Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský poradce pro ochranu rostlin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posouzení stavu porostu zemědělské plodiny ve všech vývojových fázích a určení škodlivých činitelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit příznaky poškození rostliny škodlivými organismy a abiotickými faktory Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit souvislost biotických a abiotických faktorů se zdravotním stavem porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit stupeň poškození porostu, stanovit prognózu dalšího vývoje škodlivého organizmu v poškozeném porostu Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit škodlivé organismy rostlin na předložených ukázkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů při respektování zásad integrované ochrany rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout soubor preventivních a přímých opatření v ochraně proti živočišným škůdcům v daných podmínkách při respektování zásad integrované ochrany rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout soubor preventivních a přímých opatření k regulaci konkrétních plevelů v daných podmínkách při respektování zásad integrované ochrany rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout soubor preventivních a přímých opatření k ochraně proti virům, bakteriím a houbovým patogenům v daných podmínkách při respektování zásad integrované ochrany rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocení účinnosti provedených ochranných opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě údajů v evidenci přípravků posoudit účinnost provedené aplikace přípravku na ochranu rostlin včetně vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit princip antirezistentní strategie na zadaném příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit správnost provedených opatření na zadaném příkladu preventivních a přímých opatření v ochraně proti škodlivým organizmům Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Navrhování opatření k ochraně včel, zvěře, necílových organizmů a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady aplikace zadaného přípravku z hlediska ochrany včel Ústní ověření
b Uvést povinnosti pěstitele aplikujícího přípravek nebezpečný pro včely, zvěř, vodní organismy a další necílové organismy Ústní ověření
c Navrhnout postup při zjištění úhynu včel, vodních organismů a ostatních necílových organismů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit aplikaci přípravků v oblasti hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posouzení správnosti skladování a používání přípravků na ochranu rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady pro vedení evidence používání přípravků na ochranu rostlin (forma evidence, povinné údaje, délka archivace evidence v podniku) Ústní ověření
b Vysvětlit zásady omezení použití přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k ochranným pásmům vodních zdrojů, povrchovým vodám, necílovým organizmům apod. Ústní ověření
c Určit ze záznamu v evidenci o používání přípravků na ochranu rostlin, zda daný přípravek byl použit v souladu s údaji na etiketě (plodina, dávka, účel aplikace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat nakládání s obaly a zbytky přípravku a řešení havarijní situace ve skladu přípravků na ochranu rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posouzení plnění podmínek Kontroly podmíněnosti v oblasti ochrany rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit na konkrétním pozemku se zemědělskou kulturou omezující podmínky pro aplikaci přípravků s využitím údajů v LPIS Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav plnění zákonných požadavků Kontroly podmíněnosti v oblasti ochrany rostlin na modelové situaci Praktické předvedení
c Stanovit s použitím příslušné příručky snížení podpory při neplnění dvou zadaných kontrolovaných požadavků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace platné legislativy v ochraně rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat legislativní předpisy v oblasti rostlinolékařské péče v ČR a EU Ústní ověření
b Uvést příklady souvisejících legislativních předpisů, které ovlivňují činnost na úseku rostlinolékařské péče Ústní ověření
c Uvést legislativní předpisy, které vymezují použití přípravků na ochranu rostlin s ohledem na necílové organizmy Ústní ověření
d Navrhnout použití zadaného přípravku na ochranu rostlin respektující platnou legislativu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti ochrany rostlin, aplikace nových poznatků do praxe

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat zadané údaje v Registru povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin Praktické předvedení
b Vyhledat zadané údaje na Rostlinolékařském portále Praktické předvedení
c Využít další informační zdroje z oblasti ochrany rostlin k řešení zadaného problému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování projektu v oblasti ochrany rostlin pro dané podmínky, jeho prezentace a obhajoba

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat a obhájit navržený projekt integrované ochrany pro zadané podmínky včetně ekonomického zhodnocení Praktické předvedení a ústní obhajoba
Je třeba splnit toto kritérium.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení osvědčení o odborné způsobilosti III. stupně pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin (dle zákona č. 326/2004 Sb.,o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, § 86).

Vzhledem k tomu, že část zkoušky probíhá v porostu, je třeba zkoušku konat v průběhu vegetačního období.

Kompetence Posouzení stavu porostu zemědělské plodiny ve všech vývojových fázích a určení škodlivých činitelů bude ověřována u kritérií a), b), c) v porostu. U kritéria d) bude uchazečům předloženo 20 vzorků. Pro úspěšné absolvování zkoušky je nezbytné správně určit minimálně 75 % předložených vzorků.

Pro ověřování kompetence Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů při respektování zásad integrované ochrany rostlin je třeba, aby byl k dispozici přístup na internet. Kritéria a), b), c), budou ověřována v porostu zadané plodiny. V porostu určí uchazeč škodlivé činitele a následně ve zkušební místnosti uchazeč stanoví doporučené přípravky na ochranu rostlin.

U kompetence Posouzení plnění podmínek Kontroly podmíněnosti v oblasti ochrany rostlin, v kritériu c) je třeba mít k dispozici příručku Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platnou pro aktuální rok a připraveno konkrétní zadání pro výpočet snížení podpory.

Pro ověření kompetence Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti ochrany rostlin, aplikace nových poznatků do praxe je třeba mít k dispozici přístup na internet.

Kompetence Zpracování projektu v oblasti ochrany rostlin pro dané podmínky, jeho prezentace a obhajoba je ověřována ústní obhajobou a prezentací projektu zadaného autorizovanou osobou v rozsahu 10 až 20 minut. Uchazeč zpracuje projekt před vykonáním zkoušky v elektronické nebo písemné podobě. Pro zpracování projektu musí být dodržena tato struktura: název projektu, základní informace o projektu, cíl projektu, vlastní práce, doporučení pro praxi, závěr. Projekt bude zpracován na téma zadané autorizovanou osobou, na řešení praktického poradenského úkolu např. v oblasti integrované ochrany rostlin vybraných plodin, nechemického způsobu ochrany rostlin, prognózy a signalizace. Míra rozsahu projektu bude alespoň 10 stran formátu A4. Termín odevzdání projektu bude 10 dní před konáním zkoušky formou, kterou určí autorizovaná osoba.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o.