Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Kontrolor kvality
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Analyzování příčin snížené kvality produkce a navrhování opatření k nápravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém kontroly nebo měření kvality produkce Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat nástroje pro určení možné příčiny snížené kvality produkce Písemné a ústní ověření
c Popsat monitoring ukazatelů kvality produkce a určit negativní nebo rizikové hodnoty Písemné a ústní ověření
d Navrhnout opatření a doporučení k dosahování žádoucí kvality produkce pro konkrétní případ Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat normy systému managementu kvality řady ISO 9000 (ČSN EN ISO 9000, 9001, 9004) Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v dalších systémech řízení: Environmental Management System - EMS (ISO 14001), Systém řízení BOZP - SM BOZP (OHSAS 18001), Integrovaný Systém Managementu - ISM (ISO 9001), Information Security Management System - ISMS (ISO/IEC 27001), Energy Management System - EnMS (ISO 5001) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém řízení dokumentace managementu kvality Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat kritéria a metody měření výkonnosti a zjišťování efektivnosti procesů Písemné a ústní ověření
c Popsat principy optimalizace procesu Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit pojmy: kvalita produktu, kvalita služby, kvalita procesu, kvalita organizace, způsobilost procesů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Evidence naměřených výsledků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady tvorby evidence a záznamů naměřených výsledků, jejich náležitosti a aktualizace, archivace Písemné a ústní ověření
b Vytvořit formulář "Záznam naměřených výsledků" Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout postup evidence pro konkrétní případ získaných výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o provedených zkouškách výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém vedení dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách výrobků Písemné a ústní ověření
b Popsat náležitosti dokumentace o vstupní, mezioperační a výstupní kontrole výrobků Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit pojem a náležitosti provozního deníku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení výsledků zkoušek výrobků, hodnocení jejich způsobilosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit výsledky zkoušek výrobků na základě konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě vyhodnocení výsledků zkoušek výrobků definovat další postup (OK/NOK - je v pořádku/není v pořádku) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracovávání protokolů o výsledcích zkoušek výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat všechny náležitosti protokolu o výsledcích zkoušek výrobku a uvést pravidla pro vedení tohoto protokolu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl mezi záznamem a protokolem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění kontrol kvality a auditů dle norem kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, co zahrnují cíle, předmět a kritéria auditu Písemné a ústní ověření
b Popsat postupy kontroly kvality pro konkrétní případ Písemné a ústní ověření
c Přípravit plán auditu pro konkrétní případ Praktické předvedení
d Popsat činnosti při provádění auditu Písemné a ústní ověření
e Zpracovat zjištěné neshody a nápravná opatření z auditu Praktické předvedení
f Zpracovat závěrečnou zprávu z auditu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení výsledků zkoušek složitých výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vyhodnocování výsledků zkoušek složitých výrobků Písemné a ústní ověření
b Klasifikovat výsledky zkoušek složitých výrobků na základě konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat možné postupy pro případ negativního výsledku provedených zkoušek složitých výrobků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování základů managementu kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní principy systémů managementu kvality Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojmy: kvalita produktu, služby, procesu a organizace Písemné a ústní ověření
c Popsat a charakterizovat komunikační platformu k zajištění pravidelné informovanosti uvnitř organizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

 

Zkouška se skládá z:

 1. písemné části, která u kompetencí
 • Analyzování příčin snížené kvality produkce a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality
 • Orientace v normách kvality
 • Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality
 • Evidence naměřených výsledků
 • Vedení dokumentace o provedených zkouškách výrobků
 • Vypracovávání protokolů o výsledcích zkoušek výrobků
 • Provádění kontrol a auditů dle norem kvality
 • Hodnocení výledků zkoušek složitých v výrobků
 • Uplatňování základů managementu kvality

 

musí mít formu testu

 

b) ústní části (autorizovaná osoba může povolit písemnou přípravu k ústním otázkám)

c) praktického předvedení, kdy uchazeč řeší modelovou situaci formou případové studie a své řešení následně ústně obhajuje. Autorizovaná osoba poskytne uchazeči dostatečný čas na vypracování případové studie (případových studií). Čas se započítává do doby trvání zkoušky. Do jedné modelové situace musí být spojena minimálně 4 prakticky ověřovaná kritéria. Autorizovaná osoba musí disponovat soouborem minimálně 12 takovýchto zadání. Autorizovaná osoba může využít i hraní rolí, kdy kandidát předvede realizaci zadání formou rozhovoru s přítomnými členy zkušební komise, kteří budou hrát roli přestavitelů/zástupců kontrolovaného procesu/organizace.

 

Doporučení k průběhu zkoušky:

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací:

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 1. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek (minimálně 4 otázky pro každé testem ověřované kritérium), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.
 2. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:
 • Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 • Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky.

 • Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Písemný test trvá minimálně 60 minut.

 

U kritérií, u nichž je uvedeno „Písemné a ústní ověření“, autorizovaná osoba ověří dané kritérium nejprve písemnou formou (vč. povinnosti použít písemný test při splnění výše uvedených pravidel jejich aplikace) a po vyhodnocení písemné formy zkoušený ústně doplní své odpovědi.

 

Pro písemnou i ústní zkoušku musí autorizovaná osoba připravit takový počet otázek, aby obsáhly všechny požadavky uvedené v hodnoticím standardu.

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

 

Při písemné zkoušce (testu) uchazeč volí správnou odpověď ze 4 možností. Předseda zkušební komise organizuje písemnou část zkoušky s ohledem na nutnost samostatné práce uchazeče. V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tyto požadavky:

 

 • VŠ vzdělání magisterského stupně v technických, příp. interdisciplinárních oborech s délkou praxe v oboru kvality minimálně 5 let.

 • Je držitelem platného osvědčení o získání profesní kvalifikace 62-001-T Manažer/manažerka kvality podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění, případně personálního certifikátu Manažer jakosti EOQ nebo Auditor jakosti EOQ.

 • Předmět činnosti žadatele souvisí s problematikou kvality.

 • Systém řízení, způsobilost a kvalifikace jsou ověřeny podle normy ČSN EN ISO 9001 i podle normy ČSN EN ISO 17024.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici toto materiálně-technické zázemí:

 • Místnosti a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Počítač
 • Dataprojektor s odpovídajícím osobním počítačem, plátno, flip-chart (tabuli)
 • Zpětný projektor pro prezentaci výsledků písemné přípravy
 • Pracovní stoly a židle pro písemnou zkoušku
 • Soubory technických norem vztahujících se k předmětu zkoušky, všechny potřebné normy jsou zveřejněny současně s tematickými okruh
 • Sada testů obsahující nejméně 92 otázek
 • Sada nejméně 12 příkladů (případových studií) pro kritéria, která se ověřují praktickým předvedením

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o.

Česká společnost pro jakost

Gradua-CEGOS, s. r. o.

SITA, a. s.

Unipetrol, a. s.

HR expert (OSVČ)