Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob provádění kontroly stavu, opotřebení staveb a lesních cest Ústní ověření
b Popsat zásady navrhování technologie údržby a oprav staveb a lesních cest Ústní ověření
c Popsat postup při kompletaci podkladů k vyhotovení projektů výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest Písemné ověření
d Orientovat se v projektové dokumentaci výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest, včetně rozpočtu Praktické předvedení
e Zařadit hmotný investiční majetek do účetní evidence Písemné ověření
f Uvést důvody a způsob provádění inventarizace hmotného investičního majetku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést náležitosti návrhu smlouvy na provedení výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest Písemné ověření
b Provést kontrolu povinných náležitostí nájemných smluv na hmotný investiční majetek Praktické předvedení
c Vysvětlit zásady pro stanovení výše nájemného při pronájmu hmotného investičního majetku Ústní ověření
d Posoudit obsahovou správnost vyhotoveného znaleckého posudku na nákup hmotného investičního majetku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování provozu dopravních prostředků, strojů a zařízení, udržování jejich provozuschopnosti, obnova vozového a strojového parku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stav, opotřebení dopravních prostředků, strojů a zařízení Ústní ověření
b Popsat postup při nákupu dopravních prostředků, strojů a zařízení a stanovení výše a délky jejich odepisování Písemné ověření
c Charakterizovat a předvést způsob vedení a náležitosti agendy související s provozem dopravních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout obnovu vozového a strojového parku na základě stavu a opotřebení dopravních prostředků, strojů a zařízení a udržování jejich provozuschopnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany hmotného investičního majetku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat orientaci v právních předpisech k BOZP a požární ochraně ve vztahu k hmotnému investičnímu majetku Praktické předvedení
b Uvést příklady osobních ochranných prostředků včetně jejich použití a povinnosti zaměstnavatele v této oblasti při využití hmotného investičního majetku Ústní ověření
c Popsat vybavení pracoviště prostředky požární ochrany a BOZP Písemné ověření
d Uvést zařízení podléhající pravidelným revizím a interval jejich provádění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhotovování podkladů pro veřejné zakázky a žádosti o dotace na hmotný investiční majetek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy Ústní ověření
b Popsat postup při zadávání veřejné zakázky na výstavbu, údržbu a opravy hmotného investičního majetku Písemné ověření
c Vyjmenovat možnosti čerpání finančních prostředků z národních i evropských dotačních titulů pro pořízení hmotného investičního majetku (budov, strojů, dopravních prostředků apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení agendy odpadového hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat klasifikaci odpadů dle katalogu odpadů Písemné ověření
b Charakterizovat možnosti likvidace jednotlivých druhů odpadů Ústní ověření
c Uvést způsoby likvidace obalů od chemických přípravků v lesním hospodářství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Zkouška proběhne ve zkušební místnosti.

U kompetence Navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací budou mít uchazeči k dispozici projekty výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest včetně rozpočtu.

V případě kompetence Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku budou uchazeči pracovat s reálnými nájemními smlouvami a vzorovými znaleckými posudku.

U kompetence Zajišťování provozu dopravních prostředků, strojů a zařízení, udržování jejich provozuschopnosti, obnova vozového a strojového parku budou uchazeči pracovat se vzorovou projektovou dokumentací výstavby, údržby nebo opravy hmotného investičního majetku.

U kompetence Zajišťování dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany hmotného investičního majetku budou mít uchazeči k dispozici právní předpisy k BOZP a PO týkající se hmotného investičního majetku.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesnictví nebo stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe na úseku správy hmotného investičního majetku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Vyšší odborné vzdělání v oboru lesnictví nebo stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe na úseku správy hmotného investičního majetku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví nebo stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe na úseku správy hmotného investičního majetku nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti ekonomiky nebo lesnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Vzorová projektová dokumentace výstavby, údržby nebo opravy hmotného investičního majetku
  • Rozpočet výstavby, údržby nebo opravy hmotného investičního majetku vztahující se k projektové dokumentaci využité ke zkoušce
  • Vzorový znalecký posudek o ceně hmotného investičního majetku
  • Právní předpisy k BOZP
  • Místnost k provedení zkoušky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.