Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Pracovník v kovovýrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví v lisovně a nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka nutné pro práci v lisovně Ústní ověření
b Vysvětlit pojem integrovaný záchranný systém Ústní ověření
c Uvést činnosti při výskytu úrazu na pracovišti Ústní ověření
d Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při obsluze linek a pohybu pracovníků na pracovišti Ústní ověření
e Prokázat znalost základního třídění odpadů, odpadového hospodářství lisovny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v přípravě výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přečíst výkresy výlisků v papírové nebo elektronické formě Ústní ověření nad technickým výkresem
b Přečíst výkresy sestav nástrojů v papírové nebo elektronické formě Ústní ověření nad technickým výkresem
c Přečíst modely ve 3D Praktické předvedení u počítače
d Prokázat základní znalosti práce ve Wordu, Excelu a v ukládání dat na PC Praktické předvedení u počítače
e Prokázat schopnost připojit se do komunikační sítě, přijímat, odesílat a archivovat zprávy Praktické předvedení u počítače
f Přečíst pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výlisků Ústní ověření s vyhledáním v dílenských tabulkách a výběrech norem
g Popsat a vyplnit dokumenty o průběhu výroby v papírové nebo elektronické formě Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozlišování funkcí lisovacích strojů pro sériovou a hromadnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat části a funkci postupového lisu pro výrobu ze svitků Praktické předvedení s ústním ověřením u stroje nebo nad obrázkem
b Popsat části a funkci transferového lisu Praktické předvedení s ústním ověřením u stroje nebo nad obrázkem
c Popsat části a funkci tandemového lisu s automatizovanou obsluhou Praktické předvedení s ústním ověřením u stroje nebo nad obrázkem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozlišování materiálů pro lisování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní orientaci ve značkách ocelí pro lisování Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vizuálně zhodnotit povrchové vady na vstupním plechu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Určit a rozlišit neželezné slitiny (slitiny Al; Cu) pro lisování Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologiích lisování plechů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit technologii vystřihování Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit technologii ohýbání Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit technologii tažení Ústní ověření
d Popsat princip technologie postupového tváření Ústní ověření
e Popsat princip technologie tažení nepevným nástrojem Ústní ověření
f Popsat princip technologie hydromechanického tažení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění kontroly výlisků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu výlisku na povrchové vady Praktické předvedení
b Popsat hlavní vady výlisků a jejich příčiny Ústní ověření
c Provést rozměrovou kontrolu výlisku Praktické předvedení
d Popsat destruktivní zkoušení výlisků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lisování na lisovací lince

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vložit lisovací nástroj do lisu Praktické předvedení
b Provést prvé seřízení nástroje Praktické předvedení
c Zavést materiál Praktické předvedení
d Vylisovat zkušební kusy Praktické předvedení
e Zkontrolovat zkušební kusy Praktické předvedení
f Provést korekci seřízení Praktické předvedení
g Spustit automatický provoz Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a běžná údržba zařízení lisovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat reakci na chybová hlášení z řídicího panelu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat hladiny náplní linky Praktické předvedení
c Provést ošetření a údržbu lisů (tzv. denní) Praktické předvedení
d Zkontrolovat stav střižných nástrojů, jejich opotřebení a potřebu přebroušení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/lisar-serizovac-na-automa-6a8d#zdravotni-zpusobilost).

 

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz kováren ČR

Tawesco

Massag Stamping

VŠB-TUO, FS