Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Těžař dříví těžebně-dopravními stroji
Platnost standardu: Od 30.10.2008 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení a obsluha víceoperačních těžebních strojů, procesorů a strojů na kácení stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Po převzetí protokolu o předání pracoviště, technologického náčrtku (na tištěném podkladu, či v digitální podobě), požadavku na skladbu sortimentů, případně zpeněžení, zdůvodnit pracovní postup v konkrétních podmínkách Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit konstrukci těžebně-dopravních strojů, kriteria možného nasazení strojů, zásady vhodného výběru strojů Písemný test znalostí konstrukce strojů a zařízení
c Příprava PC, kontrola zadaných sortimentů, kontrola měřicího systému, kalibrace měřicího systému na skupině kmenů, případná úprava Praktické předvedení na harvestoru
d Pokud není příprava pracoviště správně doložena a provedena, provést úpravu pro všechny možné způsoby těžby Praktická úprava na pracovišti a zdůvodnění
e Provést těžební zásah (výchovný - mýtní - kalamitní) kácení, odvětvování a správné ukládání těžebních zbytků, optimalizace sortimentů, jejich ukládání k vyvážecím linkám při dodržení zásad kvality a ekologické čistoty pracovních postupů. Vysvětlit zásady zpracování těžebních zbytků (štěpkování - svazkování) Praktické předvedení s důrazem na kvalitu, BOZP i ekologii (včetně těžebních zbytků)
f Předat výstup z PC o vyrobených sortimentech Kontrola vad a zatřídění
g Prokázat znalost zásad bezeškodného vyvážení sortimentů z lokality P na OM. Jízda podle technologického náčrtu Písemný test ekologických zásad se zdůvodněním, praktické předvedení
h Zpracovat předávací protokol o ukončeném těžebním zásahu (těžba + vyvážení) Vyplnění protokolu v těžené lokalitě. Na základě měřených zkusných ploch stanovit výši poškození půdy i porostu a předat požadavky na asanaci
i Předat sortimenty na lokalitě OM podle výstupu z PC harvestoru nebo měřením na hráních s přepočtovým koeficientem Praktické předvedení podle vymezeného zadání
j Po ukončeném vyvážení provést asanaci škod podle požadavků a míry zavinění Praktické předvedení nebo vysvětlení zásad kvality a ekologie
k U nových operačních systémů předat výstup o přenosu výroby mezi jednotlivými stroji tak, aby byla možná současná kontrola přenosu výrobních dat a zajištění následné logistiky dopravy Vysvětlení a zdůvodnění systému pro následnou evidenci do LHP
l Provést údržbu, diagnostiku případných poruch a určenou drobnou opravu použité techniky či systému Písemný test teoretických znalostí údržby těžebně-dopravních strojů, praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s těžební činností. Zpracovat výstupní list z PC o těžbě a sortimentaci, provést přenos dat na vyvážecí traktor. Vyplnit předávací protokol o kvalitě provedené práce Praktické předvedení na příslušných formulářích s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Dbát na ekologickou čistotu práce.

Je nutno dodržovat zásadu, že jeden zkoušející nemůže zkoušet více osob současně.

Podmínkou připuštění ke zkoušce je předložení certifikátu o získání dílčí kvalifikace DK 2 Těžební činnost, předložení řidičského oprávnění skupiny T, osvědčení pro práci s motorovou pilou a hydraulickým jeřábem a osvědčení o délce praxe s víceoperačními těžebními stroji.

Na tvorbě standardu se podíleli