Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit na předložené dokumentaci a zadaném dechovém nástroji podstatu konstrukce jako významného činitele zvukové kvality hudebních nástrojů a jako významné součásti designu výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické nákresy, výkresy a schémata, pracovat s normami a technickou dokumentací pro výrobu dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba materiálů pro výrobu dechových žesťových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat používané materiály pro výrobu dechových žesťových hudebních nástrojů Písemné ověření
b Vybrat vhodný materiál pro výrobu zadaného žesťového dechového hudebního nástroje z akustického a estetického hlediska Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Strojní obrábění kovových materiálů při výrobě hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro obrábění a spojování dílců kovových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a vysvětlit pracovní postupy při strojním opracování kovových materiálů a předvést řezání, hlazení, broušení, ruční soustružení, ohýbání, leštění Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat bezpečnost práce při práci na strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování a tvarování součástí žesťových dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby zadaného žesťového hudebního nástroje Písemné ověření
b Upravit polotovary zadaného žesťového hudebního nástroje na požadovaný tvar Praktické předvedení a ústní ověření
c Sesadit polotovary zadaného žesťového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Spájet díly žesťového hudebního nástroje cínovou pájkou Praktické předvedení a ústní ověření
e Vsadit strojivo do připraveného polotovaru zadaného žesťového hudebního nástroje a spojit pájkou Praktické předvedení a ústní ověření
f Očistit přebytečnou pájku na spájených spojích Praktické předvedení a ústní ověření
g Dodržovat zásady BOZP při zhotovování a tvarování žesťových dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování součástí žesťových dechových hudebních nástrojů a jejich montáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zbrousit a vyleštit měniče (cylindrové nebo perinetové) Praktické předvedení a ústní ověření
b Sesadit jednotlivé připravené měniče (cylindrové nebo perinetové) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést konečnou montáž částí žesťového dechového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Povrchové a dekorativní úpravy žesťových dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používané povrchové úpravy žesťových dechových hudebních nástrojů Písemné ověření
b Popsat používané dekorativní úpravy (rytiny) žesťových dechových hudebních nástrojů Písemné ověření
c Popsat technologii povrchové úpravy a provést povrchovou úpravu zadaného dílu žesťového dechového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výstupní kontrola dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby výstupní kontroly a kvality nástroje Písemné ověření
b Ověřit funkčnost předloženého hudebního nástroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Opravy žesťových dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést demontáž žesťového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést vyrovnání jednotlivých dílů žesťového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit a promazat strojivo, sesadit mechaniku žesťového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-a-oprava#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba na začátku zkoušky určí jeden z dechových žesťových hudebních nástrojů ze skupiny: trubka, pozoun, tuba. Na tomto zadaném hudebním nástroji budou ověřována vybraná kritéria hodnocení (specifikováno v textu příslušných kritérií).

Uchazeč v průběhu zkoušky upraví polotovary zadaného žesťového hudebního nástroje, provede montáž a seřízení strojiva a sesazení mechaniky žesťového dechového hudebního nástroje podle zadání autorizované osoby.

Při zadávání úkolů je nutné zaměřit se zejména na precizní ověřování všech odborných kompetencí v rámci:

- čtení technických nákresů, výkresů a schémat, práce s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací

- ruční opracování materiálů (obecné postupy)

- obsluha strojů, pracovní postupy při strojním opracování materiálů

 

Při ověřování a hodnocení jednotlivých kompetencí je třeba klást důraz na volbu vhodné technologie a materiálu s přihlédnutím ke kvalitě zpracování materiálů a dodržování předpisů BOZP a PO. Předmětem hodnocení je i estetická stránka zpracování a manuální zručnost uchazeče.

 

Pro způsob ověření kritérií hodnocení formou „Písemné ověření" připraví autorizovaná osoba písemná zadání (otevřené otázky), která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení, na které uchazeč vypracuje odpovědi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RZ Woodwind Manufacturing, s. r. o. Kraslice

Výroba a opravy dechových nástrojů Kraslice

ISŠ Cheb, p. o. - Houslařská škola