Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Kloboučník
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálů pro zhotovování pokrývek hlavy stříháním, řezáním a vysekáváním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu materiálu nebo rozpracovaného výrobku (polotovaru pokrývky hlavy) při převzetí i po ukončení operace Praktické předvedení a ústní ověření
b Oddělit materiál stříháním nebo řezáním nebo vysekáváním, přitom dodržet stanovené parametry výrobku (technický popis, velikost, střihové specifikace) a dodržet technologický postup (obvyklý, nebo uvedený v pracovní návodce) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést běžnou údržbu použitých strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lisování a žehlení polotovarů pokrývek hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit se s výrobní průvodkou, připravit technologické pomůcky, vyhledat příslušné formy a připravit stroje, tj. zkontrolovat nastavení strojů pro lisování a žehlení Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést obsluhu strojů požadovaným způsobem, tj. uvést stroje do chodu, dodržet návod stanovený pro obsluhu příslušného stroje - vylisovat a vyžehlit 12 kusů polotovarů pokrývek hlavy; průběžně kontrolovat pracovní činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést běžnou údržbu použitých strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy BOZP, používat předepsané OOPP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vysekávání a ořezávání polotovarů pokrývek hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit se s výrobní průvodkou, připravit technologické pomůcky, připravit a seřídit stroje, zkontrolovat nastavení strojů pro vysekávání a ořezávaní polotovarů pokrývek hlavy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést obsluhu strojů požadovaným způsobem, tj. uvést stroje do chodu, dodržet návod stanovený pro obsluhu příslušného stroje - vysekat a ořezat 12 kusů polotovarů pokrývek hlavy; průběžně kontrolovat pracovní činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést běžnou údržbu použitých strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy BOZP, používat předepsané OOPP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové úpravy polotovarů a klobouků a následné dotvarovávání a zdobení pokrývek hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit technologické pomůcky, připravit a seřídit stroje, zkontrolovat nastavení strojů, popřípadě seznámit se s výrobní průvodkou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést povrchové úpravy kloboučnických polotovarů a klobouků, tj. dřít, nebo brousit, nebo škrábat, nebo stříhat, nebo leštit, nebo obtáčet, nebo kartáčovat, nebo ořezávat, nebo lisovat polotovary pokrývek hlavy, popřípadě provést dotvarování klobouků a zdobení Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet technologický postup (obvyklý, nebo dle pracovní návodky) podle dané povrchové úpravy polotovaru (hladký nebo zámiš nebo velur nebo speciální velur) Praktické předvedení
d Provést běžnou údržbu použitých strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy BOZP, používat předepsané OOPP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční tvarování pokrývek hlavy včetně dohotovení okrajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navlhčit, napařit a ručně vytvarovat 12 kusů pokrývek hlavy srstěných, nebo 12 kusů pokrývek hlavy vlněných, nebo 1 kus pokrývky hlavy šité na příslušné formě s použitím sušicí pece v souladu s výrobní průvodkou Praktické předvedení a ústní ověření
b Dohotovit okraj pokrývky hlavy v souladu s výrobní průvodkou, případně podle referenčního vzorku, tj. provést žehlení, ořezávání, zbroušení a šití Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést běžnou údržbu použitých strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy BOZP, používat předepsané OOPP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční tvarování módních čepic nebo brigadýrek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvarovat jednu módní čepici, nebo jednu brigadýrku s přihlédnutím k použitým materiálům Praktické předvedení
b Dozdobit tvůrčím způsobem vytvarovanou jednu módní čepici, nebo jednu brigadýrku Praktické předvedení
c Dodržovat předpisy BOZP, používat předepsané OOPP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové šití pokrývek hlavy včetně finálního dozdobení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sešít nastříhané díly jedné šité pokrývky hlavy Praktické předvedení
b Připravit a připevnit vnitřní i vnější komponenty finálního dozdobení jedné plstěné, nebo jedné vlněné, nebo jedné šité pokrývky hlavy Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit finálně jednu pokrývku hlavy, tj. provést žehlení, osvěžení a konečkování pokrývky hlavy; zkontrolovat provedené pracovní činnosti Praktické předvedení
d Provést běžnou údržbu použitých strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kloboucnik#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeči bude zadán komplexní úkol: Zhotovit 12 kusů klobouků z kloboučnických polotovarů průmyslovým způsobem do podoby finálního výrobku, dále ručně vytvarovat jednu módní čepici, nebo jednu brigadýrku, a zhotovit jednu šitou pokrývku hlavy včetně finálního dozdobení. Klobouky mohou být plstěné s podšívkou i bez podšívky, zhotovené ze srstěného, nebo vlněného polotovaru.

Zkouška bude probíhat v reálném provozu. Uchazeč bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborným kompetencím a bude odpovídat na otázky zkoušejícího, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude také sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Po celou dobu hodnocení bude zkoušející sledovat používané pracovní postupy uchazečem, dodržování předpisů bezpečnosti práce, samostatnost zkoušeného při volbě postupů a vykonávání jednotlivých činností. Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, který bude v souladu s pracovní návodkou, tak na výsledek pracovní činnosti, tzn. na kvalitu zhotoveného výrobku podle průvodky s informacemi o výrobku, s důrazem na vzhled a funkčnost výrobku.

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se zkouška realizuje.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Tonak a. s., Nový Jičín