Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník obchodního úseku
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Evidence portfolia zákazníků, obchodních partnerů a konkurence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní členění odběratelů, definovat portfolio zákazníků Ústní ověření
b Kategorizovat obchodní partnery dle zvolených měřicích kritérií firmy Praktické předvedení
c Předvést vedení databáze odběratelů s využitím softwarového vybavení Praktické předvedení
d Popsat a vyhledat náležitosti dokumentace vztahující se k databázi odběratelů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhledat na internetu a v elektronické databázi na počítači konkurenční firmy v oboru dle zaměření firmy Praktické předvedení
f Vyhledat na internetu konkurenční nabídky včetně služeb a srovnat je s nabídkou vlastní firmy Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout a popsat postup sledování konkurenčních firem na trhu z elektronických a listinných podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout a popsat postupy ochrany portfolia odběratelů v elektronické a listinné formě před zcizením databází odběratelů konkurenční firmou nabouráním databází hackerským způsobem nebo vynesením databáze vlastními zaměstnanci mimo vlastní firmu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v sortimentu prodávaného obchodním partnerům, včetně vlastností, funkcí, způsobu obsluhy a způsobu použití nabízeného zboží nebo výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob orientace v katalogu výrobků - papírová/elektronická forma Ústní ověření
b Vysvětlit, vyhledat a popsat základní identifikační údaje vybraného výrobku podle předloženého katalogu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní certifikační normu jakosti vybraného výrobku a požadavky na přepravu a skladování Ústní ověření
d Definovat nabízený výrobek na základě marketingového mixu 4P (Produkt, Price, Place, Promotion) Praktické předvedení
e Sestavit nabídku podle druhů a sortimentu na základě požadavku zákazníka Praktické předvedení
f Vytvořit nabídku na základě elektronické, papírové, telefonické nebo ústní objednávky odběratele Praktické předvedení
g Stanovit kritéria při uzavírání objednávek na základě požadavků odběratelů a jejich znalostí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení požadovaných evidencí v rámci obchodního styku s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Evidovat a analyzovat aktuální stav objednávek jednotlivých odběratelů z hlediska času a objemu Praktické předvedení
b Vyhodnotit efektivitu závozu jednotlivým odběratelům, efektivitu vytíženosti vozového parku, popř. využití zásilkových služeb Praktické předvedení
c Evidovat počet a oprávněnost reklamací jednotlivých odběratelů, ve vztahu k výrobním úsekům firmy Praktické předvedení
d Evidovat kvalitu dodávek a dodržování jakostních norem prodávaných výrobků a služeb Praktické předvedení
e Sledovat platební kázeň jednotlivých odběratelů Praktické předvedení
f Navrhovat postupy vymáhání pohledávek u odběratelů, včetně omezení realizace dalších dodávek Praktické předvedení
g Uvést základní náležitosti obchodní smlouvy Ústní ověření
h Uvést základní náležitosti objednávky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posouzení a schválení pravidelných podkladů o spokojenosti zákazníků s činnostmi zákaznického servisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést typy dotazníkového šetření u odběratelů Ústní ověření
b Stanovit postup při zpracování informací získaných z dotazníkového šetření a prezentovat relevantní výstupy Praktické předvedení
c Navrhnout dotazník k získání informací o spokojenosti zákazníka s nabízenými výrobky nebo službami Praktické předvedení
d Popsat a vyhodnotit efektivitu dalších prostředků k získání zpětné vazby (informací spokojenosti) od stávajících zákazníků Ústní ověření
e Uvést možnosti soustavného kontaktu se stávajícími zákazníky a jejich přínos pro další obchodování Ústní ověření
f Popsat sledování vývoje poptávky na základě šetření a sledování odběrů Ústní ověření
g Navrhovat na základě vývoje poptávky další postupy - prognózy vývoje trhu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v příslušné obchodní legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v platných právních předpisech upravujících uzavírání objednávek s obchodními partnery Ústní ověření
b Uvést zásady dodržování norem jakosti - např. ISO/TS 16949 Ústní ověření
c Uvést zásady hodnocení kvality dodávek výrobků a dodavatelů - EMS - Systém environmentálního řízení s ohledem na ochranu životního prostředí podle normy ISO 14 001, tzv. Environmental Management System Ústní ověření
d Uvést základní zásady BOZP a PO pro přepravu a skladování výrobků Ústní ověření
e Uvést zásady využití metody kritických bodů při přejímce a přepravě výrobků - HACCP Ústní ověření
f Uvést zásady práce s vnitřními organizačními směrnicemi firmy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Práce s informačními a komunikačními technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v možném informačně - technologickém vybavení na pracovišti Ústní ověření
b Předvést a popsat postup při zahájení práce s informačními a komunikačními technologiemi Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat výrobky v databázi skladu a v nabídkovém katalogu Praktické předvedení
d Vytvořit základní prezentaci výrobku s použitím výpočetní techniky a grafického software Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytnutí konzultací a zákaznického servisu klientům zákaznického střediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nabízené poradenské činnosti související s prodejem výrobků a služeb Ústní ověření
b Popsat podporu prodeje a poprodejní servis vůči odběrateli Ústní ověření
c Evidovat poskytovaný zákaznický servis podle jednotlivých odběratelů Praktické předvedení
d Zkontrolovat dodržování smluvních podmínek dodávek výrobků a služeb Praktické předvedení
e Předvést nabídku zakázníkovi při osobním jednání Praktické předvedení
f Předvést nabídku zákazníkovi s využitím elektronických prostředků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace s odběrateli při uzavírání objednávek a obchodních smluv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní pravidla komunikace při nabídce a prodeji výrobků Ústní ověření
b Uvést druhy komunikačních kanálů vůči stálým i potencionálním odběratelům Ústní ověření
c Komunikovat s odběrateli v cizím jazyce na základní úrovni Praktické předvedení
d Kultivovaně komunikovat ústně s odběratelem v českém jazyce Praktické předvedení
e Popsat nabízené poradenské činnosti spolu s poprodejní podporou vůči odběrateli Ústní ověření
f Předvést ukázku asertivního chování a vhodného vystupování vůči stávajícímu i potencionálnímu odběrateli (oslovení, prezentace výrobku - služby, individuální přístup podle zadaných kriterií) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-obchodniho-usek#zdravotni-zpusobilost).

