Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob provádění kontroly stavu, opotřebení staveb a lesních cest Ústní ověření
b Navrhnout výstavbu, opravy nebo údržbu modelové stavby a popsat přípravné projektové práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady navrhování technologie údržby a oprav staveb a lesních cest Ústní ověření
d Popsat postup při kompletaci podkladů k vyhotovení projektů výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest Ústní ověření
e Popsat průběh stavebního řízení až do fáze stavebního povolení Ústní ověření
f Orientovat se v projektové dokumentaci výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest, včetně rozpočtu Praktické předvedení
g Zařadit hmotný investiční majetek do účetní evidence Praktické předvedení
h Uvést důvody a způsob provádění inventarizace hmotného investičního majetku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést náležitosti návrhu smlouvy na provedení výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest Ústní ověření
b Provést kontrolu povinných náležitostí nájemních smluv na hmotný investiční majetek Praktické předvedení
c Vysvětlit zásady pro stanovení výše nájemného při pronájmu hmotného investičního majetku a provést výpočet nájemného u modelového příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit obsahovou správnost vyhotoveného znaleckého posudku na nákup hmotného investičního majetku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů ve stavebnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu zabezpečení inženýrské činnosti související s přípravou a realizací stavby Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování provozu dopravních prostředků, strojů a zařízení, udržování jejich provozuschopnosti, obnova vozového a strojového parku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stav, opotřebení dopravních prostředků, strojů a zařízení Ústní ověření
b Charakterizovat a předvést způsob vedení a náležitosti agendy související s provozem dopravních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit výši a délku odpisů dopravních prostředků, strojů a zařízení Praktické předvedení
d Navrhnout obnovu vozového a strojového parku na základě stavu a opotřebení dopravních prostředků, strojů a zařízení a udržování jejich provozuschopnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany hmotného investičního majetku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat orientaci v právních předpisech k BOZP a požární ochraně ve vztahu k hmotnému investičnímu majetku Praktické předvedení
b Uvést příklady osobních ochranných prostředků včetně jejich použití a povinnosti zaměstnavatele v této oblasti při využití hmotného investičního majetku Ústní ověření
c Popsat vybavení pracoviště prostředky požární ochrany a BOZP Ústní ověření
d Uvést zařízení podléhající pravidelným revizím a interval jejich provádění Ústní ověření
e Provést kontrolu zajištění dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany určeného hmotného investičního majetku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhotovování podkladů pro veřejné zakázky a žádosti o dotace na hmotný investiční majetek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní pravidla zadávání veřejných zakázek podle platné legislativy Ústní ověření
b Popsat postup při zadávání veřejné zakázky na výstavbu, údržbu a opravy hmotného investičního majetku Ústní ověření
c Vyhotovit podklady pro veřejnou zakázku malého rozsahu na opravy určeného hmotného investičního majetku Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat možnosti čerpání finančních prostředků z národních i evropských dotačních titulů pro pořízení hmotného investičního majetku (budovy, stroje, dopravní prostředky) Ústní ověření
e Vyhotovit podklady pro žádost o dotace na nákup hmotného investičního majetku na základě vyhlášeného dotačního titulu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení agendy odpadového hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat klasifikaci odpadů podle katalogu odpadů a zařadit pět položek odpadu podle druhů a kategorie Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat možnosti likvidace jednotlivých druhů odpadů Ústní ověření
c Uvést způsoby likvidace obalů od chemických přípravků v lesním hospodářství Ústní ověření
d Předvést vedení evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyplnit roční hlášení o produkci a nakládání s odpady Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška proběhne ve zkušební místnosti.

U kompetence "Navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací" budou mít uchazeči k dispozici projekty výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest včetně rozpočtu. Totéž platí i pro kompetenci "Kontrola a dodržování technologických postupů ve stavebnictví."

U kompetence "Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku" budou uchazeči pracovat s reálnými, popř. modelovými nájemními smlouvami a vzorovými znaleckými posudky.

U kompetence "Zajišťování provozu dopravních prostředků, strojů a zařízení, udržování jejich provozuschopnosti, obnova vozového a strojového parku" budou uchazeči pracovat se vzorovou projektovou dokumentací výstavby, údržby nebo opravy hmotného investičního majetku.

U kompetence "Zajišťování dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany hmotného investičního majetku" budou mít uchazeči k dispozici právní předpisy k BOZP a PO týkající se hmotného investičního majetku.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesnictví nebo stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe na úseku správy hmotného investičního majetku nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví nebo stavebnictví.

  2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví nebo stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe na úseku správy hmotného investičního majetku nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví nebo stavebnictví.

  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví nebo stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe na úseku správy hmotného investičního majetku nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví nebo stavebnictví.

  4. Profesní kvalifikace 41-068-M Technický pracovník / technická pracovnice pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe na úseku správy hmotného investičního majetku.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

 

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

• Vzorová projektová dokumentace výstavby, údržby nebo opravy hmotného investičního majetku

• Rozpočet výstavby, údržby nebo opravy hmotného investičního majetku vztahující se k projektové dokumentaci využité ke zkoušce

• Vzorový znalecký posudek o ceně hmotného investičního majetku

• Účetní tabulky pro zařazování HIM do skupin a tříd majetku z hlediska odvětví a odpisových sazeb (zákon o účetnictví)

• Modelová data potřebná pro určení potřeby obnovy vozového a strojového parku

• Vzorová nájemní smlouva, modelová data potřebná pro stanovení nájemného

• Právní předpisy k BOZP a PO

• Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

• Podklady potřebné pro vyhlášení zakázky malého rozsahu

• Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, katalog odpadů

• Vzor evidence o odpadech a příklady položek odpadů pro zařazení do kategorie odpadů dle Katalogu odpadů

• Vzorový formulář ročního hlášení o odpadech

• Zkušební místnost vybavená počítačem

• Digitální sklonoměr, laserový dálkoměr, kolečko na měření vzdálenosti, navíjecí pásmo

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Vojenské lesy a statky, s. p.