Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v olejninách a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy olejnin a vysvětlit jejich využití Ústní ověření
b Rozpoznat semena olejnin a rostliny olejnin v různých vývojových fázích Praktické předvedení
c Popsat nároky jednotlivých druhů olejnin na stanoviště Ústní ověření
d Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci olejnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a interpretovat z agrochemického rozboru zásobu živin pro dané stanoviště Praktické předvedení
b Navrhnout dávky živin (N,P,K) a úpravu pH dle plánovaného výnosu a AZP (Agrochemické zkoušení půd) Písemné a ústní ověření
c Navrhnout sortiment hnojiv s ohledem na danou olejninu Praktické předvedení
d Popsat přihnojení olejnin za vegetace včetně listových hnojiv a stanovit vhodnou vývojovou fázi olejnin k přihnojení Ústní ověření
e Popsat vhodnost aplikace organického hnojení k olejninám Ústní ověření
f Navrhnout plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj olejnin na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orebnou a bezorebnou technologii pro pěstování olejnin a její využití Ústní ověření
b Popsat technologie pro založení porostů olejnin Ústní ověření
c Popsat zařazení olejnin do osevního postupu Ústní ověření
d Popsat zásady správné zemědělské praxe pro pěstování olejnin Písemné a ústní ověření
e Popsat vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci Ústní ověření
f Navrhnout odrůdu a vhodný technologický postup pro pěstování zadané olejniny do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů v olejninách a ošetření proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit všechny škodlivé činitele vyskytující se v porostech tří druhů olejnin Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu olejniny na konkrétním pozemku a navrhnout případná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů a zadat pokyn k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany rostlin pro olejniny Ústní ověření
d Stanovit systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace ošetření olejnin před sklizní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat možnosti předsklizňového ošetření olejnin Ústní ověření
b Stanovit důvody ošetření desikanty před sklizní a zvolit vhodný termín ošetření Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace sklizně a posklizňové úpravy olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činitele ovlivňující termín sklizně olejnin Ústní ověření
b Popsat technologie sklizně olejnin a zadat instrukce k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu kvality provedených sklizňových prací Ústní ověření
d Popsat posklizňovou úpravu olejnin Ústní ověření
e Popsat požadavky na skladování olejnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam o aplikaci přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z této evidence aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku ve Veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat přednosti a nedostatky olejnin v rámci různých typů hospodaření Ústní ověření
b Určit jednotlivé nákladové položky a objasnit možnosti jejich ovlivnění Praktické předvedení
c Stanovit výkupní požadavky na olejniny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídících a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování olejnin v zemědělském podniku. Podklady pro ověření kompetencí budou brány z konkrétního podniku nebo vytvořeny pro vzorový podnik. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v porostu olejnin (hnojení, ochrana rostliny) budou ověřovány v porostech 3 druhů olejnin.

 

U kompetence „Orientace v olejninách a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky“ vyjmenuje uchazeč v kritériu a) minimálně 5 druhů olejnin, v kritériu b) rozpozná minimálně 5 vzorků semen olejnin a určí vývojové fáze olejnin podle alespoň 10 fotografií. V kritériu c) popíše nároky minimálně 3 druhů olejnin.

U kompetence „Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin“ bude k prověření kritérií b), c), f) k dispozici Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence „Diagnostika škodlivých činitelů v olejninách a opatření proti nim“ bude k prověření kritérií b) a d) k dispozici seznam přípravků na ochranu rostlin platný pro aktuální rok.

Uchazeč bude v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na web.

Zkoušku je vhodné konat ve druhém čtvrtletí kalendářního roku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

Soukromý zemědělský podnikatel

VURV,v.v.i. Praha- Ruzyně

ČZU Praha