Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v olejninách a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy olejnin a vysvětlit jejich využití Ústní ověření
b Rozpoznat semena olejnin a rostliny olejnin v různých vývojových fázích Praktické předvedení
c Popsat nároky jednotlivých druhů olejnin na stanoviště Ústní ověření
d Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci olejnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a interpretovat z agrochemického rozboru zásobu živin pro dané stanoviště Praktické předvedení
b Navrhnout dávky živin (N,P,K) a úpravu pH dle plánovaného výnosu a AZP (Agrochemické zkoušení půd) Písemné a ústní ověření
c Navrhnout sortiment hnojiv s ohledem na danou olejninu Praktické předvedení
d Popsat přihnojení olejnin za vegetace včetně listových hnojiv a stanovit vhodnou vývojovou fázi olejnin k přihnojení Ústní ověření
e Popsat vhodnost aplikace organického hnojení k olejninám Ústní ověření
f Navrhnout plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj olejnin na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orebnou a bezorebnou technologii pro pěstování olejnin a její využití Ústní ověření
b Popsat technologie pro založení porostů olejnin Ústní ověření
c Popsat zařazení olejnin do osevního postupu Ústní ověření
d Popsat zásady správné zemědělské praxe pro pěstování olejnin Písemné a ústní ověření
e Popsat vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci Ústní ověření
f Navrhnout odrůdu a vhodný technologický postup pro pěstování zadané olejniny do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů v olejninách a ošetření proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit všechny škodlivé činitele vyskytující se v porostech tří druhů olejnin Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu olejniny na konkrétním pozemku a navrhnout případná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů a zadat pokyn k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany rostlin pro olejniny Ústní ověření
d Stanovit systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace ošetření olejnin před sklizní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat možnosti předsklizňového ošetření olejnin Ústní ověření
b Stanovit důvody ošetření desikanty před sklizní a zvolit vhodný termín ošetření Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace sklizně a posklizňové úpravy olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činitele ovlivňující termín sklizně olejnin Ústní ověření
b Popsat technologie sklizně olejnin a zadat instrukce k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu kvality provedených sklizňových prací Ústní ověření
d Popsat posklizňovou úpravu olejnin Ústní ověření
e Popsat požadavky na skladování olejnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam o aplikaci přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z této evidence aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku ve Veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat přednosti a nedostatky olejnin v rámci různých typů hospodaření Ústní ověření
b Určit jednotlivé nákladové položky a objasnit možnosti jejich ovlivnění Praktické předvedení
c Stanovit výkupní požadavky na olejniny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídících a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování olejnin v zemědělském podniku. Podklady pro ověření kompetencí budou brány z konkrétního podniku nebo vytvořeny pro vzorový podnik. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v porostu olejnin (hnojení, ochrana rostliny) budou ověřovány v porostech 3 druhů olejnin.

 

U kompetence „Orientace v olejninách a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky“ vyjmenuje uchazeč v kritériu a) minimálně 5 druhů olejnin, v kritériu b) rozpozná minimálně 5 vzorků semen olejnin a určí vývojové fáze olejnin podle alespoň 10 fotografií. V kritériu c) popíše nároky minimálně 3 druhů olejnin.

U kompetence „Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin“ bude k prověření kritérií b), c), f) k dispozici Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence „Diagnostika škodlivých činitelů v olejninách a opatření proti nim“ bude k prověření kritérií b) a d) k dispozici seznam přípravků na ochranu rostlin platný pro aktuální rok.

Uchazeč bude v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na web.

Zkoušku je vhodné konat ve druhém čtvrtletí kalendářního roku.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v zemědělském oboru a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za pěstování olejnin nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pěstování rostlin, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 2. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na zemědělství a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za pěstování olejnin nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pěstování rostlin, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 3. Vysokoškolské bakalářské nebo magisterské vzdělání se zaměřením na zemědělství a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za pěstování olejnin nebo vysokoškolského učitele v oblasti pěstování rostlin nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pěstování rostlin, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Pozemky s porosty 3 druhů olejnin.
 • Soubor datových podkladů konkrétního nebo vzorového podniku zaměřeného na pěstování olejnin.
 • Místnost pro provedení zkoušky
 • PC s přístupem na internet, přístup k programu LPIS
 • Požadované příručky a publikace dle pokynů k realizaci zkoušky
 • Minimálně 5 vzorků semen olejnin a alespoň 10 fotografií rostlin olejnin v různých vývojových fázích

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

Soukromý zemědělský podnikatel

VURV,v.v.i. Praha- Ruzyně

ČZU Praha