Zdravotní způsobilost je nutno doložit platným zdravotním průkazem.

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu, nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby.

 

Uchazeč s 2týdenním předstihem před zkouškou sdělí cizí jazyk, ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost. Prokázat schopnost ústně a písemně komunikovat v cizím jazyce na základní úrovni bude prakticky ověřena ústně a písemně autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby.

 

Kompetence „Evidence portfolia zákazníků, obchodních partnerů a konkurence“

Kritérium b) uchazeč obdrží před zahájením zkoušky katalogy a seznam kritérií pro kategorizaci odběratelů a u zkoušky předvede rozdělení zákazníků, obchodních partnerů a konkurence podle kritérií dodavatelské firmy (například podle objemu prodejů, pravidelnosti, platební morálky, reálného výhledu do budoucnosti).

Kritérium c) uchazeč obdrží před zahájením zkoušky seznam tří odběratelů a u zkoušky předvede jejich zavedení do databáze odběratelů. V jednom případě předvede

i vymazání odběratele z evidence.

 

Kompetence „Orientace v sortimentu prodávaného obchodním partnerům, včetně vlastností, funkcí, způsobu obsluhy a způsobu použití nabízeného zboží nebo výrobku"

Kritérium e) uchazeč před zahájením zkoušky obdrží jeden kus výrobku, který bude definovat dle marketingového mixu 4P z pohledu firmy. Marketingový mix bude zpracován ve čtyřech bodech v rozsahu produkt, cena, distribuce, propagace.

