.

  • Zimní období: odpovídající sportovní oblečení, pevná horská obuv, horolezecký materiál zimní, mapy, buzola, GPS, čelová svítilna, lavinová sonda, vyhledávač, lopata, sjezdová výstroj a výzbroj, skialpinistická výstroj a výzbroj, obvazový materiál, lékárnička záchranáře horské služby.

 

Vyloučení veřejnosti

Povaha zkoušky umožňuje za níže uvedených okolností vyloučit veřejnost. Autorizovaná osoba tuto informaci uvede v pozvánce ke konání zkoušky

  • místa nepřístupná veřejnosti – klidová území národních parků ( bývalá I. zóna NP) dle Návštěvních řádů NP

  • místa, kde se provádí vyhledávání v lavinách (laviniště)

  • místa, kde se provádí vyhledávání v horském terénu (rokle, sutě, polomy a jiná místa, kde hrozí nebezpečí úrazu)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ozbrojené složky, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.