Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Pozlacovač rámař
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 13.9.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 13.7.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a úprava podkladů ploch pro zlacení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy, použití materiálů a nářadí k přípravě podkladů pro polimentové a olejové zlacení Ústní ověření
b Provést úpravu podkladu pro polimentové a olejové zlacení Praktické předvedení a ústní ověření
c Výrobit a doplnit ornamenty z presovací masy na rámu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zlacení rámů ze dřeva na lesk a na mat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit poliment a nanést na křídový podklad Praktické předvedení a ústní ověření
b Položit zlatou nebo stříbrnou fólii Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyleštit rám nebo lištu achátem a provést pokostování v závislosti na profilu zlaceného rámu nebo lišty Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést matové zlacení konkrétního rámu nebo lišty technikou zlacení na poliment včetně přípravy podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové úpravy zlacených rámů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup bronzování na lesk a na mat Ústní ověření
b Vysvětlit postup povrchové úpravy lazurováním a pokostováním Ústní ověření
c Nanést izolační nátěry a fixáže na rám nebo lištu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zlacení rámů náhražkami drahých kovů, pokládání kovových fólií, zlacení práškovými kovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zlacení rámu nebo lišty metálem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zlacení rámu nebo lišty hliníkovou fólií Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zlacení rámu nebo lišty práškovými barevnými bronzy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Patinování zlacených rámů a použití technik imitovaných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při patinování Ústní ověření
b Provést patinování zlaceného rámu nebo lišty Praktické předvedení
c Vysvětlit technologický postup a určit potřebné materiály při vytváření barevných technik, např. imitace zlacení na lesk tzv. waschgold, imitace dřeva Ústní ověření
d Předvést jednu z malovaných technik: fládrování, mramorování, krakelování, stínování nebo waschgold Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na rámařství-pozlacovačství nebo na uměleckořemeslné pozlacování a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rámařství-pozlacovačství, nebo ve funkci učitele odborného výcviku v uvedené oblasti, z toho minimálně pět let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na uměleckořemeslné pozlacování a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rámařství-pozlacovačství, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v uvedené oblasti, z toho minimálně pět let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pozlacovačská dílna splňující teplotní, vlhkostní a světelné podmínky včetně zabezpečení odsávání chemických a prachových zplodin.

Vybavení dílny:

Velký pracovní stůl s dostatečným okolním prostorem, židle

Základní pozlacovačské nářadí a pomůcky

Pozlacovačské materiály: plátkové zlato, stříbro, hliník a metál, jemně mleté bronzy různých odstínů, šelaky různých barev, boloňské, horské a plavené křídy, kožní a kostní klih, polimenty různých barev, barvy olejové a temperové, ředidla, mixtion.

Osobní ochranné pracovní pomůcky a prostředky: jednorázové ochranné roušky, respirátory, ochranné rukavice a brýle

 

Autorizovaná osoba připraví nejméně 5 zkušebních vzorků rámů a lišt o délce nejméně 30 cm různé šířky a s různými reliéfními dekory.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 24 až 40 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sylvie Kroupová - OSVČ, Restaurátorský ateliér Sylvie Kroupová, Kamenné Žehrovice

Eva Plánská - OSVČ, restaurátorka pozlacovačka

Štěpán Skalický - OSVČ, restaurátor pozlacovač a učitel praktického vyučování v oboru umělecké pozlacování na SOŠ uměleckořemeslné, Praha 9

Danuše Machátová - OSVČ, členka SRŘaUŘ, Rudolfinea, o. s.