Kritérium g) uchazeč před zahájením zkoušky obdrží listinnou databázi portfolia odběratelů nebo přístup k elektronické databázi portfolia odběratelů s přístupem k jednotlivým položkám objednávaného sortimentu zboží, ceně a obrátce zásob u zadaného sortimentu zboží. Uchazeč stanoví kritéria při uzavírání objednávek.

 

Kompetence – „Práce s informačními a komunikačními technologiemi“,

Kritérium b) Uchazeč si při zahájení zkoušky zapne počítač ze stavu off-line, doplní kancelářský papír a předvede výměnu toneru v tiskárně.

Kritérium c) autorizovaná osoba zadá uchazeči vyhledat příslušný obchodní software skladového hospodářství a v něm nebo v nabídkovém katalogu vyhledat minimálně tři položky zboží.

Kritérium d) uchazeč vytvoří jednoduchou prezentaci nabídky výrobků

 

Kompetence – „Komunikace s odběrateli při uzavírání objednávek a obchodních smluv“

Kritérium c) Při písemném ověření uchazeč zpracuje krátkou nabídku zboží včetně nabídkového katalogu konkrétních výrobků minimálně tří druhů zboží se specifikací dodacích podmínek. Písemně ověření by mělo trvat maximálně 10 minut. Při ústním ověření předvede uchazeč oslovení odběratele s nabídkou zaslání nabídkového katalogu konkrétních výrobků a přímou nabídkou minimálně tří druhů zboží se specifikací dodacích podmínek. Ústní komunikace do 10 minut.

Kritérium d) uchazeč osloví odběratele s nabídkou zaslání nabídkového katalogu konkrétních výrobků a přímou nabídkou minimálně tří druhů zboží se specifikací dodacích podmínek. Ústní komunikace do 10 minut.

 

.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

V případě ověřování jazykových kompetencí (viz výše), pokud autorizovaná osoba nemá kvalifikaci v příslušném cizím jazyce na úrovni magisterského studia (doloží diplom), nebo v daném jazyce nezískala a nedoložila certifikát úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, musí být při zkoušce přítomna také další osoba, která tyto kvalifikační požadavky splňuje.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činností v oblasti obchodního provozu ve spojitosti s prodejem zboží nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti obchodu a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činností v oblasti obchodního provozu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na management, ekonomii, obchod a služby + alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činností v oblasti obchodního provozu, nebo jako osoba ve funkci vedoucího úseku nebo provozu zahrnující pracoviště se skladováním a prodejem zboží nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Součástí materiálně-technického zázemí musí být minimálně:

 • Skladové prostory nebo cvičné prostory s minimálně jedním skladovým regálem o třech skladových pozicích
 • Skladové prostory nebo cvičně prostory s minimálně jedním skladovým regálem o třech skladových pozicích pro potřeby inventarizace
 • Sestava zásob s 10 kusy výrobků nebo zboží uložených v kartonových baleních o maximální váze jednoho kartonu 20 kg a údaje pro provedení inventarizace zásob zboží
 • 10 kusů kartonových balení různých druhů zboží nebo výrobků o maximální váze jednoho kartonu 20 kg
 • Počítač, monitor, tiskárna. on-line přístup k internetu, kancelářský balíček Office
 • Software na editaci fotografií
 • Výrobek pro stanovení 4P
 • Vnitropodnikový předpis pro provádění inventarizace a tiskopis pro inventarizaci zásob
 • Seznam výrobků nebo zboží, adresy dodavatelů a odběratelů
 • Software obsahující soubor - prodej, evidence odběratelů a skladové hospodářství
 • Listinná databáze portfolia odběratelů a přístup k této databázi
 • Interní předpis pro ochranu osobních údajů ve firmě
 • Interní předpis o zabezpečení databází firmy
 • Platná legislativa z oboru v listinné nebo v elektronické podobě
 • Kancelářský papír, toner, psací potřeby, kalkulačka
 • Reklamační řád
 • Skladové výdejky a příjemky, skladové karty zboží

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Coop Jednota

Coop Škola hotelnictví a gastronomie

Polák Jaroslav - OSVČ - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ČSOB

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR