Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Pracovník v kovovýrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné prostředky pracovníka (OOPP) v tažírně Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vyjmenovat a ukázat bezpečnostní rizika při práci v tažírně kovů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vyjmenovat a předvést bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Normalizace při výrobě a lití kovů v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro lití kovů a zpracování kovů tažením Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při tváření (tažení) kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Číst metalurgické postupy tváření kovů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Popsat a ukázat druhy vstupů a jejich charakteristiky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Popsat a ukázat na příkladech druhy tažených výrobků a jejich charakteristiky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a strojních součástí v hutnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat a popsat funkce strojů a zařízení používaných ve válcovnách a tažírnách kovů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním v provozním, nebo simulovaném prostředí
b Určit části jednotlivých hutnických strojů a zařízení v tažírnách a vyjmenovat jejich základní vlastnosti Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění zkoušek v tažírnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiálové zkoušky prováděné v tažírnách Ústní ověření
b Odebrat a odeslat vzorek ke zkoušce Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava vstupů pro tažné tratě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možné vady vstupů Ústní ověření
b Kontrolovat kvalitu vstupů, definovat vady Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Obsluhovat manipulační mechanizmy a ohřívací pece pro vstupy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba tratí na výrobu drátů, dělících, rovnacích, frézovacích a úpravárenských linek při výrobě tažených kovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spolupracovat při seřizování, ošetřování a údržbě tažných tratí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Spolupracovat při seřizování, ošetřování a údržbě dělicích, rovnacích a úpravárenských linek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vést evidenci o průběhu tažení a o stavu zařízení Praktické předvedení
d Spolupracovat při výměně matric Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro tažení, předehřívání a obsluha dalších zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat předehřívací zařízení polotovarů před tažením Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Obsluhovat jednoduché a vícenásobné stroje a zařízení na tažení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Nastavit základní parametry a provádět průběžnou kontrolu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Obsluhovat úpravárenské linky a zařízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-tazec-kovu#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška probíhá v reálném prostředí, činnosti uchazeče jsou prováděny simulovaně.

To znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

Arcelor Mittal, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.