Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Lektor dalšího vzdělávání
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 6.1.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní pojmy andragogiky Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat základní pojmy didaktiky dospělých Písemné a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit způsoby užití didaktické techniky a učebních pomůcek Písemné a ústní ověření
d Definovat a vysvětlit formy a metody vzdělávání dospělých včetně metod hodnocení a měření a vysvětlit způsoby jejich použití Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit práci se specifickými skupinami dospělých, zejména skupinou 55+ Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a vysvětlit vzdělávací cíle, které uchazeč zvolil z oblasti své odbornosti, pro svůj modelový vzdělávací program Praktické předvedení
b Přiřadit k vybraným vzdělávacím cílům relevantní kompetence tak, aby jimi byl každý vzdělávací cíl plně pokryt Praktické předvedení
c Rozepsat vybrané kompetence do vzdělávacích témat – učebního plánu, který bude plně zahrnovat přípravu pro všechny zadané kompetence Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozepsat vybranou část učebního plánu do minutového scénáře Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit optimální formu vzdělávání pro zpracovaný minutový scénář v souladu se vzdělávacími cíli a požadovaným kompetencemi Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit k jednotlivým částem scénáře metody vzdělávání v souladu se vzdělávacími cíli a požadovanými kompetencemi Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit k jednotlivým částem scénáře adekvátní didaktické pomůcky, informační zdroje a další případné materiálně-technické zázemí nejvhodněji odpovídající vzdělávacím cílům a požadovaným kompetencím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Formulovat otázky účastníkům vzdělávacího programu s ohledem na vybrané vzdělávací cíle, podle nichž by bylo možné konkretizovat jejich vzdělávací potřeby Praktické předvedení
b Formulovat otázky/úkoly účastníkům vzdělávacího programu, podle nichž by bylo možno zjistit vstupní úroveň osvojení vybraných kompetencí účastníků Praktické předvedení
c Seznámit účastníky vzdělávacího programu s pravidly, s průběhem jejich vzdělávání a s minutovým scénářem tak, aby je pochopili i neodborníci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Srozumitelně a v logické struktuře a návaznosti prezentovat vzdělávací obsah s uplatněním principu názornosti, přiměřenosti (příp. aktivity, trvalosti a soustavnosti) zadanému složení účastníků Praktické předvedení
b Srozumitelně a adekvátně formulovat problém, jehož řešením se splní vybraný vzdělávací cíl nebo osvojí vybraná kompetence Praktické předvedení
c Srozumitelně a adekvátně objasnit problematiku týkající se vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence rozborem příkladu z praxe Praktické předvedení
d Předvést účelné využití vybraných a adekvátních didaktických pomůcek při osvojování vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence Praktické předvedení
e Ovládat běžně užívané prezentační techniky (HW, SW) Praktické předvedení
f Srozumitelně artikulovat, mluvit dostatečně nahlas, používat spisovnou češtinu, nepoužívat fráze a parazitní slova (prostě, vlastně, v podstatě, jakoby apod.), využívat synonyma (neopakovat příliš stejné výrazy), měnit tempo řeči včetně používání pauz, zvládat řízení dechu Praktické předvedení
g Adekvátním a výuku podporujícím způsobem používat prostředky neverbální komunikace – postoj, gesta, mimika, úsměv, oční kontakt, působit suverénně, nedat najevo trému Praktické předvedení
h Předvést použití prostředků vedoucích k motivování účastníků – přesvědčivost projevu, zaujetí pro danou tématiku, doplňování zajímavými a podnětnými příklady, prokládání otázkami vedoucími k vlastnímu objevování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nastavení a průběh modelové situace (zaměřené i na skupinu osob 55+) jednoznačně vedoucí k osvojení vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence Ústní ověření
b Popsat řešení modelové situace interaktivními metodami odpovídajícími zadanému vzdělávacími cíli Ústní ověření
c Popsat, jak a podle čeho by se provádí vyhodnocení modelové situace, aby co nejlépe vystihovalo míru splnění vzdělávacího cíle a zvládnutí rolí účastníků modelové situace Ústní ověření
d Předvést zahájení modelové situace, aby bylo vytvořeno odpovídající prostředí a podmínky pro její realizaci a aby účastníkům byl zřejmý její cíl i průběh Praktické předvedení
e Podněcovat diskusi otázkami, které vyžadují otevřené odpovědi, ocenit přiměřeným způsobem diskusní vstupy účastníků, i když nejsou relevantní, naslouchat jim a neskákat jim do řeči Praktické předvedení
f Adekvátně a účinně reagovat na negativní chování účastníka modelové situace nebo na odklon od modelové situace Praktické předvedení
g Adekvátně a účinně reagovat v případě technických nebo organizačních problémů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat srozumitelně zadání, aby bylo jednoznačné a aby na jeho základě bylo možné realizovat samostatnou nebo skupinovou práci vyžadující stanovené kompetence Praktické předvedení
b Vysvětlit vztah předpokládaných výsledků zadané práce ke stanoveným vzdělávacím cílům nebo kompetencím Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit kritéria hodnocení jednoznačně odpovídající naplnění vybraného vzdělávacího cíle a osvojení nové kompetence Praktické předvedení
b Zvolit evaluační nástroj pro ověření úrovně dosažených kompetencí Praktické předvedení
c Vysvětlit, jakým způsobem a podle čeho bude provedeno pro zadané vzdělávací cíle vyhodnocení naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků dalšího vzdělávání i zadavatele Ústní ověření
d Podat zpětnou vazbu účastníkům dalšího vzdělávání i zadavateli v návaznosti na jejich očekávání a potřeby a na jejich vyhodnocení popsané při ověřování kritéria c) Praktické předvedení
e Vysvětlit, co by mělo obsahovat výstupní hodnocení a návrh na zlepšení účastníků v návaznosti na kritéria hodnocení nastavená v rámci kritéria a) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Metodické pokyny

 

Uchazeč vypracuje před zkouškou podklady pro modelový vzdělávací program, který bude připraven pro vzdělávací aktivitu v délce trvání 4 vyučovací hodiny.

