Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel zvířat , Producent savců pro krmné a pokusné účely
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kompletace a údržba chovných zařízení, zajištění optimálního mikroklimatu, vedení provozního deníku v chovech savců pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit jednoduchou funkční provozní jednotku z chovných boxů, předvést manipulaci s nimi, včetně zajištění proti úniku zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit teplotu a vlhkost na pracovišti a chovných nádobách a ubikacích, navrhnout denní světelný a tepelný režim; ozřejmit, jakým způsobem bude zajištěno větrání (nebezpečí hromadění čpavku a oxidu uhličitého) Praktické předvedení a ústní ověření
c Osadit chovné nádoby včetně substrátu, založit krmivo a instalovat napáječky, předvést čištění chovného boxu a popsat způsoby zabránění úniku zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést provozní deník pracoviště – zapsat teplotu, vlhkost, zdravotní stav chovaných zvířat, provozní a mimořádné události, případně počty uhynulých kusů zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní obsluha přístrojů a technického zázemí chovů savců pro pokusné účely, dodržování bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat technická zařízení zaručující potřebné mikroklima – klimatizaci, zvlhčovače, ventilaci, topná tělesa, infralampy, UV lampy, ionizační zařízení, rozvody vody a ovládat časové spínače Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví včetně použití ochranných pracovních pomůcek, respektovat základní povinnosti při údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozmnožování a odchov mláďat savců pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podrobně reprodukční biologii chovaných druhů, rozpoznat příznaky říje podle chování, případně fyziologických příznaků Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat způsoby připouštění Písemné ověření
c Uvést délky březosti jednotlivých druhů a charakterizovat postnatální vývoj mláďat, určit, v jakém stáří a k jakým účelům je lze expedovat Písemné a ústní ověření
d Popsat zásadní odlišnosti v chovu jednotlivých druhů, uvést kdy a jak je možné chovat samce a samice společně a kdy je nutný oddělený chov, popsat zásady chovu druhů citlivých na stres a nákazy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odborná manipulace se savci pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob šetrného odchytu a fixace zvířete minimalizující možnost jeho poranění Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést způsoby přípravy bezpečného transportu zvířete, včetně rozměru a vybavení boxu, uložení zvířete do transportního boxu, zabezpečení jeho základních potřeb s ohledem na délku a podmínky převozu, poučit odběratele o podmínkách převozu a následném ubytování zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsoby šetrného usmrcování zvířat před zkrmením, vyjmenovat základní ustanovení zákona proti týrání zvířat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence nákaz v chovech savců pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní postupy prevence nákaz v chovech (dodržování čistoty, veterinární vyšetření nově příchozích jedinců do chovu, opatření minimalizující možnost kontaminace chovu volně žijícími hlodavci, invaze ekto- a endoparazitů) Písemné ověření
b Charakterizovat nejčastější choroby a jejich původ, popsat možnosti a způsob očkování (týká se zejména králíků – myxomatóza, pasterelóza, kokcidióza, infekční rýma a tzv. králičí mor) Písemné ověření
c Uvést opatření, která je nutné provést v případě výskytu nákazy, způsoby asanace chovu, spolupráce s veterinární službou (zásady karantény, turnusové chovy), způsob oznamování mimořádných událostí epidemiologického charakteru Ústní ověření
d Popsat a předvést postup při likvidaci biologického odpadu (kadaverů zvířat, znečištěné podestýlky, zbytků potravy a vody z napáječek) ve smyslu platných hygienických a veterinárních předpisů, popsat ochranu zdraví pracovníků dle BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení savců pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a popsat krmiva pro jednotlivé druhy, uvést nejčastěji používané doplňky (vitamíny, minerální látky, probiotické přípravky), vysvětlit skladbu krmiv s ohledem na reprodukční cyklus a odchov mláďat Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat a popsat základní závady krmiv (plísně, hniloba, napadení škůdci, znečištění trusem volně žijících zvířat) a uvést, jaké důsledky může mít jejich použití pro zdraví chovaných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout krmení pro hlodavce s ohledem na nutnost pravidelného obrušování řezáků, uvést příklady nevhodných krmiv, jedovaté rostliny a dřeviny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika savců používaných pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy savců běžně užívané pro krmné a pokusné účely (laboratorní potkani, myši, křečci, morčata, králíci), a to po stránce biologické a anatomické, s důrazem na specifické postupy týkající se druhů se zvýšenou vnímavostí k nákazám (králíci, morčata) Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivá vývojová stádia jednotlivých druhů savců (laboratorní potkani, myši, křečci, morčata, králíci) používaných pro krmné a pokusné účely Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat způsoby rozmnožování jednotlivých druhů savců (laboratorní potkani, myši, křečci, morčata, králíci) používaných pro krmné a pokusné účely Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení welfare v chovech savců pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možnosti aplikace principů welfare (životní pohody zvířat) v podmínkách komerčních chovů Ústní ověření
b Stanovit maximální počet jedinců daného druhu vzhledem k dimenzím chovného zařízení a vzájemné toleranci jedinců, využít doporučení ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést praktické způsoby spojování nepříbuzných skupin a přidávání nových jedinců do chovu s cílem zabránit projevům agrese ve skupině a ztrátám Ústní ověření
d Uvést příčiny a negativní následky dlouhodobého stresu, uvést opatření směřující k prevenci Ústní ověření
e Vysvětlit, jakým způsobem je možné v chovech řešit důsledky šokových situací (přehřátí nebo prochlazení v důsledku výpadku termoregulačních zařízení, koncentrace metabolických zplodin, hluk, leknutí, vniknutí a útok predátora apod.) Ústní ověření
f Navrhnout konstrukce chovných zařízení tak, aby v případě neočekávaných situací a případné panice či déletrvající nesnášenlivosti v chovné skupině nedocházelo ke zbytečným poraněním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením

(odkaz na povolání v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/producent-savcu-pro-krmne#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč používá své vlastní prostředky BOZP (rukavice, pracovní oděv a obuv apod.).

 

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti stejně jako hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných prací. Přitom je nutné posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na zručnost a etiku manipulace se zvířaty podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu vyskladnění a následnému transportu ve smyslu omezení stresu a nebezpečí poranění zvířat. Uchazeč by měl popsat způsoby šetrného usmrcování krmných zvířat. Předpokládá se rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky, zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

 

V kompetenci Rozmnožování a odchov mláďat savců pro krmné a pokusné účely v kritériu a) uchazeč popisuje reprodukční biologii u laboratorních potkanů, myší, křečků, morčat a králíků, prakticky rozpozná říji u jednoho z vyjmenovaných druhů. Kritéria b), c) a d) ověřují znalosti u všech druhů savců řešených v kritériu a).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace