Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob provádění kontroly stavu, opotřebení staveb a lesních cest Ústní ověření
b Navrhnout výstavbu, opravy nebo údržbu modelové stavby a popsat přípravné projektové práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady navrhování technologie údržby a oprav staveb a lesních cest Ústní ověření
d Popsat postup při kompletaci podkladů k vyhotovení projektů výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest Ústní ověření
e Popsat průběh stavebního řízení až do fáze stavebního povolení Ústní ověření
f Orientovat se v projektové dokumentaci výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest, včetně rozpočtu Praktické předvedení
g Zařadit hmotný investiční majetek do účetní evidence Praktické předvedení
h Uvést důvody a způsob provádění inventarizace hmotného investičního majetku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést náležitosti návrhu smlouvy na provedení výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest Ústní ověření
b Provést kontrolu povinných náležitostí nájemních smluv na hmotný investiční majetek Praktické předvedení
c Vysvětlit zásady pro stanovení výše nájemného při pronájmu hmotného investičního majetku a provést výpočet nájemného u modelového příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit obsahovou správnost vyhotoveného znaleckého posudku na nákup hmotného investičního majetku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů ve stavebnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu zabezpečení inženýrské činnosti související s přípravou a realizací stavby Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování provozu dopravních prostředků, strojů a zařízení, udržování jejich provozuschopnosti, obnova vozového a strojového parku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stav, opotřebení dopravních prostředků, strojů a zařízení Ústní ověření
b Charakterizovat a předvést způsob vedení a náležitosti agendy související s provozem dopravních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit výši a délku odpisů dopravních prostředků, strojů a zařízení Praktické předvedení
d Navrhnout obnovu vozového a strojového parku na základě stavu a opotřebení dopravních prostředků, strojů a zařízení a udržování jejich provozuschopnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany hmotného investičního majetku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat orientaci v právních předpisech k BOZP a požární ochraně ve vztahu k hmotnému investičnímu majetku Praktické předvedení
b Uvést příklady osobních ochranných prostředků včetně jejich použití a povinnosti zaměstnavatele v této oblasti při využití hmotného investičního majetku Ústní ověření
c Popsat vybavení pracoviště prostředky požární ochrany a BOZP Ústní ověření
d Uvést zařízení podléhající pravidelným revizím a interval jejich provádění Ústní ověření
e Provést kontrolu zajištění dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany určeného hmotného investičního majetku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhotovování podkladů pro veřejné zakázky a žádosti o dotace na hmotný investiční majetek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní pravidla zadávání veřejných zakázek podle platné legislativy Ústní ověření
b Popsat postup při zadávání veřejné zakázky na výstavbu, údržbu a opravy hmotného investičního majetku Ústní ověření
c Vyhotovit podklady pro veřejnou zakázku malého rozsahu na opravy určeného hmotného investičního majetku Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat možnosti čerpání finančních prostředků z národních i evropských dotačních titulů pro pořízení hmotného investičního majetku (budovy, stroje, dopravní prostředky) Ústní ověření
e Vyhotovit podklady pro žádost o dotace na nákup hmotného investičního majetku na základě vyhlášeného dotačního titulu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení agendy odpadového hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat klasifikaci odpadů podle katalogu odpadů a zařadit pět položek odpadu podle druhů a kategorie Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat možnosti likvidace jednotlivých druhů odpadů Ústní ověření
c Uvést způsoby likvidace obalů od chemických přípravků v lesním hospodářství Ústní ověření
d Předvést vedení evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyplnit roční hlášení o produkci a nakládání s odpady Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška proběhne ve zkušební místnosti.

U kompetence "Navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací" budou mít uchazeči k dispozici projekty výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest včetně rozpočtu. Totéž platí i pro kompetenci "Kontrola a dodržování technologických postupů ve stavebnictví."

U kompetence "Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku" budou uchazeči pracovat s reálnými, popř. modelovými nájemními smlouvami a vzorovými znaleckými posudky.

U kompetence "Zajišťování provozu dopravních prostředků, strojů a zařízení, udržování jejich provozuschopnosti, obnova vozového a strojového parku" budou uchazeči pracovat se vzorovou projektovou dokumentací výstavby, údržby nebo opravy hmotného investičního majetku.

U kompetence "Zajišťování dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany hmotného investičního majetku" budou mít uchazeči k dispozici právní předpisy k BOZP a PO týkající se hmotného investičního majetku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Vojenské lesy a statky, s. p.