Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský poradce pro ochranu rostlin
Platnost standardu: Od 13.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posouzení stavu porostu zemědělské plodiny ve všech vývojových fázích a určení škodlivých činitelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat příznaky poškození rostliny abiotickými faktory Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit souvislost biotických a abiotických faktorů se zdravotním stavem porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit faktory ovlivňující variabilitu příznaků poškození porostu Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit škodlivé organismy rostlin na předložených ukázkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů při respektování zásad integrované ochrany rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat metody ochrany rostlin, jejich účinnost, souvislosti a možnosti použití Ústní ověření
b Vysvětlit princip integrované ochrany rostlin, uvést faktory limitující její využívání v podmínkách ČR Ústní ověření
c Navrhnout soubor preventivních opatření k regulaci zadaných škodlivých organizmů v daných podmínkách při respektování zásad integrované ochrany rostlin Praktické předvedení a písemné ověření
d Navrhnout přímá opatření k regulaci zadaných škodlivých organizmů v daných podmínkách při respektování zásad integrované ochrany rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocení účinnosti provedených ochranných opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést kritéria pro posouzení účinnosti ochranného opatření Ústní ověření
b Vymezit faktory ovlivňující účinnost a kvalitu provedení ochranných opatření Ústní ověření
c Na základě údajů v evidenci přípravků posoudit účinnost provedené aplikace přípravku na ochranu rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit principy antirezistentní strategie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Navrhování opatření k ochraně včel, zvěře, necílových organizmů a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady aplikace zadaného přípravku z hlediska ochrany včel Ústní ověření
b Uvést povinnosti pěstitele aplikujícího přípravek k chovatelům včel, správcům honitby, obci Ústní ověření
c Uvést povinnosti chovatelů včel, správců honitby, obce po oznámení o provedení aplikace přípravků na ochranu rostlin Ústní ověření
d Vysvětlit aplikaci přípravků v oblasti hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod Ústní ověření
e Vysvětlit postup při újmě vzniklé nesprávnou aplikací přípravku a manipulací s ním Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posouzení správnosti skladování a používání přípravků na ochranu rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady pro vedení evidence používání přípravků na ochranu rostlin (forma evidence, povinné údaje, délka archivace evidence v podniku) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady skladování a manipulace s přípravky na ochranu rostlin Ústní ověření
c Určit ze záznamu v evidenci o používání přípravků na ochranu rostlin, zda daný přípravek byl použit v souladu s údaji na etiketě (plodina, dávka, účel aplikace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat nakládání s obaly a zbytky přípravku a řešení havarijní situace ve skladu přípravků na ochranu rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posouzení plnění podmínek Kontroly podmíněnosti v oblasti ochrany rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zákonné požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin při Kontrole podmíněnosti a vysvětlit jejich vztah k výši poskytovaných dotací Ústní ověření
b Vyjmenovat podmínky pro použití mechanizačního prostředku pro aplikaci přípravku na ochranu rostlin a uvést požadavky na odborně způsobilou osobu pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Ústní ověření
c Určit na konkrétním pozemku se zemědělskou kulturou omezující podmínky pro aplikaci přípravků s využitím údajů v LPIS Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit stav plnění zákonných požadavků Kontroly podmíněnosti v oblasti ochrany rostlin na modelové situaci Praktické předvedení a písemné nebo ústní ověření
e Stanovit snížení podpory při neplnění dvou zadaných kontrolovaných požadavků (s použitím příslušné příručky) Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace platné legislativy v ochraně rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní legislativní předpisy v oblasti rostlinolékařské péče v ČR Ústní ověření
b Uvést příklady souvisejících legislativních předpisů, které ovlivňují činnost na úseku rostlinolékařské péče Ústní ověření
c Uvést legislativní předpisy, které vymezují použití přípravků na ochranu rostlin s ohledem na necílové organizmy Ústní ověření
d Vyjmenovat zásady BOZP na úseku rostlinolékařské péče Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti ochrany rostlin, aplikace nových poznatků do praxe

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat konkrétní údaje v Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin Praktické předvedení
b Vyhledat aktuální informace k zadanému tématu, doložit zdroje informací Praktické předvedení
c Prokázat znalost informačních zdrojů z oblasti ochrany rostlin a využít získané informace k řešení konkrétního problému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování projektu v oblasti ochrany rostlin pro dané podmínky, jeho prezentace a obhajoba

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat projekt integrované ochrany pro zadané podmínky včetně ekonomického zhodnocení Praktické předvedení
b Obhájit navržený projekt Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč prokáže odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Musí mít vysokoškolské nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru se zaměřením na ochranu rostlin a minimálně 3 roky praxe v ochraně rostlin.

Kompetence „Posouzení stavu porostu zemědělské plodiny ve všech vývojových fázích a určení škodlivých činitelů“ bude ověřována v porostu nebo na předložených vzorcích.

Pro ověřování kompetence „Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů při respektování zásad integrované ochrany rostlin“ je třeba, aby byl k dispozici seznam přípravků na ochranu rostlin platný pro aktuální rok.

Pro ověření kritéria „Stanovit snížení podpory při neplnění dvou zadaných kontrolovaných požadavků“ je třeba mít k dispozici příručku Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platnou pro aktuální rok a připraveno konkrétní zadání pro výpočet snížení podpory.

Pro ověření kompetence „Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti ochrany rostlin, aplikace nových poznatků do praxe“ je třeba mít k dispozici seznam přípravků na ochranu rostlin platný pro aktuální rok.

Kompetence „Zpracování projektu v oblasti ochrany rostlin pro dané podmínky, jeho prezentace a obhajoba“ je ověřována obhajobou projektu zadaného autorizovanou osobou v rozsahu 10 až 20 minut. Uchazeč zpracuje projekt před vykonáním zkoušky. Pro zpracování projektu se doporučuje tato struktura: název projektu, základní informace o projektu, cíl projektu, vlastní práce, doporučení pro praxi, závěr.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin a 5 let provozní praxe v oblasti ochrany rostlin, z toho minimálně tři roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace

b) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin a 5 let praxe ve výzkumném ústavu v oblasti ochrany rostlin, z toho minimálně tři roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin a 5 let praxe ve funkci vysokoškolského učitele v oblasti ochrany rostlin, z toho minimálně tři roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d) Vědecká hodnost v oboru zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin a 5 let praxe v oblasti ochrany rostlin ve smyslů bodů a) až c), z toho minimálně tři roky v posledních pěti letech před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– Pozemek s minimálně 3 druhy zemědělských plodin

– Místnost pro písemnou část vybavenou počítačem s připojením na internet

– Zařízení umožňující elektronickou prezentaci projektu

– Přístup do programu „LPIS“

– Požadované příručky a publikace dle pokynů k realizaci zkoušky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká společnost rostlinolékařská

Česká akademie zemědělských věd