Podklady budou obsahovat následující dokumenty:

- rámec vzdělávacího programu (název programu, cíle vzdělávací, osnova kurzu, očekávané kompetence účastníků programu),

- minutový scénář

- prezentace v libovolném prezentačním programu (v případě využití jiného prezentačního programu než běžně užívané v rámci MS Office či adekvátní open source si účastník připraví i vlastní prezentační techniku)

- stručné učební texty v rozsahu minimálně 2 stran

- zadání samostatné nebo skupinové práce s očekávaným řešením

- zadání zkoušky pro účastníky programu a způsob hodnocení.

Podklady pro modelový vzdělávací program budou obsahovat prvky, které odpovídají kritériím hodnotícího standardu a budou zpracovány v elektronické podobě. Rozsah podkladů bude odpovídat délce vzdělávacího programu a obecným požadavkům kladeným na jednotlivé podklady.

 

Téma modelového vzdělávacího programu určí uchazeči autorizovaná osoba výběrem ze tří návrhů, které zašle uchazeč autorizované osobě minimálně 20 pracovních dnů před termínem zkoušky. Návrhy zaslané uchazečem autorizované osobě musí obsahovat následující informace – název kurzu, cílová skupina (dle možnosti odborného zaměření uchazeče i pro skupinu 55+), osnova kurzu.

Autorizovaná osoba vybere jedno ze zaslaných témat a oznámí jej uchazeči minimálně 17 pracovních dnů před termínem zkoušky. Uchazeč zpracuje požadované podklady pro modelový vzdělávací program a zašle je v elektronické podobě autorizované osobě minimálně 5 pracovních dnů před konáním zkoušky.

Autorizovaná osoba před zkouškou prostuduje podklady k modelovému vzdělávacímu programu uchazeče a připraví otázky k jednotlivým kritériím uvedeným v hodnotícím standardu.

 

Průběh zkoušky

 

Písemné ověření

Písemné ověření probíhá formou písemného testu, tj. výběrem z možností odpovědí, otevřených otázek nebo jejich kombinací. Test vytváří autorizovaná osoba. Pro sestavení a hodnocení testu platí níže uvedená pravidla.

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno sestavit minimálně tři různě sestavené testy. Soubor otázek je vztažen ke kritériím a) až d) kompetence Orientace v základní terminologii, didaktiky, hodnocení... Hloubka a podrobnost otázek je v souladu s rozsahem všech kompetencí uvedených v hodnotícím standardu a jejich kritérii.

B. V každé variantě testu musí být pro každé kritérium (kritéria a) až d) minimálně 6 různých otázek.

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Úspěšné splnění testu je podmínkou pro celkové hodnocení uchazeče stupněm „splnil“.

 

Praktické předvedení a ústní ověření

Ověření kompetencí uchazeče praktickým předvedením bude vycházet z modelového vzdělávacího programu, který dodal uchazeč autorizované osobě a z modelových situací (dle možnosti odborného zaměření uchazeče i pro skupinu 55+), které autorizovaná osoba pro profesní zkoušku připraví.

Autorizovaná osoba bude mít připravenou sadu - minimálně 3 modelové situace. Obsahově budou modelové situace zaměřeny na prověření lektorských kompetencí a sestaveny tak, aby na nich bylo možné ověřit zvládnutí kritérií hodnotícího standardu, u kterých je uveden způsob ověření „Praktické předvedení“. Pro zkoušku každého uchazeče bude použita jedna modelová situace.

Modelové situace použije autorizovaná osoba k ověření všech kritérií, která jsou ověřována formou praktického předvedení.

 

Praktické předvedení a ústní ověření kompetencí uchazeče bude probíhat následujícím způsobem:

 

Kompetence Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu...

Uchazeč na modelové situaci prakticky předvede požadavky kritérií a) až c) dle zadání modelové situace. V rámci ústního ověření uchazeč obhájí obsah podkladů svého modelového vzdělávacího programu na základě otázek, které autorizovaná osoba připravila před zkouškou.

 

Kompetence Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře...

Uchazeč na modelové situaci prakticky předvede požadavky kritérií a) až d) dle zadání modelové situace. V rámci ústního ověření uchazeč obhájí obsah podkladů svého modelového vzdělávacího programu na základě otázek, které autorizovaná osoba připravila před zkouškou.

 

Kompetence Zjišťování úrovně vstupních kompetencí... a kompetence Prezentace vzdělávacího obsahu...

Uchazeč zvládnutí kritérií obou uvedených kompetencí prokáže předvedením reálné ukázky vedení části kurzu, pro který zpracoval modelový vzdělávací program. Ukázka bude v trvání 45 minut. Ukázka musí splňovat požadavky všech kritérií obou kompetencí. Komise následně požádá uchazeče o předvedení těch kompetencí, které v rámci kritérií uchazeč nezařadil do vlastního předvedení.

 

Kompetence Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací..., Zadávání samostatných a skupinových prací... a Hodnocení účinnosti vzdělávání...

Uchazeč na modelové situaci prakticky předvede požadavky kritérií, u nichž je uveden způsob ověření „Praktické předvedení“. Požadavky kritérií, u nichž je uveden způsob ověření „Ústní ověření“, uchazeč prokáže ústní obhajobou naplnění kritérií v podkladech vlastního modelového vzdělávacího programu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AIVD ČR, z.s.

ABS WYDA s.r.o.

Grafia, s.r.o.

Renomia, a.s.