Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v projektové dokumentaci závlahových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit a charakterizovat základní náležitosti projektové dokumentace závlahových systémů Ústní ověření
b Zvolit vhodné čerpadlo, postřikovač, ventil, řídicí jednotku a příslušenství na základě projektové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování technologického postupu při realizaci závlahových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat optimální technologický postup pro výkopové práce a úpravy terénu včetně volby příslušné mechanizace Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a předvést technologický postup při montáži čerpadla, řídicí jednotky a příslušenství Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vytyčování komponentů závlahového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit jednotlivé druhy závlahového potrubí a vysvětlit možnosti jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit systém technického značení závlahového potrubí a tvarovek Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat druhy postřikovačů a posoudit možnosti jejich využití Ústní ověření
d Popsat jednotlivé druhy elektromagnetických ventilů a možnosti jejich využití Ústní ověření
e Rozlišit jednotlivé druhy čerpadel a filtrů a prokázat znalost jejich parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
f Vytyčit rozmístění postřikovačů dle předložené projektové dokumentace Praktické předvedení
g Vytyčit trasy potrubí závlahového systému, umístění ventilových šachet a řídicí jednotky závlahového systému s příslušenstvím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Montáž závlahových komponentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit a spojit potrubí závlahového systému Praktické předvedení
b Zvolit a nainstalovat postřikovač a ventil Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřizování komponentů závlahového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a nainstalovat vhodné trysky a nastavit výseče postřikovače Praktické předvedení
b Popsat funkci řídicí jednotky ve vztahu k provozním podmínkám Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a servis závlahového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti při jarním zprovoznění zavlažovacího systému Písemné ověření
b Popsat činnosti při zazimování zavlažovacího systému Písemné ověření
c Charakterizovat možné poruchy a způsoby jejich diagnostiky včetně odstranění Ústní ověření
d Předvést údržbu a servis závlahového systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

 

V kompetenci Orientace v projektové dokumentaci závlahových systémů volí uchazeč při ověřování kritéria b) vhodnou kombinaci čerpadla, postřikovače, ventilu a ovládací jednotky na základě projektové dokumentace předložené autorizovanou osobou. Vlastní volbu komponentů provede z nabídkových katalogů, které rovněž zajišťuje autorizovaná osoba.

U kompetence Stanovování technologického postupu při realizaci závlahových systémů v kritériu b) je délka potrubí pro účely zkoušky stanovena na 5 m, včetně montáže 1 ks čerpadla, řídicí jednotky a a příslušenství.

 

V kompetenci Vytyčování komponentů závlahového systému bude pro ověření kritéria e) k dispozici 5 typů čerpadel pro závlahové systémy v zahradnictví. Při ověřování kritéria f) vytyčí uchazeč rozmístění 5 postřikovačů dle projektové dokumentace, kterou zajistí autorizovaná osoba. Při ověřování kritéria g) vytyčí uchazeč pomocí dřevěných kolíků trasy potrubí, umístění ventilových šachet a řídicí jednotky dle projektové dokumentace předložené autorizovanou osobou. Velikost zavlažované plochy 300-400 m2.

 

V kompetenci Montáž závlahových komponentů předvede uchazeč při ověřování kritéria a) dovednost spojit 2 ks potrubí závlahového systému a u kritéria b) instalaci 1 ks postřikovače a 1 ks ventilu.

 

V kompetenci Seřizování komponentů závlahového systému předvede uchazeč u ověřování kritéria a) instalaci 1 ks trysky k postřikovači včetně nastavení výseče závlahy.

V případě nepříznivého počasí je možné realizovat zkoušku v krytých prostorách, je ale nezbytné odzkoušet všechna kritéria.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Acris zahrady, s. r. o.

Profigrass, s. r. o.

Raining Service, s. r. o.

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace