Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník obchodního úseku
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Evidence portfolia zákazníků, obchodních partnerů a konkurence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní členění odběratelů, definovat portfolio zákazníků Ústní ověření
b Kategorizovat obchodní partnery dle zvolených měřicích kritérií firmy Praktické předvedení
c Předvést vedení databáze odběratelů s využitím softwarového vybavení Praktické předvedení
d Popsat a vyhledat náležitosti dokumentace vztahující se k databázi odběratelů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhledat na internetu a v elektronické databázi na počítači konkurenční firmy v oboru dle zaměření firmy Praktické předvedení
f Vyhledat na internetu konkurenční nabídky včetně služeb a srovnat je s nabídkou vlastní firmy Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout a popsat postup sledování konkurenčních firem na trhu z elektronických a listinných podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout a popsat postupy ochrany portfolia odběratelů v elektronické a listinné formě před zcizením databází odběratelů konkurenční firmou nabouráním databází hackerským způsobem nebo vynesením databáze vlastními zaměstnanci mimo vlastní firmu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v sortimentu prodávaného obchodním partnerům, včetně vlastností, funkcí, způsobu obsluhy a způsobu použití nabízeného zboží nebo výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob orientace v katalogu výrobků - papírová/elektronická forma Ústní ověření
b Vysvětlit, vyhledat a popsat základní identifikační údaje vybraného výrobku podle předloženého katalogu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní certifikační normu jakosti vybraného výrobku a požadavky na přepravu a skladování Ústní ověření
d Definovat nabízený výrobek na základě marketingového mixu 4P (Produkt, Price, Place, Promotion) Praktické předvedení
e Sestavit nabídku podle druhů a sortimentu na základě požadavku zákazníka Praktické předvedení
f Vytvořit nabídku na základě elektronické, papírové, telefonické nebo ústní objednávky odběratele Praktické předvedení
g Stanovit kritéria při uzavírání objednávek na základě požadavků odběratelů a jejich znalostí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení požadovaných evidencí v rámci obchodního styku s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Evidovat a analyzovat aktuální stav objednávek jednotlivých odběratelů z hlediska času a objemu Praktické předvedení
b Vyhodnotit efektivitu závozu jednotlivým odběratelům, efektivitu vytíženosti vozového parku, popř. využití zásilkových služeb Praktické předvedení
c Evidovat počet a oprávněnost reklamací jednotlivých odběratelů, ve vztahu k výrobním úsekům firmy Praktické předvedení
d Evidovat kvalitu dodávek a dodržování jakostních norem prodávaných výrobků a služeb Praktické předvedení
e Sledovat platební kázeň jednotlivých odběratelů Praktické předvedení
f Navrhovat postupy vymáhání pohledávek u odběratelů, včetně omezení realizace dalších dodávek Praktické předvedení
g Uvést základní náležitosti obchodní smlouvy Ústní ověření
h Uvést základní náležitosti objednávky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posouzení a schválení pravidelných podkladů o spokojenosti zákazníků s činnostmi zákaznického servisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést typy dotazníkového šetření u odběratelů Ústní ověření
b Stanovit postup při zpracování informací získaných z dotazníkového šetření a prezentovat relevantní výstupy Praktické předvedení
c Navrhnout dotazník k získání informací o spokojenosti zákazníka s nabízenými výrobky nebo službami Praktické předvedení
d Popsat a vyhodnotit efektivitu dalších prostředků k získání zpětné vazby (informací spokojenosti) od stávajících zákazníků Ústní ověření
e Uvést možnosti soustavného kontaktu se stávajícími zákazníky a jejich přínos pro další obchodování Ústní ověření
f Popsat sledování vývoje poptávky na základě šetření a sledování odběrů Ústní ověření
g Navrhovat na základě vývoje poptávky další postupy - prognózy vývoje trhu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v příslušné obchodní legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v platných právních předpisech upravujících uzavírání objednávek s obchodními partnery Ústní ověření
b Uvést zásady dodržování norem jakosti - např. ISO/TS 16949 Ústní ověření
c Uvést zásady hodnocení kvality dodávek výrobků a dodavatelů - EMS - Systém environmentálního řízení s ohledem na ochranu životního prostředí podle normy ISO 14 001, tzv. Environmental Management System Ústní ověření
d Uvést základní zásady BOZP a PO pro přepravu a skladování výrobků Ústní ověření
e Uvést zásady využití metody kritických bodů při přejímce a přepravě výrobků - HACCP Ústní ověření
f Uvést zásady práce s vnitřními organizačními směrnicemi firmy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Práce s informačními a komunikačními technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v možném informačně - technologickém vybavení na pracovišti Ústní ověření
b Předvést a popsat postup při zahájení práce s informačními a komunikačními technologiemi Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat výrobky v databázi skladu a v nabídkovém katalogu Praktické předvedení
d Vytvořit základní prezentaci výrobku s použitím výpočetní techniky a grafického software Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytnutí konzultací a zákaznického servisu klientům zákaznického střediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nabízené poradenské činnosti související s prodejem výrobků a služeb Ústní ověření
b Popsat podporu prodeje a poprodejní servis vůči odběrateli Ústní ověření
c Evidovat poskytovaný zákaznický servis podle jednotlivých odběratelů Praktické předvedení
d Zkontrolovat dodržování smluvních podmínek dodávek výrobků a služeb Praktické předvedení
e Předvést nabídku zakázníkovi při osobním jednání Praktické předvedení
f Předvést nabídku zákazníkovi s využitím elektronických prostředků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace s odběrateli při uzavírání objednávek a obchodních smluv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní pravidla komunikace při nabídce a prodeji výrobků Ústní ověření
b Uvést druhy komunikačních kanálů vůči stálým i potencionálním odběratelům Ústní ověření
c Komunikovat s odběrateli v cizím jazyce na základní úrovni Praktické předvedení
d Kultivovaně komunikovat ústně s odběratelem v českém jazyce Praktické předvedení
e Popsat nabízené poradenské činnosti spolu s poprodejní podporou vůči odběrateli Ústní ověření
f Předvést ukázku asertivního chování a vhodného vystupování vůči stávajícímu i potencionálnímu odběrateli (oslovení, prezentace výrobku - služby, individuální přístup podle zadaných kriterií) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-obchodniho-usek#zdravotni-zpusobilost).

Zdravotní způsobilost je nutno doložit platným zdravotním průkazem.

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu, nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby.

 

Uchazeč s 2týdenním předstihem před zkouškou sdělí cizí jazyk, ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost. Prokázat schopnost ústně a písemně komunikovat v cizím jazyce na základní úrovni bude prakticky ověřena ústně a písemně autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby.

 

Kompetence „Evidence portfolia zákazníků, obchodních partnerů a konkurence“

Kritérium b) uchazeč obdrží před zahájením zkoušky katalogy a seznam kritérií pro kategorizaci odběratelů a u zkoušky předvede rozdělení zákazníků, obchodních partnerů a konkurence podle kritérií dodavatelské firmy (například podle objemu prodejů, pravidelnosti, platební morálky, reálného výhledu do budoucnosti).

Kritérium c) uchazeč obdrží před zahájením zkoušky seznam tří odběratelů a u zkoušky předvede jejich zavedení do databáze odběratelů. V jednom případě předvede

i vymazání odběratele z evidence.

 

Kompetence „Orientace v sortimentu prodávaného obchodním partnerům, včetně vlastností, funkcí, způsobu obsluhy a způsobu použití nabízeného zboží nebo výrobku"

Kritérium e) uchazeč před zahájením zkoušky obdrží jeden kus výrobku, který bude definovat dle marketingového mixu 4P z pohledu firmy. Marketingový mix bude zpracován ve čtyřech bodech v rozsahu produkt, cena, distribuce, propagace.

Kritérium g) uchazeč před zahájením zkoušky obdrží listinnou databázi portfolia odběratelů nebo přístup k elektronické databázi portfolia odběratelů s přístupem k jednotlivým položkám objednávaného sortimentu zboží, ceně a obrátce zásob u zadaného sortimentu zboží. Uchazeč stanoví kritéria při uzavírání objednávek.

 

Kompetence – „Práce s informačními a komunikačními technologiemi“,

Kritérium b) Uchazeč si při zahájení zkoušky zapne počítač ze stavu off-line, doplní kancelářský papír a předvede výměnu toneru v tiskárně.

Kritérium c) autorizovaná osoba zadá uchazeči vyhledat příslušný obchodní software skladového hospodářství a v něm nebo v nabídkovém katalogu vyhledat minimálně tři položky zboží.

Kritérium d) uchazeč vytvoří jednoduchou prezentaci nabídky výrobků

 

Kompetence – „Komunikace s odběrateli při uzavírání objednávek a obchodních smluv“

Kritérium c) Při písemném ověření uchazeč zpracuje krátkou nabídku zboží včetně nabídkového katalogu konkrétních výrobků minimálně tří druhů zboží se specifikací dodacích podmínek. Písemně ověření by mělo trvat maximálně 10 minut. Při ústním ověření předvede uchazeč oslovení odběratele s nabídkou zaslání nabídkového katalogu konkrétních výrobků a přímou nabídkou minimálně tří druhů zboží se specifikací dodacích podmínek. Ústní komunikace do 10 minut.

Kritérium d) uchazeč osloví odběratele s nabídkou zaslání nabídkového katalogu konkrétních výrobků a přímou nabídkou minimálně tří druhů zboží se specifikací dodacích podmínek. Ústní komunikace do 10 minut.

 

.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Coop Jednota

Coop Škola hotelnictví a gastronomie

Polák Jaroslav - OSVČ - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ČSOB

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR