Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik projektant
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat klasifikaci norem z oblasti projektování a provozu elektrických zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit účel norem v oblasti elektromagnetické kompatibility (normy základní, kmenové a předmětové) Ústní ověření
c Popsat kritéria předpisů k posuzování bezpečnosti výrobku Ústní ověření
d Charakterizovat schematické značky prvků obvodu na předložených elektrotechnických výkresech a vysvětlit funkci součástek v elektrickém obvodu, číst technická data a veličiny jednotlivých součástek Praktické předvedení a ústní ověření
e Vybrat z katalogu na internetu součástky pro realizaci zadaného obvodu, najít adekvátní náhradu pro zadaný typ součástky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování konstrukce elektronických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit schéma a popsat vlastnosti nesymetrického a symetrického vedení, varianty propojování zařízení, přístup k volbě kabelů a k zapojování konektorů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vazby na přívodních vodičích, vliv parazitních kapacit a indukčností, přechodové odpory, termoelektrické napětí Ústní ověření
c Popsat možnosti stínění elektrického a magnetického pole Ústní ověření
d Navrhnout rozmístění řídicích a sdělovacích prvků na předním panelu přístroje pro optimální obsluhu zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit funkci chladiče, způsobu odvodu tepla ze zařízení a dosažení teplotní stabilizace a navrhnout chladič pro zadané zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout obvod dle příslušné oblasti použitelnosti - zapojení polovodičů do funkčního obvodu, zapojení a naprogramování mikroprocesorů, řešení obvodů s LED technologií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování elektronických obvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účel a principy činnosti základních typů obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů) Ústní ověření
b Nakreslit zesilovač v zapojení SE, SB, SC, popsat jejich vlastnosti a použití. Charakterizovat zpětnou vazbu v zesilovačích Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit nastavení a stabilizaci pracovních bodů elektronických prvků zesilovače a mezistupňové vazby Ústní ověření
d Nakreslit oscilátor RC, zapojení, vlastnosti, aktivní prvky, zpětnovazební obvody, určení kmitočtu, podmínky kmitů, určení amplitudy Praktické předvedení a ústní ověření
e Nakreslit usměrňovač a stabilizátor stejnosměrného napětí a proudu, popsat druhy zapojení, vlastnosti, základní parametry Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vybrané základní elektronické prvky a princip jejich funkce (NPN tranzistor, PNP tranzistor, dioda, IGBT tranzistor, triak, tyristor atd.) Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), c), f) a jedno z kritérií d) nebo e).
4

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvážit možnosti poškození obvodu měřením Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit napětí, proud, výkon, elektromagnetické pole, frekvenci, fázový posun analogovým a číslicovým přístrojem Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit odpor, kapacitu, indukčnost, vzájemné vazby, činitele jakosti, rezonanci, imitanci analogovým a číslicovým přístrojem Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit charakteristiky předložených polovodičových součástek Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvořit záznam z měření, vyhodnotit provedené měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), d) a e) a jedno z kritérií b) nebo c).
4

Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat data z měření (základní elektrické veličiny) Praktické předvedení
b Zaznamenat průběh zkoušek a pokusů Praktické předvedení
c Zpracovat protokol o měření se všemi jeho náležitostmi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Testování elektrických nebo elektronických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Otestovat desky plošných spojů na testovacím zařízení a posoudit na základě testu dodržení technologie povrchové montáže součástek Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout postup měření a změřit voltampérové charakteristiky aktivních či pasivních součástek včetně polovodičových a dalších stanovených materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Otestovat přístrojové kabely a spotřebu testovaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dvě z kritérií, a to a) a c) nebo b) a c).
4

Analyzování vnějších vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat změny fyzikálních vlastností kovů a plastů v závislosti na teplotě, tlaku, vlhkosti Ústní ověření
b Vyjmenovat chyby, ke kterým může dojít při vytváření nerozebíratelných spojů (lepení, pájení) Ústní ověření
c Popsat vliv technologie výroby, tepelného a mechanického zpracování na elektrické a magnetické vlastnosti kovů; vybrat z katalogu na internetu vhodný materiál z hlediska předpokládaného užití Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit výsledky měření mechanických vlastností vybraných materiálů (tvrdost, pevnost, houževnatost, únava, tečení materiálu) z hlediska předpokládaného užití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska spotřeby energií v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na spotřebu elektrického zařízení v pracovních a pohotovostních režimech Ústní ověření
b Popsat požadavky harmonizovaných norem na spotřebu energií vybraného elektrického zařízení, zvyšování efektivity a způsoby jejich kontroly Ústní ověření
c Porovnat výsledky z měření spotřeby vybraného zařízení s požadavky relevantního předpisu a posoudit možnost snížení spotřeby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska použitých materiálů v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
b Vysvětlit důvody omezování olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletheru (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
c Posoudit z dokumentace k navrhovanému zařízení možnost náhrady nebezpečných látek látkami méně nebezpečnými Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout ekologický způsob likvidace zařízení z předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování dokumentace k realizaci laboratorního vzorku, funkčního vzorku a prototypu podle předložených podkladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadaných kritérií zpracovat strukturu dokumentace k realizaci laboratorního vzoru zařízení a podrobně zpracovat vybranou část dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Podle zadaných kritérií zpracovat strukturu dokumentace k realizaci funkčního vzoru zařízení a podrobně zpracovat vybranou část dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle zadaných kritérií zpracovat strukturu dokumentace k realizaci prototypu zařízení a podrobně zpracovat vybranou část dokumentace Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit jedno z kritérií.
4

Dodržování bezpečnosti práce na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení bez napětí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení pod napětím Praktické předvedení a ústní ověření
c Demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-5c06#zdravotni-zpusobilost).

 

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP v celém průběhu zkoušky.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a
to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

B-support, s. r. o.

ABB, s. r. o.

ZPA Smart Energy

SPŠ Letohrad