Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při výrobě a opravách nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při výrobě a opravách řezných nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy řezných nástrojů a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické předvedení
b Číst technologické postupy výroby řezných nástrojů a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení
c Vyhledat informace k vybraným součástem nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění z norem a strojnických tabulek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit samostatně pořadí technologických operací při výrobě, sestavení, opravě a renovaci řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
b Zvolit samostatně postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, sestavení, opravě a renovaci řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, sestavení, opravě a renovaci řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
d Zvolit technologické podmínky určené operace při výrobě řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob zkoušky řezného nástroje a jejích podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zkoušku řezného nástroje Praktické převedení
c Vyhodnotit výsledky zkoušky řezného nástroje Praktické převedení
d Navrhnout případnou úpravu řezného nástroje podle výsledků provedené zkoušky Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit vybrané délkové rozměry řezného nástroje či jeho součástí pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické převedení
b Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch řezného nástroje či jeho součástí měřidly a měřicími přístroji Praktické převedení
c Změřit a zkontrolovat jakost povrchu řezného nástroje a jeho součástí komparačními měřidly Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím měřicích a kontrolních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřicí metodu a měřicí přístroje pro měření délek, měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch řezného nástroje a jeho součástí Ústní ověření
b Změřit a zkontrolovat délkové rozměry, geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch řezného nástroje a jeho součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické převedení
c Změřit a zkontrolovat jakost povrchu řezného nástroje a jeho součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést potřebné pomocné výpočty délkových rozměrů, úhlů, kuželovitosti, zaoblení z údajů, uvedených na výkresech řezných nástrojů a jejich součástí Praktické předvedení
b Provést výpočet rozměru základních měrek pro nastavení sinusového pravítka ke kontrole zadané kuželovitosti a úkosu Praktické předvedení
c Vypočítat pro zadaný délkový rozměr a uložení dané značkou ISO mezní rozměry a stanovit druh uložení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat řezný nástroj a jeho části, zjistit jejich opotřebení či závady a určit jejich možnou příčinu Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozhodnout o způsobu opravy a renovace poškozeného a opotřebeného řezného nástroje a jeho částí Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně obrobit a zpracovat kovové materiály a plasty řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním,
broušením a ohýbáním
Praktické převedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orýsovat dvojrozměrnou součást s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
b Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické převedení
c Orýsovat součást s použitím rýsovačského polohovacího přístroje, hrotového přístroje, univerzálního dělicího přístroje Praktické převedení
d Zkontrolovat orýsovanou součást Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně nabrousit a naleštit funkční části řezných nástrojů a jejich částí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
b Ručně nabrousit a naleštit funkční části řezných nástrojů a jejich částí s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
c Strojně nabrousit a naleštit na lapovacím stroji rovinné plochy řezných nástrojů s dosažením předepsaného rozměru a jakosti povrchu Praktické předvedení
d Strojně nabrousit a naleštit na lapovacím stroji vnější válcové a kuželové plochy řezných nástrojů s použitím jednoduchých lapovacích nástrojů a s dosažením předepsaného geometrického tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slícovat části řezných nástrojů Praktické předvedení
b Ustavit části řezných nástrojů do předepsané polohy Praktické předvedení
c Zajistit polohu částí řezných nástrojů svrtáním, sešroubováním a skolíkováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a smísit vícesložkové hmoty v předepsaném poměru a množství Praktické předvedení
b Připravit části řezných nástrojů k aplikaci tmelů, licích pryskyřic, lepidel zdrsněním povrchu, odmaštěním, fixací polohy Praktické předvedení
c Aplikovat při výrobě a opravách řezných nástrojů a jejich částí tmely, licí pryskyřice, lepidla nanášením a odléváním Praktické předvedení
d Vystavit řezné nástroje s aplikovanými tmely, licími pryskyřicemi a lepidly působení předepsané teploty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat řezné nástroje a jejich části Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení a poškození, rozhodnout o způsobu renovace a opravy řezných nástrojů a jejich částí Praktické převedení
c Vyměnit, opravit a renovovat opotřebené a poškozené řezné nástroje a jejich části Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit řezné nástroje a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit obráběcí stroje používané při výrobě a opravách řezných nástrojů a provést jejich běžnou údržbu (vyčistit, promazat, doplnit či vyměnit chladicí kapalinu, opravit drobné závady) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uložit, udržovat, naostřit a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě a opravách řezných nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha soustruhů, vrtaček, vyvrtávaček a brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout bez poškození obrobek Praktické předvedení
b Upnout nástroje používané při technologických operacích Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky při technologických operacích Praktické předvedení
d Obrobit technologickými operacemi řezné nástroje a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha frézek, hoblovek a obrážeček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout bez poškození obrobek Praktické předvedení
b Upnout nástroje používané při technologických operacích Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky při technologických operacích, seřídit stroj Praktické předvedení
d Obrobit technologickými operacemi nářadí, přípravky, měřidla a pomůcky a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ostření nástrojů na nástrojových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit otupení a opotřebení řezného nástroje, rozhodnout o způsobu jeho ostření Ústní ověření
b Zvolit příslušenství, potřebné k upnutí ostřeného řezného nástroje, ustavit je na nástrojovou brusku Praktické převedení
c Upnout ostřený a brusný nástroj na nástrojovou brusku Praktické předvedení
d Naostřit a lapovat ostří nástroje pro strojní obrábění na nástrojové brusce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/nastrojar#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě ostření.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Č. Budějovice

Motor Jikov Group

Ing. Martin Masopust, SKV Masopust